• 1. stupeň ZŠ

     • 1. stupeň ZŠ     •                                                        Zápis do 1. ročníka ZŠ

      Informácie k zápisu

      Milí rodičia!

      Zápis budúcich prvákov pre školský rok 2024/2025 sa uskutoční

      22.-24. apríla 2024 (pondelok, utorok, streda) od 14.30-17.30 hod. v priestoroch Spojenej školy sv. Františka z Assisi na Karloveskej 32 v Bratislave.

      Pre zápis dieťaťa do prvého ročníka je potrebné:

      1. Vyplniť elektronickú prihlášku

      Elektronická prihláška- inštrukcie:

      • Elektronická prihláška do 1. ročníka ZŠ je aktívna na webovej stránke školy.

      Elektronická prihláška

      • Prihlášku vypisujte dôsledne s diakritikou, všetky potrebné dáta z prihlášky sa prenášajú do školského asc systému.
      • V prípade, ak už máte staršie dieťa na našej škole, uveďte rovnakú e-mailovú adresu, ktorú ste uvádzali pri staršom dieťati.
      • V prihláške uveďte primárny materinský jazyk: jazyk, ktorý si dieťa najlepšie osvojilo v ranom detstve a najčastejšie ním komunikuje v prostredí, v ktorom žije; iný materinský jazyk: jazyk, ktorý dieťa používa v prostredí, v ktorom žije, popri materinskom jazyku. Iný materinský jazyk je aplikovateľný hlavne pre dieťa, ktorého rodičia majú rôzne materinské jazyky.
      • Prosím uveďte, čí máte/nemáte záujem o anglický program pre svoje dieťa v prvom ročníku ZŠ.

       

      1. Zápis na presný čas- inštrukcie
      • Po vyplnení elektronickej prihlášky a po jej akceptovaní administrátorom Vám bude na mail, ktorý ste uviedli v elektronickej prihláške odoslaný presný termín a čas zápisu.
      • Na zápis sa dostavia obaja zákonní zástupcovia spolu s dieťaťom.
      • V prípade neúčasti jedného zo zákonných zástupcov je potrebné priniesť vypísané splnomocnenie.

       

      Splnomocnenie_2024

       

       

      1. Na zápis je potrebné priniesť:
      • občianske preukazy oboch zákonných zástupcov,
      • prefotený rodný list dieťaťa,
      • splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zo zákonných zástupcov,
      • doklady z prípadného vyšetrenia dieťaťa v CPP.

       

      1. Ďalšie informácie:
      • Zapisujú sa deti, ktoré do 31. augusta 2024 dovŕšia vek 6 rokov.
      • Na zápis do prvého ročníka musia prísť aj tie deti, ktoré v minulom školskom roku pokračovali v predprimárnom vzdelávaní. (bývalý „odklad“ školskej dochádzky).
      • Na plnenie povinnej školskej dochádzky možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31. augustu 2024 nedovŕšilo vek 6 rokov, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi školy pri zápise súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

       

      1. V prípade vyššieho počtu prihlásených zohľadňujeme tieto kritéria:
      • súrodenci v škole,
      • vierovyznanie,
      • aktívne podieľanie sa na živote farnosti,
      • osobný pohovor s riaditeľkou školy.

       

      Dieťa je oficiálne zapísané na štúdium na základnej škole až po vydaní a podpísaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy.

       

      1. Anglický program v prvom ročníku ZŠ

       

      V spolupráci s jazykovou školou Elitenglish sme v školskom roku 2021/2022 úspešne odštartovali anglický program v prvých ročníkoch základnej školy. V budúcom školskom roku 2024/2025 plánujeme v spolupráci naďalej pokračovať a v prípade záujmu rodičov vytvoriť anglické triedy v prvých ročníkoch.

       

      Obsahovou náplňou anglického programu v prvom ročníku je výučba predmetov v anglickom jazyku so zahraničnými lektormi s dotáciou 6 hodín do týždňa.

      Konkrétne ide o predmety: 2 hodiny anglického jazyka, 1 hodina matematiky, 1 hodina výtvarnej výchovy, 2 hodiny v popoludňajšom čase v školskom klube detí: 1 hodina predmet Music and Drama (MAD) a 1 hodina predmet Science.

      Na hodinách s anglickým lektorom je vždy prítomná aj triedna učiteľka, ktorá v prípade potreby pomáha žiakom pri vyučovacom procese.

      Program je spoplatňovaný.

      V prípade záujmu označte v elektronickej prihláške možnosť „Áno“ v políčku „Záujem o anglický program“

      Svoje ďalšie otázky týkajúce sa anglického programu píšte na: svfrantisek@elitenglish.sk