• Školský klub detí

    • Charakteristika Školského klubu detí

     Organizácia ŠKD

     Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Františka Karloveská 32, elokované pracovisko na Veternicovej 20 je súčasťou plne organizovanej základnej školy. Pre ŠKD platia tie isté organizačné a hygienické opatrenia, ako počas vyučovania.

     Výchovno-vzdelávacia činnosť je rozdelená do týchto tematických oblastí výchovy:

     • vzdelávacia,
     • spoločensko-vedná, náboženská,
     • pracovno-technická,
     • telovýchovná, športová a zdravotná,
     • esteticko-výchovná, 
     • prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy.

      

     Kontinuálne nadväzujeme na vyučovací proces a deti si hravou, zážitkovou a nenáročnou formou utvrdzujú svoje vedomosti, čím rozvíjame poznatky získané v škole.

     Poskytujeme im priestor a čas na plnohodnotnú psychohygienu a odbúranie stresu z vyučovania.

     Pomáhame deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú.

     Podporujeme ich v tvorivosti a v samostatnosti, pričom rešpektujeme ich individuálne záujmy.

     Vytvárame podmienky na kvalitnú prípravu na vyučovanie.

     Umožňujeme deťom precítiť spolupatričnosť a prijatie, pocit úspechu a jedinečnosti.