• Sociálny a štipendijný fond

     •  

      Sociálny a štipendijný fond pri rodičovskom združení sv. Františka funguje od roku 2014. Jeho cieľom je pomôcť rodinám, ktoré sa ocitli v ťažšej finančnej situácii, financovať výdavky súvisiace so vzdelávaním ich detí (napr. školské pomôcky, škola v prírode, exkurzie, školské výlety, lyžiarsky výcvik, štartovné na súťažiach) a podporovať, oceniť študentov od 9. ročníka vyššie za výnimočný počin alebo prínos podľa určených kritérií (prospech, súťaže, aktívny prístup, prispenie k dobrej atmosfére v škole, zúročenie talentov).

      Prostriedky na pokrytie sociálnych a štipendijných potrieb fondu sú získavané takmer výlučne od darcov, iba v krajných prípadoch je možné vyčleniť prostriedky na potreby fondu z financií rodičovského združenia sv. František (musí schváliť Rada rodičov). 

      V roku 2018/19 bolo poskytnutých 1515 eur na sociálne potreby rodín a 1000 eur na štipendiá. V roku 2019/20 bolo poskytnutých 375 eur na sociálne účely a 400 eur na štipendiá.
      Počas koronakrízy bolo len minimum žiadostí a štipendiá neboli udeľované, k tejto dobrej praxi sa však chceme vrátiť.

      Ak chcete sami prispieť na účely Fondu, kontaktujte Správnu radu fondu na adrese ssf@svfrantisek.sk alebo pošlite príspevok na účet SK89 8330 0000 0025 0222 7175 (do správy pre prijímateľa uveďte „dar pre SSF“. Všetkým darcom zo srdca ďakujeme.

      Ak chcete požiadať o príspevok z Fondu, vyplňte žiadosť a pošlite ju na adresu ssf@svfrantisek.sk alebo doručte na sekretariát školy (Sociálny a štipendijný fond, Spojená škola sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, 841 04 Bratislava).

      Spôsob posudzovania a vyplácania štipendií bude upresnený.

      Stiahnite si žiadosť: 

       

      FORMULÁR_Žiadosť_zo_SŠF.docx