• Organizačná štruktúra

     • Organizačná štruktúra

     • Organizačná štruktúra školy Spojenej školy sv. Františka z Assisi v školskom roku 2020 – 2021

      Aktualizácia k 01. 09. 2021

       

      Riaditeľka: PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

       

      Výchovno-vzdelávacia oblasť

      Zástupkyňa riaditeľa pre 1. – 4. ročník: Mgr. Gabriela Šablatúrová

      Zástupkyňa pre 5. – 9. ročník: Mgr. Soňa Ďurinová

      Zástupkyňa pre gymnázium a ekonomická zástupkyňa: RNDr. Jana Ertlová

       

      Triedni učitelia:

      Trieda

      Triedny učiteľ

      Pritriedny učiteľ

      1. A

      Mgr. Paulína Klučiarová

      Alena Králová

      1. B

      Mgr. Ľubica Konečná

      Ing. Iveta Lenčová

      1. C

      PaedDr. Iveta Nehajová

      Viera Dvorčáková

      2. A

      PaedDr. Dana Gascho Macák

      Viera Dvorčáková

      2. B

      Mgr. Simona Sliacka

      Bc. Martina Mederyová

      2. C

      Mgr. Mária Bačeková

      Bc.. Mária Nováková

      3. A

      Mgr. Irena Surmanová

       Mgr. Martina Matečková

      3. B

      Mgr. Oľga Mutňanská

      Mgr. Veronika Ivančíková

      3. C

      Mgr. Veronika Ivančíková

      Mgr. Michal Ficík

      4. A

      Mgr. Lenka Šníderová

      Mgr. Lucia Janečková

      4. B

      Mgr. Lucia Janečková

      Bc. Adam Kordoš

      4. C

      Mgr. Katarína Pavlíková

      Lenka Podstavková Stanová

      5. A

      Mgr. Mária Baňasová

      Mgr. Petra Pavelčáková

      5. B

      Mgr. Adriana Slaninová

      Mgr. Katarína Feješová

      5. C

      Mgr. Kristína Galambošová

      Mgr. Miroslava Prepilková

      5. D

      Mgr. Miroslava Prepilková

      Mgr. Katarína Feješová

      6. A

      Mgr. Monika Vaneková

      Mgr. Mária Baňasová

      6. B

      Mgr. Martina Hodosyová, PhD.

      Mgr. Mária Grichová

      6.C

      Mgr. Valentín Majerčák

      Mgr. Mária Grichová

      6.D

      Mgr. Oľga Straková

      Mgr. Dagmar Lúčna

      7. A

      Mgr. Miroslav Huntata, PhD.

      Mgr. Ema Dzurušová

      7. B

      Mgr. Viktória Doničová

      Ing. Alexandra Jenčová

      8. A

      PaedDr. Alžbeta Straková

      Mgr. Lenka Lesňáková

      8. B

      Mgr. Andrea Pizurová

      RNDr. Zuzana Melušová Kutarňová

      8. C

      Mgr. Samuel Murčo

      RNDr. Zuzana Melušová Kutarňová

      9. A

      Ing. Margaréta Vašková

      PhDr. Mária Radičová

      9. B

      PaedDr. Jana Dydňanská

      Ing. Mgr. Viera Šutá

      9. C

      Mgr. Daniela Lehocká

      Mgr. Klaudia Luptáková

      I. G

      Mgr. Mária Adamová, PhD.

      RNDr. Soňa Čižnárová

      II. G

      Mgr. Katarína Babinská

      Ing. Andrea Molčányiová

      III. G

      Ing. Andrea Molčányiová

      Mgr. Katarína Babinská

      IV. G

      Mgr. Zuzana Spáčilová

      RNDr. Soňa Čižnárová

                 

      Netriedni učitelia:

      Mgr. Mária Baňasová, P. Lucjan Maria Bogucki, OFMConv., P. Jaroslav Cár, OFMConv., RNDr. Soňa Čižnárová, Mgr. Ema Dzurušová, Mgr. Mária Grichová, Mgr. Katarína Feješová, Ing. Alexandra Jenčová, Mgr. Anna Kameniarová, P. Peter Kozma, OFMConv., Žofia Kružliaková, Mgr. Lenka Lesňáková, Mgr. sr. Klaudia Luptáková, Mgr. Dagmar Lúčna, RNDr. Zuzana Melušová Kutarňová, Mgr. Monika Povodová, PhDr. Mária Radičová, Mgr. sr. Michaela Jana Ševčíková, Ing. Mgr. Viera Šutá

       

      Školský klub detí (ŠKD)

      Vedúca ŠKD: Viera Dvorčáková

      Oddelenie

      Trieda

      Vychovávateľka

      1. oddelenie

      1. A

      Alena Králová

      2. oddelenie

      1. B

      Ing. Iveta Lenčová

      3. oddelenie

      1. C

      Viera Dvorčáková

      4. oddelenie

      2. A

      PaedDr. Viktória Kuricová Dis.

      5. oddelenie

      2. B

      Bc. Martina Mederyová

      6. oddelenie

      2. C

      Bc. Mária Nováková

      7. oddelenie

      3. A

      Mgr. Martina Matečková

      8. oddelenie

      3. C

      Mgr. Michal Ficík

      9. oddelenie

      4. A

      Mgr. Anna Kameniarová

      10. oddelenie

      4. B

      Bc. Adam Kordoš

      11. oddelenie

      4.C

      Lenka Podstavková Stanová

       

      Metodické združenie (MZ)

       

      MZ pre 1. – 2. ročník          

      Vedúca: Mgr. Mária Bačeková

      PaedDr. Dana Gascho Macák, Mgr. Paulína Klučiarová, Mgr. Ľubica Konečná, PaedDr. Iveta Nehajová, Mgr. Simona Sliacka

       

      MZ pre 3. – 4. ročník          

      Vedúca: Mgr. Lenka Šníderová

      Mgr. Veronika Ivančíková, Mgr. Oľga Mutňanská, Mgr. Lucia Janečková, Mgr. Katarína Pavlíková, Mgr. Irena Surmanová, Mgr. Gabriela Šablaturová

       

      MZ Anglický jazyk pre 1. – 4. ročník

      Vedúca: Mgr. Lucia Janečková

      PaedDr. Iveta Nehajová, Mgr. Anna Kameniarová, Mgr. Paulína Kľučiarová,, Mgr. Ľubica Konečná, Mgr. Gabriela Šablaturová

       

      MZ ŠKD       

      Vedúca: Bc. Mária Nováková

      Viera Dvorčáková, Mgr. Michal Ficík, Eva Horná, Bc. Adam Kordoš, Alena Králová, Ing. Iveta Lenčová, Mgr. Martina Matečková ,Bc. Martina Mederyová, Lenka Stanová Podstavková,

       

      Predmetová komisia (PK)

       

      PK  Slovenský jazyk

      Vedúci: Mgr. Samuel Murčo

      Mgr. Kristína Galambošová, Mgr. Petra Pavelčáková, PaedDr. Alžbeta Straková, PhDr. Mária Radičová

       

      PK Cudzie jazyky   

      Vedúca: Mgr. Adriana Slaninová

      Ing. Alexandra Jenčová, Mgr. sr. Klaudia Luptáková, Ing. Andrea Molčányiová, Mgr. Andrea Pizurová, Mgr. Miroslava Prepilková, Mgr. Zuzana Spáčilová, Ing. Margaréta Vašková

                 

      PK Matematika a informatika      

      Vedúca: Mgr. Martina Hodosyová, PhD.

      Mgr. Mária Adamová, Mgr. Ema Dzurušová, Žofia Kružliaková PhD., RNDr. Soňa Čižnárová, Mgr. Dagmar Lúčna, Mgr. Feješová, Mgr. Monika Vaneková

       

      PK Katolícke náboženstvo 

      Vedúca: Mgr. Michaela Ševčíková

      P. Lucjan Maria Bogucki, OFMConv., P. Jaroslav Cár, OFMConv., P. Peter Kozma, OFMConv., Mgr. Soňa Ďurinová, Mgr. Mária Grichová, Mgr. Veronika Ivančíková, Ing. Mgr. Viera Šutá

       

      PK Dejepis, geografia a občianska náuka           

      Vedúca: RNDr. Soňa Čižnárová

      Mgr. Viktória Doničová, PaedDr. Jana Dydňanská, Mgr. Feješová, Mgr. Samuel Murčo, Mgr. Oľga Straková, PaedDr. Alžbeta Straková

                 

      PK Chémia, biológia a fyzika

      Vedúca: Mgr. Mária Adamová, PhD.

      Mgr. Katarína Babinská, RNDr. Jana Ertlová, Mgr. Martina Hodosyová, PhD., Mgr. Daniela Lehocká, RNDr.  Melušová Kutarňová, PhD., Mgr. Oľga Straková

       

      PK Telesná a športová výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Technika, Umenie a kultúra

      Vedúci: Mgr. Valentín Majerčák

      Mgr. Mária Baňasová, PaedDr. Jana Dydňanská, Mgr. Miroslav Huntata, PhD., Mgr. Lenka Lesňáková, Mgr. Melušová Kutarňová, Mgr. Monika Povodová,  Mgr. Oľga Straková, Ing. Margaréta Vašková

       

      Kariérny poradca a koordinátor T5 a T9: Mgr. Petra Pavelčáková

      Školský psychológ a výchovný poradca: Mgr. Eva Poláková, Mgr. Monika Motýľová

      Špeciálny pedagóg: PaedDr. Viktória Kuricová,  Mgr. Lucia Grossová

      Asistent učiteľa: Mgr. Jaroslava Dedinská, Katarína Kiškováčová, Bc. Alan Lano, Mgr. Adam Dulanský, DiS.

      Koordinátor univerzálnej prevencie a enviromentálnej výchovy: Mgr. Oľga Straková

       

      Správno-ekonomická oblasť

      Tajomníčka: Lenka Púčeková

      Mzdy a personálna agenda: Ing. Jela Sumbalová, Ing. Iveta Lenčová

      Ekonómka: Ing. Zuzana Kamenická

       

      Hospodárska oblasť

      Správca budov K32 a V20: Kornel Maťko

      Zástupca správcu budov K32 a V20: Igor Chrástek

      Školník: Kristián Beskyd

      Vrátnik na K32: Mgr. Ján Takáč

      Vrátnik na V20: Edita Červenková

      Upratovačky na K32: Mária Zoubková, Andrea Diky

      Upratovačky na V20: Jana Dedíková, Monika Vrábliková, Natália Gewislerová

       

      Duchovná oblasť

      Duchovný správca: P. Lucjan Maria Bogucki, OFMConv.

      Kňazi: P. Jaroslav Cár, OFMConv.,  P. Peter Kozma, OFMConv.

       

      Digitálne technológie

      Správca siete: Bc. Patrik Milan

      Správca siete: OneGuard, s.r.o.