• Školský poriadok

     • Školský poriadok pre Základnú školu na elokovanom pracovisku Veternicová 20

     • OBSAH

       

      VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

      1 ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA

      1.1 Uvoľňovanie z výchovno-vzdelávacej činnosti a vyučovacieho predmetu

      2 PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV

      2.1 Triedna samospráva žiakov

      2.2 Správanie žiakov v škole a na školských podujatiach

      2.4 Práva žiaka

      2.5 Povinnosti žiaka

      2.6 Zákaz pre žiakov

      2.7 Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

      3 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA

      4 VÝCHOVNÉ OPATRENIA

      5 PRAVIDLÁ HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE .

      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

       

       

       

      VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

       

      Riaditeľka školy v súlade so zákonom  č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov vydáva  po prerokovaní v pedagogickej rade a s orgánmi školskej samosprávy školský poriadok. 

       

      Práva a povinnosti ustanovené týmto zákonom sú záväzné pre zamestnancov školy, žiakov školy a ich zákonných zástupcov.   Základnú školu, organizačnú zložku Spojenej školy sv. Františka z Assisi navštevuje žiak dobrovoľne. Týmto rozhodnutím prijíma aj zásady správania, ktoré určuje príslušná legislatíva a vnútorné smernice, ktoré  vydáva škola v záujme naplnenia cieľov výchovy a vzdelávania.

       

      Štúdiom,  prácou  a  správaním   reprezentuje  žiak  seba,  svoju  rodinu,  školu,  obec,  mesto a cirkev . Školský poriadok je  zverejnený vo vestibule budovy školy a na internetovej stránke školy https://svfrantisek.edupage.org/a/skolsky-poriadok.  Žiaci sú s ním oboznámení na triednickej hodine, zákonní zástupcovia žiakov na triednych aktívoch rodičovského združenia, zamestnanci školy na pracovnej porade. V  prípade  podozrenia  na  porušenie  týchto  ustanovení  alebo  v  prípade  porušenia  týchto ustanovení  je  každý  z  účastníkov  výchovy  a  vzdelávania    povinný  bez  zbytočného  odkladu informovať: 

      - žiaci  →   triedneho učiteľa, výchovnú poradkyňu, zamestnanca školy, vedenie školy,

      - zákonný zástupca  →  triedneho učiteľa, výchovnú poradkyňu,  vedenie školy.

       

      1 ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA 

       

      1. Školský rok začína 1. septembra a končí 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka; člení sa na obdobie školského vyučovania a obdobie školských prázdnin.

       

      2. Povinná školská dochádzka je desaťročná a trvá najdlhšie do konca školského roku, v ktorom

      žiak dovŕšil 16 rokov veku.

       

      3. Vyučovanie v škole prebieha podľa platného rozvrhu hodín, ktorý schvaľuje riaditeľka školy

      jeho zverejnením;  rozvrh hodín je  platný pre všetkých žiakov a pedagogických zamestnancov

      školy.

       

      4. Vyučovanie začína najskôr o 8.00 hodine:

      1. hodina         8.00 –  8.45 hod.

      2. hodina         8.55 –  9.40 hod.

      3. hodina         9.50 – 10.35 hod.      

      4. hodina         10.55 – 11.40 hod.    

      5. hodina         11.50 – 12.35 hod.         

      6. hodina         12.45 – 13.30 hod.    

      7. hodina         14.00 – 14.45 hod.                

      8. hodina         14.50 – 15.35 hod.

       

      Pri posunutom vyučovaní:

      - prestávka na obed    11.45 – 12.15 hod.    

      - 5. hodina                  12.15 – 13.00 hod.

       

      - prestávka na obed    12.45 – 13.15 hod.

      - 6. hodina                  13.15 – 14.00 hod.

       

      5. Budova školy je otvorená od 7.00 hod. do 17.45 hod.;  v tomto čase usmerňuje vstup a

      odchod z budovy vrátnik.

       

      6. Prvá vyučovacia hodina sa začína spravidla modlitbou.

       

      7. Príchod žiaka do školy je najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny.  

       

      8. Žiak je povinný prihlásiť svoj príchod do školy elektronicky, t. j. čipom.

       

      9. Žiak je povinný dochádzať do školy a na školské podujatie načas, podľa rozvrhu rodín, dodržiavať rozvrh prestávok a zúčastňovať sa všetkých povinných, voliteľných a nepovinných predmetov, na ktoré sa prihlásil.

       

      10. Po vstupe do budovy sa každý žiak prezúva; žiak je prezutý celý deň.

       

      11. Po 2. vyučovacej hodine je desiatová prestávka. Po 3. vyučovacej hodine je veľká prestávka, kedy zvyčajne odchádzajú žiaci podľa pokynov dozoru na školský dvor, z ktorého sa vracajú 5 minút pred začiatkom ďalšej vyučovacej hodiny.

       

      12. Žiak nesmie opustiť areál školy počas vyučovania.

       

      1.1 Uvoľňovanie z výchovno-vzdelávacej činnosti a vyučovacieho predmetu

       

      1. Ak  sa  žiak  nemôže  zúčastniť  na  vyučovaní,  resp.  školskom    podujatí,  oznámi  vopred  dôvod neprítomnosti triednemu učiteľovi. Z jednej vyučovacej hodiny môže žiaka uvoľniť vyučujúci. V prípade vážneho vopred známeho dôvodu na neprítomnosť žiaka požiada rodič písomne o uvoľnenie žiaka triednu učiteľku (vymeškanie 1 - 5 dní) alebo riaditeľa školy (uvoľnenie na viacej ako 5 dni).

       

      2. V prípade náhlej neprítomnosti žiaka na vyučovaní oznámi zákonný zástupca príčinu neprítomnosti najneskôr do 12.00 hod. nasledujúceho dňa triednej učiteľke.

       

      3. Neprítomnosť žiaka ospravedlňuje škola na základe žiadosti jeho zákonného zástupcu; vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť neprítomnosti. Ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá najviac 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca; ak neprítomnosť žiaka z dôvodu ochorenia trvá viac ako 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, vyžaduje sa aj predloženie potvrdenia od lekára. (Porov. Zákon č. 245/2008 Z. z.)

       

      4. Ak zákonný zástupca nedoručí písomné ospravedlnenie neprítomnosti žiaka do 3 dní od návratu žiaka do školy v požadovanej forme, alebo ak neohlási vedomosť a dôvody o náhlej neprítomnosti žiaka v škole v stanovenom termíne, môže byť absencia žiaka považovaná za definitívne neospravedlnenú.

       

      5. Zákonný zástupca ospravedlní neprítomnosť žiaka na vyučovaní alebo záväzných aktivitách školy formou elektronickej ospravedlnenky cez Edupage, v ojedinelých prípadoch  predložením písomnej ospravedlnenky.

       

      6. Oslobodenie od vyučovania telesnej športovej výchovy (ďalej ako TSV) povoľuje riaditeľ školy po predložení písomného návrhu lekára na predpísanom tlačive a žiadosti rodičov. Zároveň musí dať rodič písomný súhlas s neprítomnosťou svojho dieťaťa na hodine TSV, ak je táto zaradená ako prvá alebo posledná vyučovacia hodina. Oslobodenie od hodín TSV, ak sú na začiatku alebo konci vyučovania, môže získať aj registrovaný športovec na návrh trénera a písomnú žiadosť rodičov.

      Oslobodenie alebo čiastočné oslobodenie od vyučovania niektorého predmetu povoľuje riaditeľka školy po predložení písomného návrhu lekára na predpísanom tlačive alebo inej organizácie a žiadosti rodičov. Zároveň musí dať rodič písomný súhlas s neprítomnosťou svojho dieťaťa na danej hodine, ak je táto zaradená ako prvá alebo posledná vyučovacia hodina.

       
       

      7. Rodičia alebo cudzia osoba je povinná ohlásiť sa na vrátnici školy ak prichádza do školy počas vyučovacieho procesu. Návšteva učiteľov v čase vyučovania je možná len po predchádzajúcom dohovore počas voľných hodín vyučujúceho, pričom učiteľ príde pre návštevu na vrátnicu.

       

      2 PRÁVA A POVINNOSTI ŽIAKOV

       

      2.1 Triedna samospráva žiakov

       

      1. Žiacky kolektív triedy so súhlasom triedneho učiteľa volí žiacku samosprávu,  ktorú tvoria predseda a ďalší  členovia  (podľa  odporúčania  triedneho  učiteľa).  Predseda  zastupuje  triedu,  predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim. Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.

       

      2. Povinnosti týždenníkov sú určené tak, aby neobmedzovali ich bezpečnosť a práva zabezpečené legislatívou.

       

      3. Týždenníkov určuje triedny učiteľ, sú dvaja a zapisuje ich do triednej knihy. Ich povinnosti spočívajú:

      - zotrieť tabuľu pred a po vyučovacej hodine, pripraviť písacie a ostatné potreby,

      - nahlásiť na každej vyučovacej hodine na požiadanie vyučujúceho neprítomných žiakov,

      - oznámiť vedeniu školy neprítomnosť učiteľa na vyučovacej hodine, ak trvá dlhšie ako 10 minút,

      - po skončení vyučovania zotrieť tabuľu, uložiť pomôcky, zatvoriť okná, skontrolovať uzáver vody a spolu s vyučujúcim dozrieť na to, aby učebňa zostala v primeranom poriadku a zamknutá,

      - dbať o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety.

      Za neplnenie si povinností týždenníka navrhuje triedny učiteľ sankcie.

       

      2.2 Správanie žiakov v škole a na školských podujatiach

       

      1. Žiak sa správa slušne a zdvorilo ku všetkých zamestnancom školy a ku všetkým spolužiakom, vyhýba sa akýmkoľvek prejavom intolerancie, náboženskej a rasovej neznášanlivosti, xenofóbie a antisemitizmu.

       

      2. Žiak prichádza na vyučovanie a všetky školské podujatia včas a riadne pripravený.

       

      3. Žiak sa počas vyučovania a prestávok správa disciplinovane.

       

      4. Žiak je povinný dodržiavať čas prestávok, ich začiatok i koniec.

       

      5. Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach, na chodbách alebo v školskom areáli. V žiadnom prípade nie je dovolené opúšťať budovu školy.

       

      6. Z bezpečnostných dôvodov je počas prestávok žiakom zakázané sedieť na zemi na chodbách, na schodoch, sedieť na rámoch okien, na radiátoroch a vykláňať sa z okien.

       

      7. Počas prestávok sa žiaci správajú disciplinovane, nebijú sa, nebehajú po triede ani po chodbe, neničia školský majetok, nekričia.

       

      8. Prestávku využívajú žiaci na prípravu na ďalšiu vyučovaciu hodinu, na presun do odbornej alebo inej učebne; týždenníci vykonávajú svoje povinnosti.

       

      9. Počas prestávky rešpektujú žiaci pokyny pedagogického dozoru; v prípade mimoriadnej situácie ihneď ohlasujú okolnosti situácie najbližšiemu pedagogickému zamestnancovi,  prípadne tajomníčke na sekretariáte, vrátnikovi alebo ktorémukoľvek zamestnancovi školy.

       

      10. Vstup do odbornej učebne je možný len s vyučujúcim.

       

      11. V odborných učebniach a v telocvični sa žiak riadi osobitnými pravidlami určenými pre tieto učebne a pokynmi vyučujúceho.

       

      12. Pred hodinou telesnej a športovej výchovy sa žiaci prezliekajú v šatni, v ktorej čakajú na vyučujúceho, bez ktorého nevstupujú do telocviční a do areálu školského dvora.

       

      13. Žiakom sa neodporúča nosiť do školy väčšie sumy peňazí, cenné predmety a šperky. V prípade ich odcudzenia či znehodnotenia žiak nemá právo, aby škola skúmala dôvody ich zmiznutia alebo aby zabezpečila ich náhradu.

       

      14. Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce bezpečnosť, zdravie a morálku – cigarety, alkohol, drogy, pornografiu a pod.

       

      15. Počas vyučovacích hodín si žiaci nevybavujú svoje osobné alebo školské záležitosti, ktoré nesúvisia s daným predmetom a vyučovacou hodinou.

       

      16. Úradné hodiny pre žiakov na sekretariáte sú v čase veľkej prestávky od 10.35 do 10.55 hod.

       

      17. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiaci odnášajú učebnice, učebné pomôcky a  osobné veci domov; očistia svoje miesto od odpadkov a vyložia stoličky.

       

      2.3 Pohyb a prítomnosť žiaka v budove školy, v areáli školy a v rámci školských podujatí

       

      1. Počas vyučovania, ktorého rozsah je určený rozvrhom hodín, môžu žiaci opustiť budovu školy a školský areál iba v sprievode pedagogického dozoru alebo po predložení písomného súhlasu rodičov.

       

      2. Na obed do školskej jedálne odchádzajú žiaci, ktorým skončilo vyučovanie, aj so svojimi vecami a po obede odchádzajú domov. Žiaci, ktorí majú po obede vyučovanie sa môžu samostatne presunúť zo školskej jedálne priamo a bezodkladne späť do budovy školy alebo, ak odovzdali písomný súhlas rodiča triednej učiteľke, môžu zostať do začiatku popoludňajšieho vyučovania v areáli školy.

       

      3. V školskej jedálni žiaci rešpektujú pokyny služby a udržiavajú poriadok. Vzhľadom na kapacitu školskej jedálne môžu sa v nej žiaci zdržiavať len na čas potrebný na stravovanie.

       

      4. Svätá omša sa koná pravidelné každú stredu o 8.00 hod. Účasť na svätých omšiach je povinná. V prípade neúčasti na svätej omši žiak predloží triednej učiteľke písomné ospravedlnenie zákonného zástupcu žiaka. V tomto prípade preberá v čase konania danej svätej omše zodpovednosť zákonný zástupca žiaka. Neúčasť na svätej omši sa nezapočítava do celkového počtu vymeškaných hodín.  V deň konania sv. omše sa vyučovanie začína o 8.55 hod. Triedni učitelia po svätej omši odvedú svojich žiakov do tried.

       

      5. Uvoľnenie z miesta akcie organizovanej školou po jej skončení, napr. miesto konania exkurzie, zastávka prostriedku hromadnej dopravy, blízka lokalita cvičenia v prírode a pod., je možné iba s písomným súhlasom rodičov. Inak sa žiaci musia vrátiť s triednym príslušným učiteľom na miesto ukončenia akcie.

       

      6. V mimoriadnych prípadoch porušovania disciplíny, ak žiak svojím správaním  a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, možno použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania a jeho umiestnenie do samostatnej miestnosti pod dozorom pedagogického zamestnanca. Riaditeľka školy alebo zástupkyňa riaditeľky sú oprávnené bezodkladne privolať:  

      - zákonného zástupcu, 

      - zdravotnú pomoc,

      - príslušníkov Policajného zboru.

      Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.

       

      2.4 Práva žiaka

       

      1. Žiak má právo na:

      - rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,

      - bezplatné vzdelanie,

      - vzdelanie v štátnom jazyku a materinskom jazyku v rozsahu ustanovenom zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

      - individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav v rozsahu ustanovenom školským zákonom,

      - slušnú a dôstojnú komunikáciu s vedením školy, zamestnancami školy a spolužiakmi,

      - položenie konštruktívnej otázky súvisiacej s výchovno-vzdelávacím procesom a na primeranú odpoveď vo vhodnom čase na túto otázku, vyslovenie svojho názoru slušným spôsobom a vo vhodnej chvíli,

      - informáciu o termíne a zameraní veľkej písomnej práce najmenej 3 dni (nedeľa sa nepočíta) vopred,

      - ochranu pred nerovnomerným zaťažením pri preverovaní jeho vedomostí, žiak môže písať za obvyklých podmienok len dve plánované písomné práce (v trvaní 20 minút) denne s ohľadom na rozsah prebraného učiva, pokiaľ sa nedohodne s učiteľom inak alebo pokiaľ o termíne ďalšej písomnej práce žiaka v danom dni nerozhodne riaditeľ školy,

      - zdôvodnenie klasifikácie a analýzu chýb v písomných a grafických prácach,

      - primerané informácie o systéme hodnotenia a klasifikácie vo všetkých predmetoch,

      - vyslovenie svojho názoru a kladenie otázok k preberanej téme,

      - požiadanie prostredníctvom svojho zákonného zástupcu o komisionálne preskúšanie,

      - podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej krúžkovej činnosti,

      - komunikáciu s nadriadenými v duchu zásad humanity a demokracie,

      - bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov na povinné vyučovacie predmety,

      - úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,

      - poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,

      - výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,

      - organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,

      - úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,

      - na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom podľa § 24.

       

      2. Žiak  so  špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími  potrebami  má  právo na:

      - výchovu a  vzdelávanie s využitím  špecifických  foriem  a  metód,  ktoré  zodpovedajú  jeho  potrebám  a  na  vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú,

      - používanie špeciálnych učebníc a špeciálnych didaktických a kompenzačných pomôcok pri výchove a vzdelávaní.

       

      2.5 Povinnosti žiaka

       

      1. Žiak je povinný dodržiavať školský poriadok školy, vnútorné predpisy školy a všeobecne platné zákony a predpisy.

       

      2. Všetky  požiadavky  žiaka,  ktoré  vyžadujú  potvrdenie  riaditeľstva  školy,  si  žiak  vybavuje

      prostredníctvom svojho triedneho učiteľa, resp. zastupujúceho triedneho učiteľa. Výnimočne aj

      osobne u tajomníka školy.

       

      3.  Dodržiavať základné pravidlá hygieny a  interné pokyny školy  vypracované v súlade s opatreniami vydanými ÚVZ SR v období od 1. 9. 2020.

       

      4. Žiak zdraví učiteľov a pracovníkov školy kresťanským alebo občianskym pozdravom. Pri vstupe učiteľa alebo inej dospelej osoby do triedy žiak vstane (okrem hodín výtvarnej výchovy, telesnej výchovy,  pracovného vyučovania a technickej výchovy).

       

      5. Žiak prichádza do školy a na školské podujatie vhodne, čisto a primerane upravený svojmu veku, bez  výstredností. Za  výstrednosť  sa  považuje  výrazný  make  up,  piercing,  tetovanie,  výrazne prefarbené vlasy, dredy, výrazne namaľované a dlhé nechty, dlhé gélové nechty, doplnky so symbolmi siekt a propagujúcimi násilie. Vylučujú sa neprimerane krátke odevy a veľké výstrihy, odhalená brušná časť tela, odevy s aplikáciami, ktoré sú proti spoločenskej etike a prezentujú agresivitu, extrémizmus, okultizmus, násilie, alebo majú hanlivé a neslušné nápisy v akomkoľvek jazyku.    

      Požaduje sa prekrytie hornej a dolnej časti odevu okolo celého obvodu pása a prekrytie ramien. Výstrih oblečenia nesmie byť hlbší ako spojnica podpazušia. Počas vyučovania žiaci nenosia prikrývku hlavy akéhokoľvek druhu. Dĺžka oblečenia spodnej časti tela (krátke nohavice, sukne, atď.) nesmie byť viac ako 10 cm nad kolenami, rázporok na sukniach a šatách siaha do povolenej dĺžky sukne.

      Na slávnostné príležitosti (otvorenie a záver školského roka, návšteva divadla, koncertu, maturitné skúšky – ústna a písomná časť, imatrikulácia a pod.) žiaci nosia slávnostné oblečenie (slušné nohavice, blúzka, košeľa, oblek sukňa, šaty). Oblečenie musí spĺňať vyššie uvedené podmienky.

       

      6. Žiak prichádza do školy a na školské akcie najneskôr 5 minút pred začiatkom. Pripravuje sa na každú vyučovaciu hodinu; pred začatím vyučovacej hodiny si pripraví potrebné učebnice, zošity a iné pomôcky.

       

      7. Ak sa žiak z vážnych dôvodov nepripravil na vyučovanie, ospravedlní sa vyučujúcemu na začiatku hodiny.

       

      8. Žiakovi nie je povolené odpisovať a používať „ťaháky“.

       

      9.  V prípade, že žiak nepísal test alebo písomku z dôvodu choroby alebo iných uznaných objektívnych dôvodov,  dohodnúť  sa  s vyučujúcim  na  termíne  písania  náhradnej  písomky.  Termín  písania náhradnej písomky je žiak povinný dohodnúť si do 5 pracovných dní  od nástupu žiaka do školy.

       

      10. Žiak v čase svojej neprítomnosti sleduje priebeh práce v jednotlivých predmetoch a informuje sa o zadaných úlohách u spolužiakov a jednotlivých vyučujúcich.

       

      11. Žiak počas vyučovacej hodiny sedí slušne, sleduje priebeh hodiny, nevyrušuje a riadi sa pokynmi vyučujúceho. Počas vyučovacej hodiny nie je dovolené jesť, žuť žuvačku a zaoberať sa s hodinou nesúvisiacimi aktivitami. Piť je dovolené len po bezprostrednom súhlase vyučujúceho.

       

      12. Žiak udržuje  svoje  miesto  v  poriadku  a  čistote,  šetrne  zaobchádza  so  školským  majetkom  a učebnými pomôckami. V prípade, že spôsobí škodu, je povinný ju nahradiť.

       

      13. Žiak dodržiava základné pravidlá hygieny. Každý žiak má k dispozícii vlastnú šatňovú skrinku, do ktorej si po vstupe do školy odloží pre vyučovanie nepotrebné veci a obuv, v škole chodí prezutý v obuvi, ktorá neznečisťuje podlahu a je hygienicky a zdravotne nezávadná, prezuvky nesmú mať tmavú podrážku, žiak udržuje čistotu a poriadok. V prípade neprezutia (zabudnutia prezúvok) to pred vyučovaním ohlási triednemu učiteľovi.

       

      14. Žiak vstupuje do odbornej učebne v sprievode učiteľa. V odborných učebniach, telocvični a školskej knižnici dodržiava špeciálny poriadok týchto miestností, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarne predpisy. Je zakázané svojvoľne manipulovať s rozvodovými a plynovými uzávermi, elektrickými zariadeniami a chemikáliami.

       

      15. Žiak sa správa zdvorilo a s úctou voči všetkým zamestnancom školy, voči spolužiakom a rešpektuje pokyny všetkých zamestnancov školy. Koná tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb.

       

      16. Žiak je povinný nahlásiť triednemu učiteľovi zmenu  adresy  svojho trvalého bydliska  a zmenu kontaktných údajov zákonného zástupcu (mail, telefón) do 3 pracovných dní od kedy nastala zmena.

       

      2.6 Zákaz pre žiakov

       

      1. Žiak  nesmie  akýmkoľvek  spôsobom  ubližovať,  vysmievať  sa  a urážať  svojich  spolužiakov  a učiteľov, šikanovať spolužiakov cez internet, vulgárne a neslušne sa vyjadrovať. Žiaci sa k sebe navzájom správajú s úctou a priateľsky.

       

      2. Žiakom sa v škole, jej areáli a na školských podujatiach,  ale aj mimo školy  zakazuje fajčiť (aj elektronické cigarety), požívať alkoholické nápoje, energetické nápoje, žuvací tabak, nealkoholické pivo a nápoje Radler, užívať drogy a iné toxické a omamné návykové a zdraviu škodlivé látky. Žiak ich taktiež nesmie ani priniesť do školy a jej areálu. Žiak pod vplyvom uvedených nápojov a látok sa nesmie zúčastniť vyučovania. Jeho neprítomnosť nie je možné ospravedlniť.

       

      3. Väčšiu  sumu  peňazí,  cenné  predmety  a mobilné  telefóny  nosí  žiak  do  školy  len  na  vlastnú zodpovednosť. Je zakázané nosiť do školy predmety a látky ohrozujúce zdravie a bezpečnosť ľudí. Žiak nesmie do školy nosiť elektronické hry, tablety a slúchadlá na mobily, nože, zbrane, nevhodné časopisy a iné predmety, ktoré nie sú potrebné pre vyučovanie. Žiak počas vyučovacej hodiny  nežuje žuvačku.

       

      4. Žiakovi  nie  je  povolené  používať  mobilný  telefón, smart zariadenie  a iné  multimediálne  prehrávače počas vyučovacieho procesu.  Mobil  má žiak od vstupu do školy až po jej opustenie vypnutý a uložený v školskej taške. V prípade porušenia uvedeného príkazu je mobilný telefón žiakovi odobratý a odovzdaný triednemu učiteľovi. Triedny učiteľ vykoná pohovor so žiakom, vráti mu mobilný telefón po vyučovaní a informuje o tom zákonného zástupcu žiaka. V prípade opakovaného porušenia je mobilný telefón odovzdaný zákonnému zástupcovi a žiakovi bude udelené výchovné opatrenie. 

       

      5. Žiak môže používať ostatné elektronické zariadenia (tablety, počítače) iba so súhlasom učiteľa.

       

      6. Nie je povolené dobíjanie mobilných telefónov ako aj akýchkoľvek iných elektronických zariadení v priestoroch školy. 

       

      7. Žiakovi je zakázané v  priestoroch školy bez povolenia fotiť, nahrávať a  natáčať videozáznamy. Použitie  mobilného  telefónu  alebo  iného  zariadenia  na  fotenie  a nahrávanie  akéhokoľvek videozáznamu v škole  bez  súhlasu  danej  osoby  je  považované  za  hrubé  porušenie  školského poriadku, a  budú z neho vyvodené výchovné opatrenia.  Takéto použitie mobilného telefónu alebo iného elektronického zariadenia  sa považuje za zásah do súkromia osoby a môže byť daný podnet orgánom činným v trestnom konaní. Legálne získané alebo zhotovené záznamy sa môžu šíriť iba so súhlasom dotknutých osôb. Žiaci nesmú znevažovať školu, učiteľov, ostatných zamestnancov školy    na  verejných  sociálnych  sieťach,  zakladať  dehonestujúce  skupiny  a  iným  spôsobom poškodzovať dobré meno školy. Nerešpektovanie tohto nariadenia sa považuje za hrubé porušenie školského poriadku.

       

      8. Žiak má zakázané manipulovať s klimatizačnou technikou bez poverenia vyučujúceho alebo dozor konajúceho pedagóga.

       

      9. Žiak nesmie vstupovať do budovy školy na korčuliach, skateboardoch, bicykloch, kolobežkách alebo v obuvi s kolieskami.

       

      10. Žiak nesmie nosiť do jedálne školskú tašku, odloží si ju do šatňovej skrinky v škole alebo v šatni pod jedálňou.

       

      11. Žiak nesmie nosiť do školy, používať a inštalovať zariadenia, ktoré umožňujú aktívne vstupovať do školskej dátovej siete.

       

      12. Žiak nesmie ničiť, poškodzovať, ohrozovať a nešetrne zaobchádzať s akýmkoľvek majetkom; hrať sa s loptou a iným nevhodným športovým náradím v triedach a na chodbách, behať po chodbách, kričať a hlučne sa správať.

       

      2.7 Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

       

      1. Za prejavy patologického správania žiakov sa považuje:

      - záškoláctvo,

      - problémové a konfliktné správanie, vrátane klamania a podvodov,

      - agresívne správanie a verbálna agresia, vulgarizmy,

      - šikanovanie, fyzické a psychické týranie,

      - delikventné správanie, poškodzovanie cudzieho majetku, krádeže,

      - zneužívanie návykových látok,

      - sexuálne zneužívanie,

      - prejavy extrémizmu, intolerancie, xenofóbie a diskriminácie.

       

      2. Na základe uvedených prejavov patologického správania je žiakom zakázané:

      - nosiť do školy zbrane, škodlivé látky, materiál a predmety, ktoré ohrozujú zdravie, kresťanskú výchovu a bezpečnosť spolužiakov; za takéto nástroje a látky sa považujú bodné a rezné nástroje, zapaľovač, zápalné a omamné látky (vrátane cigariet a alkoholu), obrazový alebo textový materiál s nemorálnym alebo nevhodným obsahom a pod.,

      - užívať, propagovať alebo ponúkať drogy, hrať hazardné hry o peniaze,

      - nosiť odevy, predmety a symboly, ktoré propagujú zlo, sekty a extrémizmus, a slovne, graficky alebo inak ich sprítomňovať,

      - akékoľvek (slovné) zastrašovanie, vulgárne vyjadrovanie, fyzické a psychické násilie, šikanovanie a akákoľvek činnosť, ktorá môže spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví vlastnom, spolužiaka alebo iných osôb.

       

      3. Vzniknuté problémy rieši triedny učiteľ v spolupráci so školským psychológom, s výchovným poradcom, s koordinátorom prevencie závislostí, so zástupkyňami riaditeľa a s riaditeľom, so žiackou radou a s rodičmi.

       

      4. Správanie ohrozujúce bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a účastníkov výchovno-vzdelávacej činnosti a správanie narúšajúce a znemožňujúce túto činnosť vyžaduje uplatnenie nasledovných ochranných opatrení:

      - okamžité vylúčenie žiaka z výchovno-vzdelávacej činnosti, no pod stálym dozorom určeného pedagogického zamestnanca;

      - okamžité oznámenie tejto skutočnosti zástupkyni riaditeľa, resp. riaditeľovi, ktorí bezodkladne privolajú rodiča resp. zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, príslušný útvar Policajného zboru SR podľa závažnosti ohrozujúceho správania.

      Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ písomný záznam.

       

      5. Žiak školy je povinný oznámiť ktorémukoľvek pedagogickému zamestnancovi, že zo strany iného žiaka alebo inej osoby došlo k patologickému správaniu.

       

      6. O akomkoľvek prejave patologického správania žiaka musí byť čo najskôr informovaný triedny učiteľ, ktorý pripraví písomné podklady na prerokovanie priestupku na zasadnutí Pedagogickej rady. Pedagogická rada následne schváli výchovné opatrenie.

       

      7. Škola pri prevencii a riešení šikanovania žiakov postupuje v súlade so Smernicou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v školách a školských zariadeniach (https://www.minedu.sk/data/att/13481.pdf).

       

      8. Prevencia patologického správania žiakov sa v škole realizuje nasledovnými opatreniami:

      - vypracovanie ročného plánu prevencie závislostí, ktorým sa riadia všetci zamestnanci školy;

      - sústavné monitorovanie tried triednymi učiteľmi a ostatnými pedagogickými zamestnancami a okamžité oznamovanie akýchkoľvek prejavov patologického správania vedúcim pedagogickým zamestnancom;

      - pedagogický dozor počas prestávok, kontrola sociálnych zariadení a ďalších spoločných priestorov, ktorú vykonávajú v priebehu celého výchovno-vzdelávacieho procesu pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci;

      - organizovanie školských aj mimoškolských aktivít výchovného charakteru, resp. účasť na aktivitách tohto typu, podpora zdravého životného štýlu a športových aktivít žiakov;

      - besedy a prednášky s odborníkmi v danej oblasti;

      - spolupráca s odbornými zamestnancami CPPPaP;

      - podpora žiakov počas ich dozrievania a pomoc pri prehlbovaní ich vzťahu s Bohom.

       

      3 PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ŽIAKA

       

      1. Zákonný zástupca žiaka má právo:

      - oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím  programom školy alebo školského zariadenia a školským poriadkom,

      - byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

      - na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

      - zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

      - vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy alebo školskému zariadenia prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,

      - byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,

      - v prípade podozrenia, že práva žiaka nie sú dostatočne rešpektované, obrátiť sa so žiadosťou o nápravu na riaditeľa školy.

       

      2. Zákonný zástupca žiaka má povinnosť:

      - vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,

      - dodržiavať  podmienky  výchovno-vzdelávacieho  procesu  svojho  dieťaťa  určené  školským

      poriadkom,

      - dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,

      - pravidelne sledovať a kontrolovať výchovno-vzdelávacie výsledky dieťaťa v internetovej žiackej knižke,

      - informovať školu o zmene údajov žiaka v agende školy (bydlisko, kontaktné údaje),

      - písomne  informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

      - nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

       

      3. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať na to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas, ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona; dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

       

      4.  Ak sa žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole alebo v školskom zariadení, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť najneskôr do 24 hodín škole alebo školskému zariadeniu bez zbytočného odkladu príčiny jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti  dieťaťa  alebo  žiaka  sa  uznáva  najmä  choroba,  prípadne  lekárom  nariadený  zákaz dochádzky  do  školy,  mimoriadne  nepriaznivé  poveternostné  podmienky  alebo  náhle  prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

       

      5. Neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ospravedlňuje jeho zákonný  zástupca. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako 5 po  sebe nasledujúcich vyučovacích dní, žiak alebo jeho zákonný zástupca predloží potvrdenie od lekára.

       

      6.  Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa vydania výpisu známok alebo vysvedčenia, požiadať riaditeľa školy o vykonanie komisionálnej skúšky; ak je vyučujúcim riaditeľ školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať  príslušný  orgán  miestnej  štátnej  správy  v školstve.  Preskúšať  žiaka  nemožno,  ak  bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky.

       

      7. O možnosti vykonať komisionálnu skúšku podľa školského zákona rozhodne riaditeľ školy. Riaditeľ školy môže povoliť prítomnosť zákonného zástupcu žiaka na jeho komisionálnom preskúšaní.

       

      4 VÝCHOVNÉ OPATRENIA

       

      1. Výchovné opatrenie navrhuje triedny učiteľ na pedagogickej porade.

       

      2. Každé výchovné opatrenie musí byť prediskutované so zákonným zástupcom.

       

      3. Za vzorné správanie, plnenie si povinností, za statočný čin alebo vzornú reprezentáciu školy

      môže byť žiakovi udelená pochvala alebo iné ocenenie. Pochvalu alebo iné ocenenie udeľuje triedny učiteľ alebo riaditeľka školy. Pochvala riaditeľkou školy sa zapíše do katalógu triedy.

       

      4. Podľa závažnosti previnenia voči školskému poriadku môže byť žiakovi uložené za nedodržiavanie povinností niektoré z nasledujúcich výchovných opatrení:

      - za 3 zápisy do IŽK za nevhodné správanie žiaka na hodine - napomenutie triednym učiteľom.

      - za každý ďalší zápis do IŽK za nevhodné správanie žiaka na hodine a porušenie školského poriadku nasleduje pokarhanie triednym učiteľom a riaditeľkou školy.

           

      5. Podmienečné vylúčenie žiaka za:

      - za 13 až 35 neospravedlnených vyučovacích hodín,

      - za prinášanie do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy,

      - za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy,

      - za krádež,

      - za šikanovanie a vydieranie, úmyselné ublíženie na zdraví,

      - za vandalizmus a úmyselné poškodzovanie školského majetku,

      - za prejavy rasizmu, diskriminácie a rôzne formy intolerancie,

      - za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči pedagogickým a ostatným zamestnancom školy,

      - za vyšetrovanie orgánmi činnými v trestnom konaní za prechovávanie, držbu alebo obchodovanie s omamnými a návykovými látkami,

      - za opakujúce sa závažné priestupky spomínané v predchádzajúcich opatreniach.

       

      6. Vylúčenie žiaka za:

      - za viac ako 35 neospravedlnených vyučovacích hodín, podľa zváženia pedagogickou radou,

      - za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy

           

      7. Za 5 neospravedlnených oneskorených príchodov na vyučovaciu hodinu je jedna neospravedlnená hodina.      

      Neospravedlnené hodiny za polrok: 

      - 1  – 2   hod. - napomenutie  triednym učiteľom,  

      - 3 – 4 hod.     - pokarhanie triednym učiteľom,

      - 5 – 6 hod.     - pokarhanie riaditeľkou školy,

      - 7 – 15 hod.   - znížená známka zo správania na stupeň 2,

      - 16 – 25 hod. - znížená známka zo správania na stupeň 3,

      - nad 25 hod.  - znížená známka zo správania na stupeň 4.

       

      8. Výchovné opatrenia – pochvaly sú udelené žiakovi nasledovne:

       

      a) Pochvala od triedneho učiteľa za:

      - za výborný prospech - prospel s vyznamenaním,

      - za vzorné správanie, vzornú dochádzku do školy a vzorné plnenie si povinností,

      - za úspešnú reprezentáciu školy, za umiestnenie na 1. – 3. mieste v okresných kolách predmetových olympiád a mimoškolských súťaží.

      - za 1.-3. miesto v okresnom kole športových súťaží,

      - za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy v triede,

      - za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností, ktorá pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede.

       

      b) Pochvala od riaditeľky školy za:

      - za výborný prospech - priemer 1,0 v prvom aj druhom klasifikačnom období,

      - za dlhodobú svedomitú prácu,

      - za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy v škole,

      - za výrazné prosociálne správanie, ktoré pozitívne ovplyvňuje sociálnu klímu v triede a v škole,

      - za úspešnú reprezentáciu školy, umiestnenie na 1. – 3. mieste v krajských a vyšších kolách predmetových olympiád a mimoškolských súťaží,

      - za 1. – 3. miesto v krajskom kole športových súťaží,

      - za nezištnú pomoc, záslužný alebo statočný čin,

      - na základe rozhodnutia riaditeľky školy.

       

      5 PRAVIDLÁ HONOTENIA A KLASIFIKÁCIE

       

      Hodnotenie a klasifikáciu upravuje §54, §55, §56, §57 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien.

      Súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je systematické hodnotenie žiaka. Predmetom hodnotenia je úroveň dosiahnutých vedomostí a zručností žiaka podľa platných učebných osnov a vzdelávacích štandardov a správanie žiaka v škole a na podujatiach organizovaných školou.

       

      1. Učiteľ zabezpečí, aby rodič bol informovaný o prospechu a správaní žiaka priebežne prostredníctvom IŽK (internetová žiacka knižka),  na triednych aktívoch rodičovského združenia alebo v konzultačných dňoch. V prípade výrazného zhoršenia v prospechu alebo v správaní bezodkladne upovedomí o tom zákonného zástupcu žiaka.

       

      2. Žiak, ktorý na konci druhého polroku mal najviac z dvoch predmetov prospech nedostatočný, môže so súhlasom riaditeľky školy vykonať opravné skúšky.

       

      3. Priebežnú klasifikáciu vyučujúci vyjadruje známkou alebo prostredníctvom váženého percentuálneho hodnotenia a následného prevodu na známku na základe vnútornej stupnice na priebežnú klasifikáciu odsúhlasenej pedagogickou radou:

      100% - 90%    1

      89% - 75%      2

      74% - 50%      3

      49% - 25%      4

      24% - 0%        5

       

      4. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje; riaditeľ určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.

       

      5. Ak nemožno žiaka vyskúšať a klasifikovať v riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.

       

      6. Ak žiak alebo zákonný zástupca žiaka má pochybnosti o správnosti klasifikácie na konci prvého a druhého polroka, môže do troch dní odo dňa vydania výpisu známok alebo vysvedčenia požiadať riaditeľku školy o komisionálne skúšanie. Ak je vyučujúcim riaditeľka školy, o preskúšanie žiaka možno požiadať zriaďovateľa. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v klasifikačnom období z tohto vyučovacieho predmetu už komisionálne skúšaný. Riaditeľka školy môže nariadiť komisionálne preskúšanie žiaka na vlastný podnet.

       

      7. Žiak je klasifikovaný na základe komisionálnej skúšky ak:

      - je skúšaný v náhradnom termíne,       

      - koná skúšku na podnet riaditeľa školy,       

      - koná opravnú skúšku,       

      - koná skúšku z dôvodu vysokej ospravedlnenej absencie,    

      - požiada o preskúšanie jeho zákonný zástupca.

       

      8. Žiak, ktorý sa bez vážnych a doložených dôvodov nezúčastní na opravnej alebo komisionálnej skúške, je klasifikovaný stupňom prospechu „nedostatočný“.

       

      9. Ak žiak na konci školského roku dosiahol celkový prospech ,,neprospel“, môže mu na jeho žiadosť alebo na žiadosť jeho zákonného zástupcu riaditeľka školy povoliť opakovanie ročníka.

       

      10. Záverečné hodnotenie prospechu žiakov sa vykonáva známkou. Hodnotenie známkou je forma hodnotenia, ktorou sa prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikuje týmito stupňami:

      1 – výborný

      2 – chválitebný

      3 – dobrý

      4 – dostatočný

      5 – nedostatočný

       

      11. Klasifikáciu správania navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi a schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade.

       

      12. Správanie žiaka sa klasifikuje na konci klasifikačného obdobia týmito stupňami:

      1 – veľmi dobré

      2 – uspokojivé

      3 – menej uspokojivé

      4 – neuspokojivé

      a je výsledkom zhodnotenia správania žiaka a jemu udelených výchovných opatrení.

       

      ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

       

      1. Školský poriadok bol vypracovaný podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       

      2. Školský poriadok je záväzný pre žiakov a ich zákonných zástupcov, pedagogických a ďalších zamestnancov školy.

       

      3. Školský poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade.

       

      4. Školský poriadok platí v uvedenom znení pokiaľ MŠVVaŠ SR alebo zriaďovateľ školy neustanoví inak.

       

      5. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňa 01. 09. 2021 a súčasne sa ruší účinnosť školského poriadku zo dňa 3. októbra 2017.

       

       

      Školský poriadok nadobúda účinnosť 01. 09. 2021.

      V priebehu školského roka môže byť školský poriadok aktualizovaný.

       

       

      č. j.: SpŠSvF-2023/170/1

       

      V Bratislave, 31. augusta 2021

      Aktualizované 31. augusta 2023

       

      PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

      riaditeľka školy