• Rodičovské združenie

     • Členský príspevok

     •  

      Čiastka:                min. 60 eur/1 dieťa v škole,

                                    min. 100 eur/2 a viac detí v škole


      Údaje k platbe:

      Účet:   SK05 1100 0000 0026 2607 8116 

      (POZOR – iný účet ako pri ostatných školských platbách, slúži len na úhradu členského príspevku)

      Variabilný symbol:  variabilný symbol dieťaťa z Edupage !*

      Text: meno+priezvisko dieťaťa/detí a trieda

      *keďže ide o platbu za rodinu, nájdete v prípade 2 a viac detí v škole túto platbu v Edupage pri najmladšom dieťati v rodine, na úhradu použite prosím variabilný symbol tohto dieťaťa.


      Milí rodičia,

      členský príspevok je stanovený ako minimálny dobrovoľný príspevok – tj ten, kto môže a chce, uhradí viac, a ten, komu to rodinná, resp. finančná situácia neumožňuje, uhradí, koľko môže. 

      Členský príspevok tvorí viac ako 50% príjmov Rodičovského združenia sv. František, vďaka ktorému môžeme  finančne a materiálne pomáhať škole a tiež organizovať mnohé aktivity, ktoré prispievajú k podpore a udržiavaniu komunitného charakteru našej školy.

      V roku 2019/2020 sme z členského príspevku prispeli napr. na zakúpenie IT techniky, na školský tábor a iné.

                      Z dôvodu nadmernej prácnosti pri rozrastajúcom sa počte detí v našej škole sme od šk. roku 2017/2018 zmenili spôsob evidencie platieb členského príspevku RZ sv. František. Príspevky sú evidované prostredníctvom EDUPAGE. Keďže členský príspevok je platbou priradenou rodine, NIE konkrétnemu dieťaťu ako napr. platba za krúžok, platby členského príspevku pri viacdetných rodinách budú v Edupage evidované u najmladšieho dieťaťa v rodine! To znamená, že ak máte na škole  2 a viac detí, tak pri najmladšom z nich budete mať nastavenú platbu vo výške (ešte neschválené),- eur pre RZ.

      Pri úhrade Vás z tohto dôvodu prosíme použiť variabilný symbol vygenerovaný pre toto dieťa.

                      V prípade, že z rodinných/finančných/iných dôvodov nemôžete uhradiť členský príspevok, prosíme Vás, aby ste nám to oznámili na email RZ (nemusíte rozpisovať Vašu situáciu, stačí krátko uviesť, že žiadate o výmaz členského z rodinných/finančných dôvodov a meno a triedu dieťaťa, pri ktorom je príspevok evidovaný).

      Členský príspevok je splatný 30.11.2020. V prípade potreby je možné rozdeliť si platbu členského príspevku na dve časti, pričom prvá ostáva splatná 30.11.2020, druhá splátka je splatná 28.2.2021.

       

                      Za každý príspevok, pomoc, nápad, Vám ďakujeme!

                                                                                                                                    Výkonný výbor RZ sv. František

       

      V prípade otázok nás prosím kontaktujte na email RZ: rrsvfrantisek@svfrantisek.sk