• Rodičovské združenie

     •  

      Rodičovské združenie Sv. František vzniklo v roku 2005 s cieľom podporovať našu školu a jej žiakov. Združuje všetkých rodičov, ktorých deti sú žiakmi školy.

      Škola sv. Františka začala fungovať v roku 2003 vďaka vízii minoritov a skupinky zapálených rodičov. Vďaka ich iniciatíve, ochote, finančnej aj fyzickej pomoci sa prostredníctvom RZ zanedbaná budova na Karloveskej 32 postupne pretvorila do dnešnej podoby. V roku 2009 bola základná škola rozšírená o gymnázium a v roku 2016 pribudla budova pre 1. stupeň na Veternicovej 20. Vklad rodičov pre rozvoj školy je neprehliadnuteľný – a aj dnes sú rodičia viac ako vítaní prispieť akýmkoľvek spôsobom k fungovaniu školy aj RZ (nápadmi, brigádami, iniciatívou, grantmi, poradenstvom ohľadom technických záležitostí a pod.).

      RZ spravuje Rodičovská rada, v ktorej má každá trieda svojho zástupcu. Členovia Rady si spomedzi seba volia päťčlenný Výkonný výbor, predseda VV je zároveň štatutárom RZ. V prípade otázok na vedenie školy alebo na Rodičovskú radu využite kontaktnú adresu rrsvfrantisek@svfrantisek.sk

      Hlavným príjmom RZ sú členské príspevky, granty (ktoré podávajú aktívni rodičia) a dary. Z príspevkov rodičov podľa rozpočtu schváleného na príslušný rok okrem zlepšovania materiálneho vybavenia školy (rekonštrukcie, herné prvky na dvore, lavice, projektory v triedach atď.) podporujeme aj nákup učebných pomôcok, žiacke konferencie, súťaže a tiež vlastné aktivity združenia – napr. Mikulášske divadielka, ples gymnázia, MDD, školský tábor... Na správne narábanie s financiami RZ dohliada trojčlenná revízna komisia.

      RZ spravuje aj Sociálny a štipendijný fond, kde môžu rodičia požiadať o príspevok na uhradenie nákladov spojených so školou (pomôcky, exkurzie a pod.), keď im náročná finančná situácia neumožňuje zaplatiť ich z vlastných zdrojov (pozri záložku Sociálny a štipendijný fond).