• Pracovné ponuky

      • Spojená škola  sv. Františka z Assisi v Bratislave prijme do pracovného pomeru na plný úväzok učiteľa/učiteľku slovenského jazyka a literatúry.

        

       Pracovná pozícia: učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra

       Miesto výkonu práce: Spojená škola  sv. Františka z Assisi v Bratislave, Karloveská 32, Bratislava

       Rozsah úväzku: 100%

       Pracovný pomer: na dobu určitú, do 31. 08. 2024

       Termín nástupu: 01. 03. 2024

       Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády SR. č. 341/2004 Z. z.

        

       Vzdelanie

       a)     ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore slovenský jazyk a literatúra

       b)   podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

        

       Ďalšie požiadavky

       a)      znalosť práce s PC, internet, mail, Word, Excel, Powerpoint,

       b)      bezúhonnosť,

       c)      zdravotná spôsobilosť,

       d)      ovládanie štátneho jazyka,

       e)      osobnostné a morálne predpoklady,

       f)       pozitívny vzťah k práci s deťmi a učiteľmi,

       g)      komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, trpezlivosť.

        

       Odmeňovanie: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády SR. č. 341/2004 Z. z.

        

       Zoznam požadovaných dokladov:

       a)      písomná žiadosť o zamestnanie,

       b)      profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte Europass,

       c)      kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

       d)      motivačný list,

       e)      písomné čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti,

       f)       písomné čestné prehlásenie o bezúhonnosti,

       g)     písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

        

       Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na e-mailové adresy: tajomnicka@svfrantisek.sk alebo riaditelka@svfrantisek.sk.

       Do predmetu uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania ZŠ“.

        

       Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 

       Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní telefonicky na osobný pohovor.

        

       Kontaktné informácie:

       Spojená škola sv. Františka z Assisi
       Karloveská 32
       84104 Bratislava-Karlova Ves
       Tel.: 02/65 42 40 43, 0904 535 773

                   Email: tajomnicka@svfrantisek.skriaditelka@svfrantisek.sk

        

        

        

       Spojená škola  sv. Františka z Assisi v Bratislave prijme do pracovného pomeru na plný úväzok pedagogického asistenta.

        

       Pracovná pozícia: pedagogický asistent

       Miesto výkonu práce: Spojená škola  sv. Františka z Assisi v Bratislave, Karloveská 32, Bratislava

       Rozsah úväzku: 100%

       Pracovný pomer: na dobu určitú, do 31. 08. 2024

       Termín nástupu: 12. 02. 2024

       Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády SR. č. 341/2004 Z. z.

        

       Vzdelanie

       a)     ukončené stredoškoslké vzdelanie,

       b)   podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov.

        

       Ďalšie požiadavky

       a)      znalosť práce s PC, internet, mail, Word, Excel, Powerpoint,

       b)      bezúhonnosť,

       c)      zdravotná spôsobilosť,

       d)      ovládanie štátneho jazyka,

       e)      osobnostné a morálne predpoklady,

       f)       pozitívny vzťah k práci s deťmi a učiteľmi,

       g)      komunikatívnosť, flexibilita, zodpovednosť, trpezlivosť.

        

       Odmeňovanie: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády SR. č. 341/2004 Z. z.

        

       Zoznam požadovaných dokladov:

       a)      písomná žiadosť o zamestnanie,

       b)      profesijný štruktúrovaný životopis vo formáte Europass,

       c)      kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

       d)      motivačný list,

       e)      písomné čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti,

       f)       písomné čestné prehlásenie o bezúhonnosti,

       g)     písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

        

       Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na e-mailové adresy: tajomnicka@svfrantisek.sk alebo riaditelka@svfrantisek.sk.

       Do predmetu uveďte: „Žiadosť o prijatie do zamestnania ZŠ“.

        

       Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberu zamestnanca tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky. 

       Uchádzači spĺňajúci predpoklady budú pozvaní telefonicky na osobný pohovor.

        

       Kontaktné informácie:

       Spojená škola sv. Františka z Assisi
       Karloveská 32
       84104 Bratislava-Karlova Ves
       Tel.: 02/65 42 40 43, 0904 535 773

                   Email: tajomnicka@svfrantisek.skriaditelka@svfrantisek.sk