• E-Government (e-schránka)

     •  

      e-Government - elektronická schránka

       

      VYDÁVANIE ROZHODNUTÍ RIADITEĽKY ŠKOLY V LISTINNEJ PODOBE S DOLOŽKOU AUTORIZÁCIE

      Vážení rodičia!

      V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a  o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) Vám oznamujeme, že akékoľvek rozhodnutia vydané Spojenou školou sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava, na ktoré  sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb.,  Vám budú zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia do vlastných rúk (www.slovensko.sk).

      Rozhodnutia budú autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom, vytvoreným s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou, alebo kvalifikovanou elektronickou pečaťou, s pripojenou elektronickou časovou pečiatkou.   

      V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku na doručovanie, rozhodnutia Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého súčasťou bude doložka o autorizácii v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z. z. Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu.

      Po skúsenostiach z mimoriadnej situácie vyplývajúcej z pandémie - COVID 19 Vám do budúcnosti odporúčame vybaviť si občiansky preukaz s čipom a aktivovať si elektronickú schránku na úradnú komunikáciu nielen so školou. 

      _______________

      Návody na vybavenie občianskeho preukazu a aktiváciu schránky na úradnú komunikáciu:  

      Občiansky preukaz s čipom: 

      https://www.slovensko.sk/sk/obciansky-preukaz-s-cipom/_obciansky-preukaz-s-cipom1

      Aktivácia elektronickej schránky: 

      https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_aktivacia-schranky/

      Ďalšie návody na prácu s elektronickou schránkou: 

      https://www.slovensko.sk/sk/agendy/agenda/_fyzicka-osoba-obcan-sr/