• Školský klub detí

    • Charakteristika Školského klubu detí

     Organizácia ŠKD

      

     Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Františka Karloveská 32, elokované pracovisko na Veternicovej 20, je súčasťou plne organizovanej základnej školy.

      

     Výchovno-vzdelávacia činnosť je rozdelená do týchto oblastí výchovy:

     1. Komunikácia a práca s informáciami

     2. Sebarozvoj a svet práce

     3. Zdravie a subjektívna pohoda

     4. Kultúra a umenie

     5. Spoločnosť a príroda

      

     Kontinuálne nadväzujeme na vyučovací proces a deti si hravou, zážitkovou a nenáročnou formou utvrdzujú svoje vedomosti, čím rozvíjame poznatky získané v škole.

     Poskytujeme im priestor a čas na plnohodnotnú psychohygienu a odbúranie stresu z vyučovania.

     Pomáhame deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú.

     Podporujeme ich v tvorivosti a v samostatnosti, pričom rešpektujeme ich individuálne záujmy.

     Vytvárame podmienky na kvalitnú prípravu na vyučovanie.

     Precítenie spolupatričnosti, prijatia, pocitu úspechu a jedinečnosti.