• Školská jedáleň

     • Školská jedáleň

       

      Vedúca školskej jedálne: Gizela Zelisková

      Telefónny kontakt: 0905 288 135

      Číslo účtu pre úhradu obedov (IBAN): SK71 5600 0000 0086 3054 5001  /KOMASK2X

       

      Oznam o stravovaní žiakov v školskej jedálni v školskom roku 2022/2023 - pracoviská Karloveská 32 a Veternicová 20

      Vážení rodičia,

      ak máte záujem o stravovanie Vášho dieťaťa v školskej jedálni, prosíme o vyplnenie zápisného lístka, ktorý žiaci dostanú v prvý školský deň 5. 9. 2022 v triede od triedneho učiteľa. Vyplnený zápisný lístok treba odovzdať triednemu učiteľovi do  štvrtka 8. 9. 2022.

      Do 8. 9. 2022 vrátane je potrebné v prípade záujmu o obedy samostatne prihlásiť Vaše dieťa cez EduPage. Po odovzdaní zápisného lístka bude už žiak automaticky prihlásený na obedy. Potom z dôvodu neprítomnosti je možné odhlásiť Vaše dieťa z obeda najneskôr do 7.30 hod. daného dňa tiež cez EduPage.

      V prvý deň neprítomnosti dieťaťa je možné vyzdvihnúť si neodhlásený obed. V nasledujúce dni je už nutné dieťa zo stravy odhlásiť.

       

      Cena stravnej jednotky:

      1.stupeň - 1.až 4. ročník             1,96 €   (z toho režijné náklady 0,75 €)

      2.stupeň - 5. až 9. ročník            2,05 €   (z toho režijné náklady 0,75 €)

      Gymnázium                               2,16 €   (z toho režijné náklady 0,75 €)

       

      Príspevok na stravovanie zákonný zástupca žiaka uhradí vopred najneskôr do 10. dňa v mesiaci.