• Organizačná štruktúra

     • Organizačná štruktúra

     • Organizačná štruktúra Spojenej školy sv. Františka z Assisi v školskom roku 2022 – 2023

       

      Riaditeľka: PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

       

      Výchovno-vzdelávacia oblasť

      Zástupkyňa riaditeľa pre 1. – 4. ročník: Mgr. Gabriela Šablaturová

      Zástupkyňa pre 5. – 9. ročník: Mgr. Soňa Ďurinová

      Zástupca pre gymnázium a ekonomický zástupca: Mgr. Miroslav Huntata, PhD.

       

      Triedni učitelia:

      Trieda

      Triedny učiteľ

      Pritriedny učiteľ

      1. A

      Mgr. Mária Bačeková

      Viera Dvorčáková

      1. B

      Mgr. Simona Sliacka

      Viera Dvorčáková

      1. C

      Mgr. Katarína Pavlíková

      Lenka Podstavková Stanová

      2. A

      Mgr. Paulína Klučiarová

      Alena Králová

      2. B

      Mgr. Ľubica Konečná

      Ing. Lýdia Juhásová

      2. C

      PaedDr. Iveta Nehajová

      Mgr. Martina Matečková

      3. A

      PaedDr. Dana Gascho Macák

      Daniela Balogová

      3. B

      Mgr. Viktória Sláviková

      Bc. Martina Mederyová

      3. C

      Mgr. Lenka Šníderová

      Bc. Mária Vondrášková

      4. A

      Mgr. Irena Surmanová

      Ing. Iveta Lenčová

      4. B

      Mgr. Oľga Mutňanská

      Eva Horná

      4. C

      Mgr. Veronika Ivančíková

      Bc. Adam Kordoš

      5. A

      Mgr. Emília Dzurušová

      Mgr. Anežka Pukajová

      5. B

      Mgr. Lucia Janečková

      Mgr. Ingrid Michalíková

      5. C

      Mgr. Daniela Lehocká

      Mgr. Paulína Grausová

      6. A

      PaedDr. Jana Dydňanská

      Mgr. Ingrid Michalíková

      6. B

      Mgr. Adriana Slaninová

      Mgr. Katarína Feješová

      6.C

      Mgr. Kristína Galambošová

      Mgr. Monika Navrátilová

      6.D

      Mgr. Miroslava Prepilková

      Mgr. Anežka Pukajová

      7. A

      Mgr. Monika Vaneková

      Mgr. Mária Baňasová

      7. B

      Mgr. Martina Hodosyová, PhD.

      Mgr. Paulína Grausová

      7. C

      Mgr. Valentín Majerčák

      Mgr. Mária Baňasová

      7. D

      Mgr. Oľga Straková

      Mgr. Dagmar Lúčna

      8. A

      Mgr. Miroslav Huntata, PhD.

      Mgr. Tímea Perignáthová

      8. B

      Mgr. Michal Ficik

      Mgr. Monika Navrátilová

      9. A

      PaedDr. Alžbeta Straková

      Mgr. Lenka Lesňáková

      9. B

      Ing. Margaréta Vašková

      Mgr. Dagmar Lúčna

      9. C

      Mgr. Samuel Murčo

      Mgr. Hana Malíková

      I. G

      RNDr. Zuzana Melušová Kutarňová

      Mgr. sr. Klaudia Luptáková

      II. G

      Mgr. Mária Adamová, PhD.

      Mgr. Katarína Babinská

      III. G

      Mgr. Katarína Babinská

      Mgr. Mária Adamová, PhD.

      IV. G

      Ing. Mgr. Viera Šutá

      RNDr. Soňa Čižnárová

                 

      Netriedni učitelia:

      Mgr. Mária Baňasová, P. Lucjan Maria Bogucki, OFMConv., P. Jaroslav Cár, OFMConv., RNDr. Soňa Čižnárová, RNDr. Jana Ertlová,  Mgr. Katarína Feješová, Mgr. Paulína Grausová, P. Peter Kozma, OFMConv., Mgr. Anita Lamošová, PhD., Mgr. Lenka Lesňáková, Mgr. sr. Klaudia Luptáková, Mgr. Dagmar Lúčna, Mgr. Hana Malíková, Mgr. Ingrid Michalíková, Mgr. Monika Navrátilová, Mgr. Pavelčáková Petra, Mgr. Tímea Perignáthová, Mgr. Monika Povodová, Mgr. Anežka Pukajová, Mgr. sr. Michaela Jana Ševčíková,

       

      Školský klub detí (ŠKD)

      Vedúca ŠKD: Viera Dvorčáková

      Oddelenie

      Trieda

      Vychovávateľka

      1. oddelenie

      1. A + 1. B

      Viera Dvorčáková

      2. oddelenie

      1. C + 1. B

      Lenka Podstavková Stanová

      3. oddelenie

      2. A

      Alena Králová

      4. oddelenie

      2. B

      Ing. Lýdia Juhásová

      5. oddelenie

      2. C

      Mgr. Martina Matečková

      6. oddelenie

      3. A

      Daniela Balogová

      7. oddelenie

      3. B

      Bc. Martina Mederyová

      8. oddelenie

      3. C

      Mgr. Mária Vondrášková

      9. oddelenie

      4. A

      Ing. Iveta Lenčová

      10. oddelenie

      4.B

      Eva Horná

      11. oddelenie

      4. C

      Bc. Adam Kordoš

       

      Metodické združenie (MZ)

                
                  MZ pre 1. – 2. ročník          

      Vedúca: Mgr. Mária Bačeková

      Mgr. Paulína Klučiarová, Mgr. Ľubica Konečná, PaedDr. Iveta Nehajová, Mgr. Katarína Pavlíková, Mgr. Simona Sliacka

       

      MZ pre 3. – 4. ročník          

      Vedúca: Mgr. Lenka Šníderová

      PaedDr. Dana Gascho Macák , Mgr. Veronika Ivančíková, Mgr. Viktória Kohutiarová,  Mgr. Oľga Mutňanská,  Mgr. Irena Surmanová, Mgr. Gabriela Šablaturová

       

      MZ Anglický jazyk pre 1. – 4. ročník

      Vedúca: Mgr. Gabriela Šablaturová

      Mgr. Paulína Klučiarová, Mgr. Simona Sliacka, Mgr. Viktória Kohutiarová, Mgr. Oľga Mutňanská, PaedDr. Iveta Nehajová

       

      MZ ŠKD       

      Vedúca: Bc. Mária Vondrašková

       

      Viera Dvorčáková, Eva Horná, Ing. Lýdia Juhásová, Bc. Adam Kordoš, Alena Králová, Ing. Iveta Lenčová, Mgr. Martina Matečková , Bc. Martina Mederyová, Lenka Stanová Podstavková, Daniela Balogová

       

       

      Predmetová komisia (PK)

      PK  Slovenský jazyk

      Vedúci: Mgr. Samuel Murčo

      Mgr. Kristína Galambošová, Mgr. Petra Pavelčáková, Mgr. Anežka Pukajová, PaedDr. Alžbeta Straková,

       

      PK Cudzie jazyky    

      Vedúca: Mgr. Adriana Slaninová

      Mgr. Paulína Grausová, Mgr. Lucia Janečková, Mgr. sr. Klaudia Luptáková, Mgr. Hana Malíková, Mgr. Tímea Perignáthová, Mgr. Miroslava Prepilková, Ing. Margaréta Vašková

                 

      PK Matematika a informatika      

      Vedúca: Mgr. Martina Hodosyová, PhD.

      Mgr. Mária Adamová, PhD., RNDr. Soňa Čižnárová, Mgr. Ema Dzurušová, Mgr. Daniela Lehocká, Mgr. Dagmar Lúčna, Mgr. Monika Navrátilová, Mgr. Monika Vaneková

       

      PK Katolícke náboženstvo 

      Vedúca: Mgr. Jana Ševčíková

      Mgr. Mária Baňasová, P. Lucjan Maria Bogucki, OFMConv., P. Jaroslav Cár, OFMConv., Mgr. Soňa Ďurinová, Mgr. Veronika Ivančíková, P. Peter Kozma, OFMConv., Mgr. Monika Navrátilová, Mgr. Anežka Pukajová, Ing. Mgr. Viera Šutá

      PK Dejepis, geografia a občianska náuka            

      Vedúca: RNDr. Soňa Čižnárová

      PaedDr. Jana Dydňanská, Mgr. Katarína Feješová, Mgr. Michal Ficik, Mgr. Ingrid Michalíková, Mgr. Samuel Murčo, PaedDr. Alžbeta Straková 

              

      PK Chémia, biológia a fyzika

      Vedúca: Mgr. Mária Adamová, PhD.

      Mgr. Katarína Babinská, RNDr. Jana Ertlová, Mgr. Martina Hodosyová, PhD., Mgr. Daniela Lehocká, RNDr. Zuzana Melušová Kutarňová, Mgr. Oľga Straková

       

      PK Telesná a športová výchova, Výtvarná výchova, Hudobná výchova, Technika, Umenie a kultúra

      Vedúci: Mgr. Valentín Majerčák

      Mgr. Mária Baňasová, PaedDr. Jana Dydňanská, Mgr. Miroslav Huntata, PhD., Mgr. Anita Lamošová, PhD., Mgr. Lenka Lesňáková, Mgr. Melušová Kutarňová, Mgr. Ingrid Michalíková. Mgr. Monika Povodová,  Mgr. Oľga Straková,

       

      Kariérny poradca a koordinátor T5 a T9: Mgr. Petra Pavelčáková

      Školský psychológ a výchovný poradca: Mgr. Veronika Pétiová

      Školský psychológ: Mgr. Monika Motýľová

      Špeciálny pedagóg: PaedDr. Viktória Kuricová,  Mgr. Lucia Grossová

      Asistent učiteľa: Mgr. Jaroslava Dedinská, Katarína Kiškováčová, Bc. Alan Lano, Mgr. Adam Dulanský, DiS.

      Koordinátor univerzálnej prevencie a enviromentálnej výchovy: Mgr. Oľga Straková

       

      Správno-ekonomická oblasť

      Tajomníčka: Mgr. Sr. Elizabeth Petra Domoráková

      Mzdy a personálna agenda: Ing. Jela Sumbalová

      Ekonómka: Ing. Zuzana Kamenická

      Administratívna pracovníčka: Magdaléna Kolníková

       

      Hospodárska oblasť

      Správca budov K32 a V20: Team TeMPOS Slovensko

      Správca športových zariadení na K32: Matúš Smolár

      Školník: Juraj Bubnič

      Údržbár: František Vaško

      Vrátnik na K32: Mgr. Ján Takáč, Matúš Sýkora

      Vrátnik na V20: Edita Červenková, Soňa Petríková

      Upratovačky na K32: Mária Zoubková, Andrea Diky, Inna Yehorova

      Upratovačky na V20: Mária Kollárová

       

      Duchovná oblasť

      Duchovný správca: P. Lucjan Maria Bogucki, OFMConv.

      Kňazi: P. Jaroslav Cár, OFMConv.,  P. Peter Kozma, OFMConv.

       

      Digitálne technológie

      Správca siete: Bc. Patrik Milan

       

      Aktualizácia: 01. 02. 2023