• Organizačná štruktúra

     • Organizačná štruktúra

     • Organizačná štruktúra Spojenej školy sv. Františka z Assisi v školskom roku 2023 – 2024

       

      Riaditeľka: PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

       

      Výchovno-vzdelávacia oblasť

      Zástupkyňa riaditeľky pre 1. – 4. ročník: Mgr. Lenka Šníderová

      Zástupkyňa riaditeľky pre 5. – 9. ročník: Mgr. Soňa Ďurinová

      Zástupca riaditeľky pre gymnázium a ekonomický zástupca: Mgr. Miroslav Huntata, PhD.

       

      Triedni učitelia:

      Trieda

      Triedny učiteľ

      Pritriedny učiteľ

      1. A

      Mgr. Ľubica Konečná

      Mgr. Martina Matečková

      1. B

      Mgr. Paulína Pinčeková

      Bc. Martina Mederyová

      1. C

      Mgr. Kristína Mačorová

      Eva Horná

      2. A

      Mgr. Mária Klačková

      Viera Dvorčáková

      2. B

      Mgr. Simona Sliacka

      Ing. Iveta Lenčová

      2. C

      Mgr. Katarína Pavlíková

      Lenka Stanová Podstavková

      3. A

      Mgr. Michaela Kollárová

      Alena Králová

      3. B

      Mgr. Irena Surmanová

      Ing. Lýdia Juhásová

      3. C

      PaedDr. Iveta Nehajová

      PaedDr. Melania Šuláková

      4. A

      Mgr. Oľga Mutňanská

      Daniela Balogová

      4. B

      Mgr. Veronika Ivančíková

      Bc. Adam Kordoš

      4. C

      Mgr. Lenka Šníderová

      Ing. Hanka Košíková

      5. A

      Mgr. Monika Navrátilová

      Mgr. Lenka Lesňáková

      5. B

      Mgr. Paulína Grausová

      Mgr. Katarína Tomkovičová

      5. C

      Mgr. Ingrid Michaliková

      Mgr. Zuzana Žilinčárová

      6. A

      Mgr. Emília Dzurušová

      Mgr. Lenka Lesňáková

      6. B

      Mgr. Lucia Janečková

      Mgr. Ingrid Michaliková

      6.C

      Mgr. Daniela Lehocká

      Mgr. Zuzana Žlinčárová

      7. A

      PaedDr. Jana Dydňanská

      Mgr. Ingrid Michaliková

      7. B

      PhDr. Adriana Slaninová

      Mgr. Katarína Feješová

      7. C

      Mgr. Kristína Galambošová

      Mgr. Radka Svatoňová

      7. D

      Mgr. Miroslava Prepilková

      Mgr. Radka Svatoňová

      8. A

      Mgr. Monika Vaneková

      Mgr. Dagmar Lúčna

      8. B

      Mgr. Martina Hodosyová, PhD.

      Mgr. Dagmar Lúčna

      8.C

      Mgr. Valentín Majerčák

      Mgr. JUDr. PhDr. Stanislav Bujda, PhD.

      8.D

      PaedDr. Alžbeta Straková

      Ing. Margareta Vašková

      9. A

      Mgr. Miroslav Huntata, PhD.

      Ing. Margareta Vašková

      9. B

      Mgr. Michal Ficik

      Mgr. JUDr. PhDr. Stanislav Bujda, PhD.

      I. G

      Mgr. Samuel Murčo

      Ing. Mgr. Viera Šutá

      II. G

      RNDr. Zuzana Melušová Kutarňová

      Mgr. sr. Klaudia Luptáková

      III. G

      Mgr. Mária Adamová, PhD.

      Mgr. Katarína Babinská

      IV. G

      Mgr. Katarína Babinská

      Mgr. Mária Adamová, PhD.

                 

      Netriedni učitelia:

      P. Lucjan Maria Bogucki, OFMConv., Mgr. JUDr. PhDr. Stanislav Bujda, PhD., P. Jaroslav Cár, OFMConv., RNDr. Soňa Čižnárová, RNDr. Jana Ertlová,  Mgr. Katarína Feješová, Mgr. Kristína Hartl, P. Peter Kozma, OFMConv., Mgr. Janka Krakovíková, Mgr. Anita Lamošová, Mgr. Lenka Lesňáková, Mgr. sr. Klaudia Luptáková, Mgr. Dagmar Lúčna, Mgr. Petra Pavelčáková, Mgr. Monika Povodová, Mgr. Radka Svatoňová, Mgr. sr. Michaela Jana Ševčíková, Mgr. Katarína Tomkovičová, Mgr. Zuzana Žilinčárová

       

      Školský klub detí (ŠKD)

      Vedúca ŠKD: Viera Dvorčáková

      Oddelenie

      Trieda

      Vychovávateľka

      1. oddelenie

      1. A

      Mgr. Martina Matečková

      2. oddelenie

      1. B

      Bc. Martina Mederyová

      3. oddelenie

      1. C

      Eva Horná

      4. oddelenie

      2. A

      Viera Dvorčáková

      5. oddelenie

      2. B

      Ing. Iveta Lenčová

      6. oddelenie

      2. C

      Lenka Stanová Podstavková

      7. oddelenie

      3. A

      Alena Králová

      8. oddelenie

      3. B

      Ing. Lýdia Juhásová

      9. oddelenie

      3. C

      PaedDr. Melania Šuláková

      10. oddelenie

      4. A

      Daniela Balogová

      11. oddelenie

      4.B

      Bc. Adam Kordoš

      12. oddelenie

      4. C

      Ing. Hanka Košíková

       

      Metodické združenie (MZ)

       

      MZ pre 1. – 2. ročník          

      Vedúca: Mgr. Katarína Pavlíková

      Mgr. Mária Klačková, Mgr. Ľubica Konečná, Mgr. Kristína Mačorová, Mgr. Paulína Pinčeková, Mgr. Simona Sliacka

      MZ pre 3. – 4. ročník          

      Vedúca: Mgr. Lenka Šníderová

      Mgr. Veronika Ivančíková, Mgr. Michaela Kollárová, Mgr., Mgr. Oľga Mutňanská,  PaedDr. Iveta Nehajová, Mgr. Irena Surmanová

       

      MZ Anglický jazyk pre 1. – 4. ročník

      Vedúca: Mgr. Gabriela Šablaturová

      Mgr. Mária Klačková, Mgr. Kristína Mačorová, Mgr. Oľga Mutňanská, Mgr. Paulína Pinčeková, Mgr. Simona Sliacka

       

      MZ ŠKD       

      Vedúca: Mgr. Martina Matečková

       

      Viera Dvorčáková, Eva Horná, Ing. Lýdia Juhásová, Bc. Adam Kordoš, Alena Králová, Ing. Iveta Lenčová, Bc. Martina Mederyová, Lenka Stanová Podstavková,  Ing. Hanka Košíková, Daniela Balogová, PaedDr. Melania Šuláková

       

       

      Predmetová komisia (PK)

      PK  Slovenský jazyk

      Vedúci: Mgr. Samuel Murčo

      Mgr. Kristína Galambošová, Mgr. Petra Pavelčáková, Mgr. Anežka Pukajová, PaedDr. Alžbeta Straková, Mgr. Katarína Tomkovičová

      PK Cudzie jazyky    

      Vedúca: PhDr. Adriana Slaninová

      Mgr. Paulína Grausová, Mgr. Lucia Janečková, Mgr. sr. Klaudia Luptáková, Mgr. Miroslava Prepilková, Ing. Margareta Vašková, Mgr. Mária Lebedinová, PhD., Mgr. Radka Svatoňová

      PK Matematika a informatika      

      Vedúca: Mgr. Martina Hodosyová, PhD.

      Mgr. Mária Adamová, PhD., RNDr. Soňa Čižnárová, Mgr. Ema Dzurušová, Mgr. Kristína Hartl, Mgr. Daniela Lehocká, Mgr. Dagmar Lúčna, Mgr. Monika Navrátilová, Mgr. Monika Vaneková

      PK Katolícke náboženstvo

      Vedúca: Ing. Mgr. Viera Šutá

      P. Lucjan Maria Bogucki, OFMConv., Mgr. JUDr. PhDr. Stanislav Bujda, PhD., P. Jaroslav Cár, OFMConv., Mgr. Soňa Ďurinová, Mgr. Veronika Ivančíková, P. Peter Kozma, OFMConv., Mgr. Monika Navrátilová, Mgr. Jana Ševčíková

      PK Dejepis, geografia a občianska náuka            

      Vedúca: PaedDr. Alžbeta Straková

      RNDr. Soňa Čižnárová, PaedDr. Jana Dydňanská, Mgr. Katarína Feješová, Mgr. Michal Ficik, Mgr. Ingrid Michaliková, Mgr. Samuel Murčo, Mgr. Anežka Pukajová

      PK Chémia, biológia a fyzika

      Vedúca: Mgr. Mária Adamová, PhD.

      Mgr. Katarína Babinská, RNDr. Jana Ertlová, Mgr. Martina Hodosyová, PhD., Mgr. Daniela Lehocká, RNDr. Zuzana Melušová Kutarňová, Mgr. Monika Navrátilová, Mgr. Monika Vaneková

      PK Telesná a športová výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Technika, Umenie a kultúra

      Vedúci: Mgr. Valentín Majerčák

      PaedDr. Jana Dydňanská, Mgr. Michal Ficik, Mgr. Martina Hodosyová, PhD., Mgr. Miroslav Huntata, PhD., Mgr. Anita Lamošová, PhD., Mgr. Daniela Lehocká, Mgr. Lenka Lesňáková, Mgr. Melušová Kutarňová, Mgr. Ingrid Michaliková. Mgr. Monika Povodová, Mgr. Anežka Pukajová, Mgr. Katarína Tomkovičová

       

       

      Kariérový poradca a koordinátor T5 a T9: Mgr. Petra Pavelčáková

      Školský psychológ a výchovný poradca: Mgr. Veronika Pétiová

      Školský psychológ: Mgr. Monika Motýľová

      Školský špeciálny pedagóg: Mgr. Lucia Grossová, Mgr. Barbora Regešová

      Koordinátor inkluzívneho tímu: Mgr. Lucia Grossová

      Pedagogický asistent: Mgr. Jaroslava Dedinská, Mgr. Daniel Jenikowsky, Mgr. Jana Poljovka, Katarína Kiškováčová, Laura Hegedüsová, Ema Nagyová

      Koordinátor univerzálnej prevencie a environmentálnej výchovy: RNDr. Zuzana Melušová Kutarňová

      Zahraničný lektor: Alona Cameron, Breagh Cameron, Charlotte Egan, Kerry Jakov, Stella Mac Mahon, Michael Smith, Alexandra Topor

       

      Správno-ekonomická oblasť

      Tajomníčka: Mgr. Petra Elisabeth Domoráková FDC

      Administratívna pracovníčka: Ing. Henrieta Beňová, Bc. Magdaléna Kolníková

      Mzdy a personálna agenda: Ing. Jela Sumbalová

      Ekonómka: Ing. Zuzana Kamenická

       

      Hospodárska oblasť

      Správca budov K32 a V20: Team TeMPOS Slovensko

      Správca športových zariadení na K32: Benjamín Drábek, Jakub Húščava, Matej Karas

      Školník: Juraj Bubnič

      Údržbár: František Vaško

      Vrátnik na K32: Mgr. Ján Takáč, Mgr. Matúš Sýkora

      Vrátnik na V20: Erika Čulenová, Eva Vašková

      Upratovačky na K32: Andrea Diky, Inna Yehorova

      Upratovačky na V20: Anežka Maxianová, Larisa Voichenko, Inna Yehorova

       

      Duchovná oblasť

      Duchovný správca: P. Lucjan Maria Bogucki, OFMConv.

      Kňazi: P. Jaroslav Cár, OFMConv.,  P. Peter Kozma, OFMConv.

       

      Digitálne technológie

      Správca siete: AlfaPro spol. s r. o.

       

      Aktualizácia: 15. 04. 2024