• Hodnotenie žiakov za 1. polrok 2020/2021

   •  

    1. stupeň ZŠ

    Neklasifikované (nehodnotené) predmety

    1. ročník: anglický jazyk, prvouka, katolícke náboženstvo, telesná a športová výchova, hudobná výchova

    2. – 4. ročník: telesná a športová výchova, hudobná výchova

     

    2. stupeň ZŠ

    Neklasifikované (nehodnotené) predmety

    5. – 8. ročník: telesná a športová výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, technika

    9. ročník: telesná a športová výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, technika, cvičenia zo slovenského jazyka, cvičenia z matematiky

     

    Gymnázium

    Neklasifikovaný (nehodnotený) predmet

    1. – 4. ročník: telesná a športová výchova

     

    Na všetkých stupňoch vzdelávania v neklasifikovaných predmetoch sa na vysvedčení uvedie vyjadrenie absolvoval(a)/neabsolvoval(a); vo všetkých ostatných predmetoch podľa ŠVP budú žiaci klasifikovaní, tzn. hodnotení známkou.

     

    Dôležité termíny

     

    Konzultácie ONLINE:

    1. stupeň ZŠ 19. 01. 2021 od 15.00 do 18.00 hod.

    2. stupeň ZŠ a gymnázium 20. 01. 2021 od 15.00 do 18.00 hod.

    Elektronická registrácia na konzultácie bude spustená 15. 01. 2021 popoludní.

     

    Ukončenie hodnotenia: 25. 01. 2021

     

    Polročná klasifikačná porada: 26. 01. 2021

     

    Odovzdávanie výpisov známok (resp. zobrazenie v IŽK): 29. 01. 2021

    Vo výnimočných jednotlivých prípadoch v súlade s pokynmi MŠVVaŠ SR bude možné z objektívnych príčin klasifikáciu žiaka ukončiť k 31. 03. 2021.

    Rozhodnutím MŠVVaŠ SR boli polročné prázdniny zrušené a 01. 02. 2021 pokračuje vyučovanie v 2. polroku aktuálneho školského roka.