• 1. stupeň ZŠ

     • 1. stupeň ZŠ

     • ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA ZŠ PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

       

      Vážení rodičia budúcich prváčikov,

      oznamujeme Vám, že so súhlasom Arcidiecézneho školského úradu sa bude v dňoch 18. – 22. 4. 2022 konať zápis do prvého ročníka základnej školy elektronickou formou.

      Zápis bude prebiehať v dvoch fázach:

      1. fáza – elektronická prihláška

      Zápis sa v prvej fáze uskutoční vyplnením elektronickej prihlášky, ktorá bude prístupná na webovej stránke školy iba v čase zápisu od 18. -22. 4. 2022.

      Elektronickú prihlášku vyplní zákonný zástupca aj v tom prípade, ak:

      • dieťa pokračovalo v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v šk. roku 2021/2022,
      • bude žiadať pre dieťa pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania v šk. roku 2022/2023,
      • pôjde o dieťa, ktoré si bude plniť povinnú školskú dochádzku v zahraničí.

      Konkrétne pokyny k vyplňovaniu elektronickej prihlášky budú vopred oznámené na našej webovej stránke.

       

      2. fáza- overovanie údajov, rozhovor s riaditeľkou školy

      V nasledujúcich dňoch na základe elektronických prihlášok bude vedenie školy pozývať rodičov do školy na presne určený čas.

      O konkrétnom čase a spôsobe overovania údajov budeme rodičov vopred informovať.