• O projekte

     •                                                                                                          

       

      Názov projektu:

      Sun in the network - Climate education and adaptation measures at school

      Slnko v sieti - Klimatické vzdelávanie a adaptačné opatrenia v škole

      Názov programu:

      „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

      Obsah projektu:

      Projekt Slnko v sieti získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume
      43 550 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho
      rozpočtu Slovenskej republiky.

      The project Sun in the network benefits from a 43 550 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic.

      Zmierňovanie klímy je pre našu školu prioritou z dôvodu, že ovzdušie je tu ovplyvnené hlavne prehrievaním budovy z jej vonkajšieho prostredia. Klimatické zmeny pociťujú žiaci nielen vonku, ale aj vo vnútri školy. Asfaltové parkovisko, dláždený školský dvor a terasa na budove školy, vysoká hladina oxidu uhličitého je dôvodom, prečo chceme zmeniť okolie našej školy a premeniť ho na zelenú, vegetačnú plochu.

      Prínos vegetačnej plochy nebude len pre žiakov, ale aj pre obyvateľov žijúcich v blízkosti školy. Karlovú Ves  ako mestskú časť Bratislavy trápi vysoká hladina oxidu uhličitého a v lete vysoké horúčavy, čo je spôsobené nedostatkom zelených plôch. Preto si myslíme že využiť možnosť na revitalizáciu betónovej plochy  je nevyhnutná. Vegetácia na terase zlepší miestnu klímu odparovaním vlhkosti, pohlcovaním prachu a filtrovaním oxidu uhličitého z ovzdušia.

      Z prvých krokov k zmierňovaniu a zmene klímy je dostatočná osveta a vzdelávanie v tejto oblasti.

      Preto v rámci nášho projektu budú začlenené témy o klimatických problémoch do tematicko-výchovnovzdelávacích plánov. Žiaci sa v rámci predmetov prirodzene a nenásilne dozvedia o klimatických zmenách našej Zeme. Na základe takto získaných vedomostí sa budú vedieť zachovať a kriticky reagovať na tento globálny problém. S touto témou sa sekundárne stretnú aj rodičia, ktorí budú o implementácii týchto tém do tematicko-výchovnovzdelávacích plánov informovaní cez webovú stránku školy, alebo priamo od svojich detí.

      Témy o zmene klímy a jej zmierňovaní sa nenásilnou formou implementujú do tematicko-výchovnovzdelávacích plánov prostredníctvom inovatívnych vyučovacích metód akými sú napr. projektové vyučovanie, zážitkové učenie, kooperatívne vyučovanie, rovesnícke vzdelávanie a iné. Budú vypracované nové obsahy hodín s týmito inovatívnymi metódami vyučovania, pracovné listy, navrhnuté aktivity týkajúce sa problematiky klímy.

      Vzdelávať verejnosť akou sú rodičia žiakov, príbuzní, známi ale aj obyvatelia Karlovej Vsi budeme hlavne formou osvetových aktivít, propagačných materiálov, ktoré im ponúkneme. Touto formou vzdelávania ich chceme donútiť zamyslieť sa nad problémom klimatických zmien. Vysvetlíme im príčiny dopadov dnešných zmien klímy a príkladmi adaptačných opatrení poukážeme na spôsob ako pomôcť nie len krajine, životnému prostrediu, ale v neposlednom rade aj samým sebe. Vzdelávanie bude prebiehať formou konferencií (úvodná a záverečná) prednášok, panelových diskusií, či workshopov na dané témy.

      Miestna organizácia ENVIROSVET ako partner projektu bude so školou spolupracovať pri tvorbe opatrení na zdvihnutie environmentálneho povedomia a realizácii mäkkých opatrení projektu. Ďaľšími spolupracujucími subjektami budú organizácie, ktoré sa zaoberajú ochranou životného prostredia a to sú: ŽIVICA,DAPHNE a SAŽP s ich programom „Ekostopa“.

      Ekopedagogická plocha, ktorá zabezpečí žiakom praktické vzdelávanie vo vzťahu ku klíme bude budovaná za pomoci odborníkov(statik, projektant, záhradný architekt). Na jej tvorbe sa budú podieľať dobrovoľníci z partnerských organizácií ale aj žiaci a učitelia školy.

      Terasa školy na 1.poschodí školy je priestor, kde by sme chceli vybudovať vegetačný-zelený priestor. Súčasťou tohto priestoru bude vybudovanie konštrukcie pre popínavé rastliny, ktoré sa budú ťahať do výšky okien tried na 1.poschodí. Zelená terasa za oknami tried bude vytvárať priaznivé estetické prostredie pre žiakov školy. Z okien tried sa budú pozerať na príjemnú zelenú plochu a nie na betónové budovy z okolia školy.  Tento priestor budú žiaci školy využívať aj ako zelenú ekopedagogickú plochu. Budú si tu môcť prakticky vyskúšať starostlivosť o zelené rastliny, naučiť sa o tom aké sú dôležité pre zvieratá v okolí ale aj to, ako prispievajú k zmenám klímy. Bude tu vybudovaný hmyzí hotel, vtáčie búdky a aj malé napájadlo pre vtáky. Vytvorenia zelenej plochy v areáli našej školy bude zahŕňať aj vybudovanie zeleného chodníka pri vstupe do budovy školy. Ide o premenu betónovej plochy na zelenú vegetačnú časť školského dvora. Tento chodník bude obsahovať náučné tabule s informáciami o rastlinách a ich dôležitosti pri zmierňovaní klimatických zmien. Súčasťou chodníka bude aj vytvorenie malej vertikálnej zelene, ktorú by sme chceli vytvoriť  na stene budovy pri chodníku.

      „Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk."

      "If you want to know more about programmes and projects financed by the EEA and Norway Grants in Slovakia, visit www.eeagrants.sk or www.norwaygrants.sk."

       

      Základné informácie o Nórskych grantoch:

      Nórske granty predstavujú príspevok Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.
      Nórsko prostredníctvom Nórskych grantov prispieva k znižovaniu ekonomických a spoločenských rozdielov a k posilňovaniu vzájomných vzťahov s prijímateľskými štátmi v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

       

      Nórsko úzko spolupracuje s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore
      (EHP). Spoločne s inými donormi poskytlo Nórsko postupne v rokoch 1994 až 2014 prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur.

      Nórske granty sú financované výlučne Nórskom a sú dostupné v krajinách, ktoré sa pripojili k EÚ
      po roku 2003. Na obdobie 2014 – 2021 dosahujú Nórske granty 1,25 miliardy eur. Prioritami tohto
      obdobia sú:

      #1 Inovácie, výskum, vzdelávanie a konkurencieschopnosť
      #2 Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých a odstraňovanie chudoby
      #3 Životné prostredie, energia, zmena klímy a nízko uhlíkové hospodárstvo
      #4 Kultúra, občianska spoločnosť, dobré spravovanie a základné práva
      #5 Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

      Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

       

      The Norway Grants represent Norway’s contribution towards a green, competitive and
      inclusive Europe.

      Through the Norway Grants, Norway contributes to reducing social and economic disparities and to strengthening bilateral relations with beneficiary countries in Central and Southern
      Europe and the Baltics.


      Norway cooperates closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). Together with the other donors, Norway has provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014.


      Norway Grants are financed solely by Norway and are available in the countries that joined the EU after 2003. For the period 2014-2021, the Norway Grants amount to €1.25 billion. The priorities for this period are:

      #1 Innovation, Research, Education, Competitiveness and Decent Work
      #2 Social Inclusion, Youth Employment and Poverty Reduction
      #3 Environment, Energy, Climate Change and Low Carbon Economy
      #4 Culture, Civil Society, Good Governance and Fundamental Rights
      #5 Justice and Home Affairs

      All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 
      15%.

    • Počet návštev: 3851