• Hodnotenie žiakov

    • Hodnotenie žiakov za 1. polrok 2020/2021

    •  

     1. stupeň ZŠ

     Neklasifikované (nehodnotené) predmety

     1. ročník: anglický jazyk, prvouka, katolícke náboženstvo, telesná a športová výchova, hudobná výchova

     2. – 4. ročník: telesná a športová výchova, hudobná výchova

      

     2. stupeň ZŠ

     Neklasifikované (nehodnotené) predmety

     5. – 8. ročník: telesná a športová výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, technika

     9. ročník: telesná a športová výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, technika, cvičenia zo slovenského jazyka, cvičenia z matematiky

      

     Gymnázium

     Neklasifikovaný (nehodnotený) predmet

     1. – 4. ročník: telesná a športová výchova

      

     Na všetkých stupňoch vzdelávania v neklasifikovaných predmetoch sa na vysvedčení uvedie vyjadrenie absolvoval(a)/neabsolvoval(a); vo všetkých ostatných predmetoch podľa ŠVP budú žiaci klasifikovaní, tzn. hodnotení známkou.

      

     Dôležité termíny

      

     Konzultácie ONLINE:

     1. stupeň ZŠ 19. 01. 2021 od 15.00 do 18.00 hod.

     2. stupeň ZŠ a gymnázium 20. 01. 2021 od 15.00 do 18.00 hod.

     Elektronická registrácia na konzultácie bude spustená 15. 01. 2021 popoludní.

      

     Ukončenie hodnotenia: 25. 01. 2021

      

     Polročná klasifikačná porada: 26. 01. 2021

      

     Odovzdávanie výpisov známok (resp. zobrazenie v IŽK): 29. 01. 2021

     Vo výnimočných jednotlivých prípadoch v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR bude možné z objektívnych príčin klasifikáciu žiaka ukončiť k 31. 03. 2021.

     Rozhodnutím MŠVVaŠ SR boli polročné prázdniny zrušené a 01. 02. 2021 pokračuje vyučovanie v 2. polroku aktuálneho školského roka.