• Prečo študovať u nás?

    • Pridaj sa k nám!

     • Študuj u nás!

     •  

      Vízia a ciele školy

      Gymnázium je súčasťou Spojenej školy sv. Františka z Assisi, ktorá v tomto roku oslavuje 20. výročie svojho vzniku. Gymnázium vzniklo v roku 2009 v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Bratislavskej arcidiecézy. Našou kľúčovou prioritou je  poskytnúť študentom kvalitné vzdelanie v duchu kresťanských hodnôt, individuálny prístup rozvoja ich talentov a rodinnú atmosféru. V spolupráci s Rehoľou minoritov a Farnosťou svätého Michala archanjela v Karlovej Vsi sa snažíme formovať žiakov k mravným hodnotám a postojom v duchu katolíckej cirkvi a najlepším možným spôsobom im sprostredkovať syntézu viery, vedy a kultúry. Je pre nás dôležité, aby sa naši žiaci vedeli zaradiť do života a boli užitoční pre spoločnosť.

      Vzdelanie

      Učenie pre nás neznamená memorovanie poznatkov a faktov, ale chápeme ho ako celoživotný proces získavania a rozvíjania schopností, zručností, vedomostí a spôsobilostí. Preto vytvárame podnetné pracovné prostredie, kde každý žiak dosiahne ocenenie zo strany učiteľov aj spolužiakov, sebarealizáciu a posilnenie v oblasti sebahodnotenia.

      Dôraz kladieme na výučbu anglického jazyka. V spolupráci s jazykovou školou Elitenglish sa naši študenti učia pod vedením native speakerov. V rámci prípravy na štúdium na vysokej škole si žiaci od tretieho ročníka volia podľa záujmu semináre a taktiež pre nich pripravujeme množstvo vzdelávacích aktivít a odborných prednášok. Medzi úspešné projekty gymnázia patrí Žiacka konferencia, ktorej cieľom je zvyšovať kompetencie v oblastí tvorby a prezentácie seminárnej práce. Dôkazom kvalitnej výučby sú nadpriemerné výsledky našich maturantov z predchádzajúcich rokov.

      Prostredie

      Kmeňové gymnaziálne triedy sú klimatizované a vybavené didaktickou technikou. Výučba prírodovedných predmetov prebieha v moderných novo-rekonštruovaných učebniach biológie, chémie a fyziky. Samozrejmosťou sú tiež modernizované dve počítačové učebne. Žiakom gymnázia je k dispozícii gymnaziálna študovňa, ktorú využívajú v čase voľného okna v rozvrhu na samoštúdium, zasadnutia žiackej rady, ako aj na neformálne stretnutia a relax. Pre športové vyžitie je žiakom k dispozícii veľká telocvičňa, exteriérové ihrisko s umelou trávou, workoutové ihrisko na posilňovanie a od školského roku 2023/2024 aj nová posilňovňa. V blízkej budúcnosti plánujeme rekonštruovať aj veľké betónové ihrisko v strede nášho školského areálu.

      Ďalšie aktivity

      Naši žiaci majú možnosť zúčastňovať sa viacerých aktivít, exkurzií a výletov. Medzi významné akcie patrí púť do Assisi Po stopách sv. Františka z Assisi, ktorú tradične absolvujú žiaci štvrtého ročníka. V minulosti žiaci prejavili záujem o exkurziu do Švajčiarska, kde navštívili CERN a pracovisko GOOGLu. Ku gymnaziálnej tradícii nepochybne patrí imatrikulácia, počas ktorej druháci pasujú prvákov za študentov gymnázia, gymnaziálny ples a venčekový tanečný kurz. Pre žiakov druhého a tretieho ročníka pravidelne organizujeme lyžiarsky kurz, športové súťaže a medzitriedne športové turnaje. V tomto školskom roku sa naši žiaci zapojili aj do projektu DofE, ktorý im umožňuje získať prestížne medzinárodné ocenenie vojvodu z Edinburghu.

      Osobnostný rast

      V rámci celkového osobnostného rozvoja nám záleží aj na duchovnej formácii žiakov. Pripravujeme pre nich pravidelné sväté omše a duchovné obnovy, aby mali priestor na zamyslenie, komunikáciu a rast v duchovnej oblasti. Preto medzi ich najkrajšiu duchovnú obnovu patrí púť do Assisi, kde majú možnosť spoznať rodisko patróna našej školy.

       

      Výber strednej školy je dôležitý krok pre každého, pretože ovplyvní ďalšie životné smerovanie. Ak túžiš po kvalitnom vzdelaní, duchovnom raste, priateľskom a motivačnom prostredí, tak Gymnázium sv. Františka z Assisi bude pre teba určite správna voľba.