• Pedagogický asistent

     •  

      ● so školským podporným tímom a pedagógmi hľadá účinné stratégie na rozvoj potenciálu všetkých detí, keď s (triednym) učiteľom identifikuje zdroje a riziká vo svojej triede/skupine,

      ● pomáha vytvárať podporujúcu a priateľskú atmosféru v triede s rešpektujúcimi vzťahmi, demokratickými pravidlami a tímovou spoluprácou,

      ● venuje sa žiakom s bariérami (špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, ale aj iné), pomáha zvládať nároky, napríklad zjednoduší alebo zopakuje výklad učiteľa, poskytuje pomoc pri riešení úloh a pod.

      ● pomáha všetkým žiakom podľa toho, ako a kedy to potrebujú,

      ● podieľa sa na vytváraní pomôcok, individualizovaných úloh, pomáha žiakom naučiť sa používať špeciálne pomôcky s cieľom viesť ich k čo najväčšej samostatnosti v procese vzdelávania,

      ● spolu so ŠPT a pedagógom definuje oblasti podpory žiaka/žiakov, silné stránky, oblasti, ktoré zvládne sám tak, aby pomoc bola cielená a vychádzala z aktuálnych potrieb a nielen z diagnózy.