• Anglický program na škole

     •  

      Anglický program na škole

      Anglický program koordinuje občianske združenie Angličtina – škola Sv. Františka z Assisi, ktorého cieľom je spolupráca pri organizovaní a podpore výučby anglického jazyka na Spojenej škole sv. Františka z Assisi. Vyučovanie anglického jazyka a niektorých predmetov v bilingválnych triedach je zabezpečované lektormi zo zahraničia, ktorí spĺňajú kritériá pre výučbu cudzích jazykov v Slovenskej republike. Žiaci majú možnosť stretnúť sa s rôznymi kultúrami, pretože lektori pochádzajú z Írska, Spojeného Kráľovstva, USA, Škótska, Južnej Afriky, Malty, atď.  Na hodinách sú deti vystavované anglickému jazyku v rôznych podobách. Počúvajú lektorov, komunikujú s nimi, pracujú s učebnicami, s video a audio podnetmi, alebo tvoria v rôznych témach. Na druhom stupni už žiaci začínajú plynule komunikovať a postupne sa sústreďujú aj na iné formy prejavu. Podporu lektorom a škole zabezpečuje tím koordinátorov a technikov.

       

      Čo ponúka anglický program

      1. V každom ročníku, kde program prebieha, je zabezpečených 4 až 6 hodín so zahraničnými lektormi. Okrem anglického jazyka sa vyučujú aj iné predmety. V nižších ročníkoch je to napr. matematika, prírodoveda, výtvarná výchova, či Music Art and Drama (MAD). Na hodinách MAD sa okrem jazykových kompetencií rozvíjajú aj umelecké zručnosti, schopnosť sa prezentovať a estetické cítenie
      2. Cieľom anglického programu je skvalitňovanie výučby angličtiny na škole pomocou metód a foriem, ktoré žiakov pripravia na zvládnutie reálnych situácií v anglicky hovoriacom prostredí a prostredníctvom aktivít, ktoré žiaci radi vykonávajú a na ktoré sa tešia.
      3. Žiaci prostredníctvom zahraničných lektorov spoznávajú kultúru, zvyky a jazyk iných krajín. Od prvého ročníka sa učia akceptovať a chápať rozmanitosť a rozdielnosť rôznych kultúr.
      4. Od druhého ročníka majú žiaci čitateľský program. Prostredníctvom adaptovaného čítania anglickej literatúry si zvyšujú jazykovú úroveň a rozvíjajú slovnú zásobu. Žiaci majú každý mesiac novú čítanku na domáce čítanie.
      5. V prípade záujmu sa v piatom ročníku môže pridať iný cudzí jazyk, opäť vyučovaný zahraničnými lektormi. Momentálne je v portfóliu nemecký a španielsky jazyk.

       

      Aká metodika sa používa

      1. CLIL

       

      Metóda CLIL - Content and Language Integrated Learning je postavená na základe učenia anglického jazyka cez iné predmety. Deti pracujú v angličtine už s prebratým učivom z iného predmetu. Venujú sa konkrétnym aktivitám a nevnímajú, že sa učia cudzí jazyk.

       

      CLIL (Content and Language Integrated Learning) predstavuje vzdelávaciu metódu vyučovania nejazykových predmetov prostredníctvom cudzieho jazyka. Je to inovatívny prístup, ktorý mení spôsoby, akými sa študenti oboznamujú s učivom, a ktorý urýchľuje získavanie základných komunikačných schopností v cudzom jazyku. Pomocou CLIL-u sa cudzí jazyk stáva neoddeliteľnou súčasťou procesu učenia, žiaci sa nesústreďujú v prvom rade na jazyk samotný, ale na obsah, o ktorom chcú komunikovať, skutočne konverzujú, nepoužívajú jazyk v umelo navodených situáciách.

       

      1. Konštruktivizmus

       

      Jedná sa o aplikáciu obsahu naučeného učiva v praxi, kde sú žiaci nútení premýšľať nad skutočným použitím naučeného učiva v reálnom živote. Napríklad žiaci sa neučia o elektrárňach, ale robia návrh rôznych druhov elektrárni, pričom použijú obsah z osnov pre primárne vzdelávanie.

       

      Z hľadiska myslenia pri učení sa žiaci objavujú v dvoch rôznych situáciách:

      a) Pasívne prijímajú informácie. Rýchlejšie ich zabúdajú a nedokážu ich použiť v praxi.

      b) Aktívne rozmýšľajú pri tvorení niečoho, čo súvisí s preberanou témou. Vtedy sú zapojené kognitívne procesy naplno. Žiaci sú nútení riešiť problémy. Látku si dobre pamätajú a vedia ju použiť aj v reálnych situáciách. Práve pri tejto možnosti si žiaci tvoria svoje myšlienkové procesy – metóda konštruktivizmu.

       

      Učebnú pomôcky, knihy a materiály

      1. Copybooks

      Je to čistý pracovný zošit, kde si žiaci zapisujú informácie a tvoria v daných témach.

      Strany sú prázdne, aby deti neboli limitované konkrétnymi predlohami. Musia si zapísať obsah, dať informácie do súvislosti a niečo vytvoriť alebo zapísať. Učia sa samostatnosti, schopnosti si organizovať prácu a myslieť v súvislostiach.

      1. Učebnice

      Na prvom stupni ZŠ používame učebnice Incredible English 1-4, na druhom stupni žiaci pracujú s učebnicou Prepare 2. edícia. Okrem učebníc anglického jazyka majú žiaci k dispozícii rôzne encyklopédie a adaptovanú odbornú literatúru z edície Oxford Read and Discover od vydavateľstva Oxford University Press.

      1. Digitálna technika/softvér: Geogebra, iTools – CPT (tzv. Book on Screen)
      2. Pomôcky: boxy na pokusy (magnetizmus, materiály, svetlo, metronómia, skupenstvá, zdroje energie, elektrina, atď), priesvitný papier (primárna Geometria), drevené farebné kocky, atď.
      3. Plánujeme vybudovať tzv. Resource center - menšiu anglickú knižnicu.
      4. Online zdroje: online edukačné hry, Twinkl, Oxford Learners Bookshelf, iSLCollective.
      5. Zahraničné metodiky a gramatiky na vyučovanie anglického jazyka.