• Informácie o stravovaní a platbách

    •  

     Vedúca školskej jedálne: Gizela Zelisková

     Telefónny kontakt: 0905 288 135

     Číslo účtu pre úhradu obedov (IBAN): SK71 5600 0000 0086 3054 5001

      

     Cena obedov:

     • dospelý: 2.60 €
     • gymnazista: 2.16 €
     • žiak 2. stupňa: 2.05 €
     • žiak 1. stupňa: 1.96 €
   • Informácie o "obedoch zadarmo" pre žiakov ZŠ

   • Zákonom č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky bol prijatý záväzok štátu financovať náklady na potraviny pre prípravu obeda vo výške 1,20 € za obed.

    Štát poskytne tento príspevok iba za splnenia nasledujúcich podmienok:

    1. žiak je zákonným zástupcom prihlásený na stravovanie v danom školskom roku (aj na obed v daný deň),
    2. žiak sa v daný deň zúčastní vyučovania v minimálnom rozsahu 1 vyučovacia hodina,
    3. žiak obed odoberie.

     

    Ak nie sú splnené uvedené podmienky, alebo žiak nie je v prípade neodobratia obeda vopred, v stanovenom čase, odhlásený z obeda, tak vyššie spomenutý príspevok na potraviny musí uhradiť rodič žiaka. Rodič naďalej prispieva na stravovanie dieťaťa – formou príspevku na prevádzkové náklady, ktorých výšku podľa zákona stanovuje všeobecno-záväzným nariadením obec.

   • Len pre žiakov ZŠ

   • Výška predpisu na platbu sa môže meniť aj v závislosti od počtu obedov:

    • a) ktoré ste Vášmu dieťaťu zabudli včas odhlásiť,
    • b) ktoré Vaše dieťa neodobralo,
    • c) ktoré malo objednané v deň, keď nebolo aspoň jednu vyučovaciu hodinu v škole.

     

    - Pri nesplnení niektorej z týchto požiadaviek strácate nárok na štátny príspevok na stravu vo výške 1,20 € a Váš predpis sa automaticky navýši o danú sumu.

    - Odobratie obeda žiak potvrdzuje pípnutím sa svojím vlastným čipom na čítačke čipov umiestnenej v jedálni vo výdajnom okienku.

   • Podmienky úhrady obedov

    1. O sume, ktorú máte zaplatiť, Vás informujeme cez edupage (v časti Komunikácia > Platby).
    2. Splatnosť predpisu za obedy je 10. deň v danom mesiaci.
    3. Platby za obedy je možné zaplatiť výlučne na číslo účtu Školskej jedálne, IBAN: SK71 5600 0000 0086 3054 5001.
    4. Do správy pre prijímateľa vpisujte celé meno, triedu a variabilný symbol Vášho dieťaťa. (Variabilný symbol nájdete cez edupage v záložke Platby.)
    5. Pri rešpektovaní požiadavky z bodu č. 4 je možné zlučovať platby za viac stravníkov do jediného bankového prevodu.