• Žiacka konferencia

     • Žiacka konferencia 2024

       

      Žiacka konferencia vytvára jedinečný priestor na prezentáciu tém, ktoré sú zaujímavé, podnetné, neznáme či reflektujú súčasné problémy a stojí za to oboznámiť s nimi komunitu školy a rozprúdiť diskusiu.

      Cieľom je príprava študentov na vysokoškolské štúdium, oboznámiť ich s písaním a prezentáciou seminárnej práce, jej formálnou a obsahovou stránkou, správnym citovaním odbornej literatúry.

      Vybranú tému študent spracuje formou seminárnej práce. Je dôležité zamerať sa na konkrétny problém. Konzultant a súčasne oponent práce je pedagóg, ktorý učí predmet, v ktorom študent prihlásil svoju prácu.

      Požiadavky na seminárnu prácu:

      1. Formálna stránka práca je daná šablónou seminárnej práce
      2. Rozsah – 3 až 5 strán samotného textu (okrem titulnej strany, bibliografie)

      Harmonogram

      1. Elektronické prihlasovanie do 26.01. 2024
      2. Nahlásenie témy práce oponentovi do 21.2.2024
      3. Odovzdanie práce do 20. 03. 2024
      4. Spätnú väzbu na seminárnu prácu a otázky do prezentácie pošle oponent do 05. 04. 2024.
      5. Prezentácia študentských prác – priebežne na hodinách/seminároch počas mesiaca apríl. Výber prác do finále do 06.05.2024.
      6. Finále:  16.05.2024

      Hodnotenie

      Najlepšie práce budú odmenené finančnou odmenou v každej kategórií (1. a 2. ročník, 3. ročník)

      - 1. miesto: 50 eur

      - 2. miesto: 45 eur

      - 3. miesto: 40 eur

      - 4. miesto: 35 eur

      - 5. miesto: 30 eur

      Súčasťou hodnotenia bude seminárna práca a jej následná prezentácia. Výsledné hodnotenie bude zapísané do predmetu, ktorý je blízky zameraniu práce.

       

      Za organizačný tím Žiackej konferencie

      Mgr. Martina Hodosyová, PhD.