• Žiacka konferencia

     •  

      Žiacka konferencia 2023

       

      Žiacka konferencia vytvára jedinečný priestor na prezentáciu tém, ktoré sú zaujímavé, podnetné, neznáme či reflektujú súčasné problémy a stojí za to oboznámiť s nimi komunitu školy a rozprúdiť diskusiu.

      Cieľom je príprava študentov na vysokoškolské štúdium, oboznámiť ich s písaním a prezentáciou seminárnej práce, jej formálnou a obsahovou stránkou, správnym citovaním odbornej literatúry.

      V tomto roku oslavujeme 20. výročie našej školy. Okrem humanitnej a prírodovedno-technickej sekcie bude súčasťou aj bonusová sekcia. V nej budú zaradené práce zamerané na predstavenie školy, jej histórie či samotného patróna sv. Františka z Assisi.

      Vybranú tému študent spracuje formou seminárnej práce. Je dôležité zamerať sa na konkrétny problém. Študent môže osloviť ako konzultanta pedagóga zo školy (zoznam bude k dispozícií), tak aj externého konzultanta.

      Požiadavky na seminárnu prácu:

      1. Formálna stránka práca je daná šablónou seminárnej práce
      2. Rozsah – 3 až 5 strán samotného textu (okrem titulnej strany, bibliografie)

      Harmonogram

      1. Elektronické prihlasovanie do 02. 12. 2022 do 18:00 hod.
      2. Odovzdanie práce do 17. 03. 2023
      3. Posudok od člena odbornej komisie bude zaslaný študentovi do 03. 04. 2023 do 15:30 hod.
      4. Prezentácia študentských prác – priebežne na hodinách/seminároch počas mesiaca apríl.
      5. Finále:  28. 04. 2023 a 03.05.2023

      Hodnotenie

      Najlepšie práce budú odmenené finančnou odmenou v každej kategórií (1. a 2. ročník, 3. a 4. ročník)a vo výročnej sekcii na počesť školy.

      - 1. miesto: 50 eur

      - 2. miesto: 45 eur

      - 3. miesto: 40 eur

      - 4. miesto: 35 eur

      - 5. miesto: 30 eur

      Seminárna práca bude ohodnotená bodmi ako aj percentuálne. Súčasťou hodnotenia bude aj prezentácia seminárnej práce. Výsledné hodnotenie bude zapísané do predmetu, ktorý je blízky zameraniu práce.

       

      Za organizačný tím Žiackej konferencie

      Mgr. Martina Hodosyová, PhD.