• Pracovné ponuky

     • Spojená škola  sv. Františka z Assisi v Bratislave prijme do pracovného pomeru na plný úväzok  učiteľa/učiteľku anglického jazyka.

       

      Pracovná pozícia: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou anglický jazyk

      Termín nástupu: 01. 09. 2022

      Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády SR. č. 341/2004 Z. z.

       

      Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

      ·         ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore anglický jazyk podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,

      ·         znalosť práce s PC, internet, mail, Word, Excel, Powerpoint,

      ·         bezúhonnosť,

      ·         zdravotná spôsobilosť,

      ·         ovládanie štátneho jazyka,

      ·         osobnostné a morálne predpoklady.

       

      Platové zaradenie a plat:

      ·         v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a počtu odpracovaných rokov.

       

      Zoznam požadovaných dokladov:

      ·         písomná žiadosť o zamestnanie,

      ·         profesijný životopis vo formáte Europass,

      ·         kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

      ·         písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       

      Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na emailovú adresu: riaditelka@svfrantisek.sk.

      Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní telefonicky na osobný pohovor.

       

      V Bratislave, 13. júna 2022

       

      PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

      riaditeľka školy