• Školský poriadok pre gymnázium

    • Článok 1

     Práva a povinnosti žiakov

      

     1. Každý žiak má právo na:

     a) slušnú a dôstojnú komunikáciu s vedením školy, zamestnancami školy a spolužiakmi,

     b) položenie konštruktívnej otázky súvisiacej s výchovno-vzdelávacím procesom a na primeranú odpoveď vo vhodnom čase na túto otázku, vyslovenie svojho názoru slušným spôsobom a vo vhodnej chvíli,

     c) primerané informácie o systéme hodnotenia a klasifikácie vo všetkých predmetoch,

     d) informáciu o termíne a zameraní veľkej písomnej práce najmenej 3 dni (nedeľa sa nepočíta) vopred,

     e) vysvetlenie klasifikácie a/alebo analýzu chýb v písomných a grafických prácach,

     f) individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,

     g) rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu a výchovným aktivitám školy,

     h) poradenstvo v oblasti vzdelávania a začlenenia žiaka do spoločenstva školy (učitelia, spolužiaci, rodičia), i) duchovné vedenie, osobný rozhovor s kňazom,

     j) úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti akejkoľvek forme deštruktívneho násilia,

     k) úctu a rešpekt k jeho vierovyznaniu a svetonázoru, pokiaľ tieto nie sú v priamom rozpore s kresťanskými princípmi a základným učením Rímskokatolíckej cirkvi,

     l) úctu k jeho národnostnej a etnickej príslušnosti,

     m) ochranu pred nerovnomerným zaťažením pri preverovaní jeho vedomostí, žiak môže písať za obvyklých podmienok len dve plánované písomné práce (v trvaní 25 a viac minút) denne – pokiaľ sa nedohodne s učiteľom inak alebo pokiaľ o termíne ďalšej písomnej práce žiaka v danom dni nerozhodne riaditeľ školy,

     n) osobný rozvoj a rast v múdrosti, vedomostiach a zručnostiach, v kresťanských hodnotách a čnostiach i prostredníctvom prijatia, skúsenosti a zážitku úspechu a radosti vo výchovno-vzdelávacej činnosti školy.

      

     2. Žiak je povinný:

     a) prísť do školy čisto a hygienicky upravený, v primeranom vkusnom oblečení. Za nevhodné oblečenie a úpravu sa  rozumie: odevy a ich doplnky so symbolmi siekt a propagujúcimi násilie, piercing, tetovanie.

     b) dochádzať do školy (a na školské akcie) najneskôr 10 minút pred začiatkom vyučovania; pripravovať sa na každú vyučovaciu hodinu; pred začatím vyučovacej hodiny si pripraviť potrebné učebnice, zošity a iné pomôcky,

     c) pri príchode vyučujúceho do triedy (hospitácii, návšteve inej dospelej osoby) pozdraviť postavením sa,

     d) počas vyučovacej hodiny sedieť slušne, sledovať priebeh hodiny, nevyrušovať a riadiť sa pokynmi vyučujúceho. Počas vyučovacej hodiny nie je dovolené jesť, žuť žuvačku a zaoberať sa s hodinou nesúvisiacimi aktivitami; piť je dovolené len po bezprostrednom súhlase vyučujúceho.

     e) po skončení vyučovania zanechať učebňu v poriadku, vyložiť stoličky, vypnúť svetlá a zatvoriť okná. Týždenníci sú povinní skontrolovať stav triedy a zodpovedajú zaň.

     f) šetrne zaobchádzať so školským majetkom a učebnými pomôckami; ich poškodenie bezodkladne nahradiť – finančne alebo aj fyzickou prácou,

     g) dodržiavať základné pravidlá hygieny. Každý žiak má k dispozícii vlastnú šatňovú skrinku, do ktorej si po vstupe do školy odloží pre vyučovanie nepotrebné veci a obuv. V škole chodí prezutý v obuvi, ktorá neznečisťuje podlahu a je hygienicky a zdravotne nezávadná. Prezuvky nesmú mať tmavú podrážku. Udržuje čistotu a poriadok. 

     h) v odborných učebniach, telocvični a školskej knižnici dodržiavať špeciálny poriadok týchto miestností, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, protipožiarne predpisy,

     i) správať sa navzájom k sebe, k učiteľom, vychovávateľom a ostatným zamestnancom školy zdvorilo a s úctou, rešpektovať pokyny všetkých zamestnancov školy,

     j) konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb,

     k) riadne ospravedlniť každú svoju neprítomnosť (vrátane neskorého príchodu) na vyučovaní a akciách školy u triedneho učiteľa, resp. u vyučujúceho príslušného predmetu alebo dozor konajúceho pedagóga prostredníctvom na to určeného hárku na evidenciu ospravedlneniek, ktorý škola vydá každému žiakovi,

     l) v čase svojej neprítomnosti sledovať priebeh práce v jednotlivých predmetoch a informovať sa o zadaných úlohách u spolužiakov a jednotlivých vyučujúcich,

     m) hlásiť zmenu bydliska a iné zmeny osobných údajov triednemu učiteľovi do 3 pracovných dní,

     n) dodržiavať všeobecne platné zákony a predpisy.

      

     3. Osobitné povinnosti týždenníka:

     a) pripraviť triedu na vyučovanie,

     b) informovať vyučujúceho o chýbajúcich žiakoch,

     c) oznámenie neprítomnosti vyučujúceho na vyučovacej hodine po uplynutí 10 minút od začiatku tejto hodiny vedeniu školy (zástupkyne riaditeľa školy, riaditeľ školy),

     d) zotierať tabuľu počas vyučovacej hodiny podľa pokynov vyučujúcich,

     e) zabezpečiť čistotu a poriadok v triede po skončení vyučovacej hodiny, po poslednej vyučovacej hodine spolu s vyučujúcim dozrú na to, aby učebňa zostala v primeranom poriadku a zamknutá.

      

     Článok 2

     V škole, v školskom areáli a na všetkých akciách školy je žiakom zakázané:

      

     1. nosiť do školy, používať a inštalovať zariadenia, ktoré umožňujú aktívne vstupovať do školskej dátovej siete;

     2. ničiť, poškodzovať, ohrozovať a nešetrne zaobchádzať s akýmkoľvek majetkom; hrať sa s loptou a iným nevhodným športovým náradím v triedach a na chodbách, behať po chodbách, kričať a hlučne sa správať;

     3. počas vyučovania vrátane školských akcií zapínať a používať mobilné telefóny bez súhlasu pedagóga (musia byť vypnuté). Mobilný telefón je možné používať počas prestávok a voľných hodín spôsobom, ktorý neobťažuje alebo nevyrušuje okolie (hlasný hovor, hlasné zvonenie). Ak žiak mobilný telefón používa v rozpore s týmto pravidlom, pedagóg mu ho zoberie a uloží na vrátnici. Telefón bude po vyučovaní vydaný žiakovi – pri opakovanom porušení zákona a tohto predpisu bude mobilný telefón odovzdaný rodičovi; je zakázané používať telefón ako záznamové zariadenie pre obraz aj zvuk;

     4. počas vyučovania a školských akcií nie je dovolené používať prístroje na počúvanie a sledovanie zvukového a obrazového záznamu bez súhlasu pedagóga – počas prestávok je možné uvedené zariadenia individuálne používať, len so súhlasom dozor konajúceho pedagóga (pri porušení tohto predpisu sa bude postupovať rovnako ako pri mobilných telefónoch);

     5. používať akékoľvek záznamové zariadenie pre nahrávanie obrazu alebo zvuku s výnimkou žiakov poverených učiteľmi, vychovávateľmi alebo tajomníčkou školy;

     6. manipulovať s klimatizačnou technikou bez poverenia vyučujúceho alebo dozor konajúceho pedagóga;

     7. vstupovať do budovy školy na korčuliach, skateboardoch, bicykloch, kolobežkách alebo v obuvi s kolieskami;

     8. nosiť si do jedálne školské tašky, žiaci si ich odkladajú v šatňových skrinkách v škole alebo v šatni pod jedálňou.

      

     Článok 3

     Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

      

     1.Za prejavy patologického správania žiakov sa považuje:

     a) záškoláctvo,

     b) problémové a konfliktné správanie, vrátane klamania a podvodov,

     c) agresívne správanie a verbálna agresia, vulgarizmy,

     d) šikanovanie, fyzické a psychické týranie,

     e) delikventné správanie, poškodzovanie cudzieho majetku, krádeže,

     f) zneužívanie návykových látok,

     g) sexuálne zneužívanie,

     h) prejavy extrémizmu, intolerancie, xenofóbie a diskriminácie.

      

     2. Na základe uvedených prejavov patologického správania je žiakom zakázané:

     a) nosiť do školy zbrane, škodlivé látky, materiál a predmety, ktoré ohrozujú zdravie, kresťanskú výchovu a bezpečnosť spolužiakov; za takéto nástroje a látky sa považujú bodné a rezné nástroje, zapaľovač, zápalné a omamné látky (vrátane cigariet a alkoholu), obrazový alebo textový materiál s nemorálnym alebo nevhodným obsahom a pod.;

     b) užívať, propagovať alebo ponúkať drogy, piť alkohol, fajčiť, hrať hazardné hry o peniaze; žiak pod vplyvom uvedených nápojov a látok sa nesmie zúčastniť vyučovania a jeho neprítomnosť nie je možné ospravedlniť;

     c) nosiť odevy, predmety a symboly, ktoré propagujú zlo, sekty a extrémizmus, a slovne, graficky alebo inak sprítomňovať tieto zhubné veci; počas výchovno-vzdelávacích aktivít, v kostole a v kaplnke žuť žuvačku;

     d) akékoľvek (slovné) zastrašovanie, vulgárne vyjadrovanie, fyzické a psychické násilie, šikanovanie a akákoľvek činnosť, ktorá môže spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví vlastnom, spolužiaka alebo iných osôb.

      

     3. Vzniknuté problémy rieši triedny učiteľ v spolupráci so školským psychológom, s výchovným poradcom, s koordinátorom prevencie závislostí, so zástupkyňami riaditeľa a s riaditeľom, so žiackou radou a s rodičmi.

      

     4. Správanie ohrozujúce bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a účastníkov výchovno-vzdelávacej činnosti a správanie narúšajúce a znemožňujúce túto činnosť vyžaduje uplatnenie nasledovných ochranných opatrení:

     a) okamžité vylúčenie žiaka z výchovno-vzdelávacej činnosti, no pod stálym dozorom určeného pedagogického zamestnanca;

     b) okamžité oznámenie tejto skutočnosti zástupkyni riaditeľa, resp. riaditeľovi, ktorí bezodkladne privolajú rodiča resp. zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc, príslušný útvar Policajného zboru SR podľa závažnosti ohrozujúceho správania.

     Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ písomný záznam.

     5. Žiak školy je povinný oznámiť ktorémukoľvek pedagogickému zamestnancovi, že zo strany iného žiaka alebo inej osoby došlo k patologickému správaniu.

     6. O akomkoľvek prejave patologického správania žiaka musí byť čo najskôr informovaný triedny učiteľ, ktorý pripraví písomné podklady na prerokovanie priestupku na zasadnutí Pedagogickej rady. Pedagogická rada následne schváli výchovné opatrenie.

     7. Prevencia patologického správania žiakov sa v škole realizuje nasledovnými opatreniami:

     a) vypracovanie ročného plánu prevencie závislostí, ktorým sa riadia všetci zamestnanci školy;

     b) sústavné monitorovanie tried triednymi učiteľmi a ostatnými pedagogickými zamestnancami a okamžité oznamovanie akýchkoľvek prejavov patologického správania vedúcim pedagogickým zamestnancom;

     c) pedagogický dozor počas prestávok, kontrola sociálnych zariadení a ďalších spoločných priestorov, ktorú vykonávajú v priebehu celého výchovno-vzdelávacieho procesu pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci;

     d) organizovanie školských aj mimoškolských aktivít výchovného charakteru, resp. účasť na aktivitách tohto typu, podpora zdravého životného štýlu a športových aktivít žiakov;

     e) besedy a prednášky s odborníkmi v danej oblasti;

     f) spolupráca s odbornými zamestnancami CPPPaP;

     g) podpora žiakov počas ich dozrievania a pomoc pri prehlbovaní ich vzťahu s Bohom.

      

     Článok 4

     Organizácia vyučovania

      

     1. Zvonenie a vyučovacie hodiny:

      

     1. vyučovacia hodina         8,00 –   8,45       

     2. vyučovacia hodina         8,55 –   9,40

     3. vyučovacia hodina         9,50 – 10,35

     4. vyučovacia hodina       10,55 – 11,40

     5. vyučovacia hodina       11,50 – 12,35    po prestávke na obed  12:15-13:00

     6. vyučovacia hodina       12,45 – 13,30    po prestávke na obed  13:10-13:55       

     7. vyučovacia hodina       14,00 – 14,45

     8. vyučovacia hodina       14,50 – 15,35

     Čas prestávky na obed je pre daný deň v týždni vyznačený v rozvrhu triedy umiestnenom v učebni.      

      

     Prvá vyučovacia hodina sa začína spravidla modlitbou.     

     Žiak prichádza do školy najneskôr  10 minút pred začiatkom vyučovania, svoj príchod do školy je povinný prihlásiť elektronicky (čipom), po zvonení je na každú vyučovaciu hodinu pripravený v triede.

     Brána školy sa zatvára o 8.00 hod.

     Po 2. a 3. vyuč. hodine môžu žiaci gymnázia vyjsť na školský dvor resp. do bufetu  školy, pokiaľ dozor nerozhodne inak. Z dvora sa žiaci vracajú 5 minút pred začiatkom vyučovacej hodiny.

     Počas vyučovania nesmú žiaci opúšťať školský  areál.

                

     2. Pohyb a prítomnosť žiaka v budove školy, v areáli školy a v rámci školských podujatí:

     a) Počas vyučovania, ktorého rozsah je určený rozvrhom hodín, môžu žiaci opustiť školský areál iba v sprievode pedagogického dozoru alebo po predložení písomného súhlasu rodičov.

     b) Na obed do školskej jedálne odchádzajú žiaci gymnázia samostatne. 

     c) V školskej jedálni žiaci rešpektujú pokyny služby a udržiavajú poriadok. Vzhľadom na kapacitu školskej jedálne môžu sa v nej žiaci zdržiavať len na čas potrebný na stravovanie.

     d) Svätá omša sa koná pravidelné každú stredu o 8.00 hod. Účasť na svätej omši v prikázané sviatky a pri mimoriadnych príležitostiach je povinná. Pravidelná školská svätá omša v stredu o 8.00 hod. je stredobodom a vyvýšeným miestom výchovnej činnosti a duchovnej služby našej školy, má povahu školskej akcie. Účasť na svätej omši je zaradená do rozvrhu vyučovania. Neúčasť žiaka na svätej omši je potrebné písomne ospravedlniť zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom. V tomto prípade preberá v čase konania danej svätej omše zodpovednosť plnoletý žiak alebo zákonný zástupca žiaka. Absencia na sv. omši sa nezapočítava do celkového počtu vymeškaných hodín žiaka. V deň konania sv. omše sa vyučovanie začína o 8.55 hod.

     e) V škole sa na 2. poschodí nachádza Kaplnka sv. Jána Pavla II. so stálou prítomnosťou eucharistického Krista. Kaplnka je otvorená od 7.50 do 14.00 každý deň. Žiaci gymnázia do kaplnky môžu vstupovať samostatne počas prestávok a voľna. V kaplnke nie je dovolené vstupovať do presbytéria, jesť, piť, telefonovať, hlasno hovoriť a inak sa nevhodne správať.

     f) Uvoľnenie z miesta akcie organizovanej školou po jej skončení, napr. miesto konania exkurzie, zastávka prostriedku hromadnej dopravy, blízka lokalita cvičenia v prírode a pod., je možné iba s písomným súhlasom rodičov. Inak sa žiaci musia vrátiť s triednym príslušným učiteľom na miesto ukončenia akcie.

     g) V mimoriadnych prípadoch porušovania disciplíny je možné uplatniť  § 58 školského zákona podľa ktorého: Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania ich účasť na procese, riaditeľ školy alebo v jeho neprítomnosti zástupkyňa riaditeľa školy môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca a neprítomnosť žiaka na vyučovacej hodine môže byť vyhodnotená ako neospravedlnená. Riaditeľ školy alebo zástupkyňa riaditeľa sú oprávnení privolať zákonného zástupcu žiaka, ktorý preberie za žiaka zodpovednosť.

      

     Článok 5

     Cennosti a peniaze

     Neodporúča sa nosiť do školy väčšiu sumu peňazí a cenné predmety. Škola nezodpovedá za ich stratu ani poškodenie.

      

     Článok 6

     Uvoľňovanie z výchovno-vzdelávacej činnosti a vyučovacieho predmetu

      

     1. Z jednej vyučovacej hodiny môže žiaka uvoľniť vyučujúci. V prípade vážneho vopred známeho dôvodu na neprítomnosť žiaka na vyučovaní alebo inej výchovno-vzdelávacej aktivite školy požiada rodič písomne o uvoľnenie žiaka triednu učiteľku (vymeškanie 1 - 3 dní) alebo riaditeľa školy (uvoľnenie na viacej ako 3 dni).

     2. V prípade náhlej neprítomnosti žiaka na vyučovaní oznámi rodič do 12.00 nasledujúceho dňa triednej učiteľke príčinu neprítomnosti žiaka v škole. Písomná ospravedlnenka môže byť doručená dodatočne.

     3. V prípade súvislej neprítomnosti žiaka dlhšej ako 3 je vyžadované lekárske potvrdenie pri zdravotných dôvodoch alebo relevantný písomný doklad pri iných dôvodoch neprítomnosti žiaka v škole.

     4. Ak zákonný zástupca nedoručí písomné ospravedlnenie neprítomnosti žiaka do 3 dní od návratu žiaka do školy v požadovanej forme, alebo ak neohlási vedomosť a dôvody o náhlej neprítomnosti žiaka v škole v stanovenom termíne, môže byť absencia žiaka považovaná za definitívne neospravedlnenú.

     5. Formou písomného Ospravedlnenia neprítomnosti žiaka na vyučovaní alebo záväzných aktivitách školy je evidenčný hárok žiaka s rovnomenným názvom Ospravedlnenie neprítomnosti... Každý žiak školy dostane 1 exemplár hárka.

     6. Oslobodenie od vyučovania telesnej výchovy povoľuje riaditeľ školy po predložení písomného návrhu lekára na predpísanom tlačive a žiadosti rodičov. Zároveň musí dať rodič písomný súhlas s neprítomnosťou svojho dieťaťa na hodine TV, ak je táto zaradená ako prvá alebo posledná vyučovacia hodina. Oslobodenie od hodín TV, ak sú na začiatku alebo konci vyučovania, môže získať aj registrovaný športovec na návrh trénera a písomnú žiadosť rodičov.

      

     Článok 7

     Výchovné opatrenia

      

     1. Neskoré príchody na vyučovaciu hodinu

     V prípade neospravedlneného meškania žiaka na vyučovaciu hodinu, ktoré nepresahuje 15 minút, zaznamená vyučujúci do triednej knihy neskorý príchod. Ak žiak mešká viacej ako 15 minút, zaznamená vyučujúci jeho meškanie ako absenciu na hodine. 3 neskoré príchody sa spravidla hodnotia ako 1 neospravedlnená hodina.

     2. Neospravedlnené hodiny a znížená známka zo správania

     Každý prípad žiaka bude posudzovaný individuálne podľa okolností a miery zavinenia a zodpovednosti žiaka. Neospravedlnená absencia sa spravidla ale nie nevyhnutne hodnotí nasledovne:

     1 - 4 hodiny - pohovor s rodičmi a výchovné opatrenie,

     5 - 9 hodiny - hodnotenie správania znie: uspokojivé,

     10 - 14 hodiny - hodnotenie správania znie: menej uspokojivé,

     15 a viac hodín - hodnotenie správania znie: neuspokojivé.

     3. Pochvaly (od triedneho učiteľa alebo riaditeľa školy) a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za osobnú statočnosť a vytrvalosť, za výnimočne záslužný čin alebo za dlhodobé vzorné plnenie úloh, reprezentáciu školy a zásluhy na šírení múdrosti, radosti, pokoja a dobra v škole.

     Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade. Pochvaly riaditeľom školy a iné významnejšie ocenenia sa zaznamenávajú do katalógového listu žiaka.

     4. Opatrenia vo výchove – disciplinárne postihy

     Opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku školy. Disciplinárne postihy nie sú len trestom, spätnou väzbou na negatívne prejavy správania žiaka. Sú aktom zodpovednosti a lásky ku všetkým žiakom školy. Vždy im musí predchádzať spoločná snaha školy a rodiny usmerniť žiaka pozitívne. Túžbou učiteľov i rodičov je nemusieť siahnuť na žiadne z uvedených opatrení:

     a) Napomenutie od triedneho učiteľa – je plne v kompetencii triedneho učiteľa, ktorý o ňom informuje na pedagogickej rade.

     b) Pokarhanie od triedneho učiteľa – udeľuje triedny učiteľ so súhlasom riaditeľa školy po prerokovaní na pedagogickej rade.

     c) Pokarhanie od riaditeľa – udeľuje riaditeľ po prerokovaní na pedagogickej rade.

     d) Znížená známka zo správania – udeľuje pedagogická rada so súhlasom riaditeľa.

     e) Podmienečné vylúčenie zo školy – udeľuje pedagogická rada so súhlasom riaditeľa.

     f) Vylúčenie zo školy – rozhodnutím riaditeľa školy po prerokovaní a hlasovaní v pedagogickej rade.

     O výchovných opatreniach informuje triedny učiteľ alebo riaditeľ školy zákonného zástupcu žiaka písomne. Udelené výchovné opatrenia (pokarhanie RŠ, podmienečné vylúčenie a vylúčenie zo školy) sa zaznamenávajú do katalógového listu žiaka.

      

     Článok 8

     Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov

      

     Zákonný zástupca žiaka môže úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte riaditeľa školy alebo u príslušných zástupcov riaditeľa školy.

      

     Zákonný zástupca žiaka má právo:

     a) oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy,

     b) poznať školský poriadok školy;

     c) byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa (internetová žiacka knižka, zasadnutia triednych aktívov rodičovského združenia, konzultácie s vyučujúcimi),

     d) na poskytnutie poradenských služieb zo strany školy v otázkach výchovy a vzdelávania svojho dieťaťa v spolupráci s výchovnou poradkyňou alebo školskou psychologičkou,

     e) ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa na vyučovaní v súlade s ustanoveniami čl. 5 Školského poriadku školy.

      

     Zákonný zástupca žiaka má povinnosť:

     a) dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom a školským vzdelávacím programom,

     b) pravidelne sledovať a kontrolovať výchovno-vzdelávacie výsledky dieťaťa v internetovej žiackej knižke,

     c) informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,

     d) informovať školu o zmene údajov žiaka v agende školy (bydlisko, kontaktné údaje),

     e) ospravedlniť neprítomnosť svojho dieťaťa na vyučovaní v súlade s ustanoveniami čl. 5 Školského poriadku školy.

      

     Školský poriadok nadobúda účinnosť 01. 09. 2020.

     V priebehu školského roka môže byť školský poriadok aktualizovaný.

                

     PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

     riaditeľka