• Charakteristika Školského klubu detí

    1. Organizácia ŠKD

    Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Františka Karloveská 32, elokované pracovisko na Veternicovej 20, je súčasťou plne organizovanej základnej školy. Pre ŠKD platia tie isté organizačné a hygienické opatrenia ako počas vyučovania.

     

    Výchovno-vzdelávacia činnosť je rozdelená do týchto tematických oblastí výchovy:

    • vzdelávacia,
    • spoločensko-vedná, náboženská,
    • pracovno-technická, telovýchovná,
    • športová a zdravotná, esteticko-výchovná,
    • prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy.


    Kontinuálne nadväzujeme na vyučovací proces a deti si hravou, zážitkovou a nenáročnou formou utvrdzujú svoje vedomosti, čím rozvíjame poznatky získané v škole.

    Poskytujeme im priestor a čas na plnohodnotnú psychohygienu a odbúranie stresu z vyučovania.

    Pomáhame deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú.

    Podporujeme ich v tvorivosti a v samostatnosti, pričom rešpektujeme ich individuálne záujmy.

    Vytvárame podmienky na kvalitnú prípravu na vyučovanie.

    Umožňujeme deťom precítiť spolupatričnosť a prijatie, pocit úspechu a jedinečnosti.

   • 2. Personálne zabezpečenie

    1. oddelenie    1.A    Viera Dvorčáková
    2. oddelenie    1.B    Katarína Kiškováčová
    3. oddelenie    1.C    Bc. Mária Nováková
    4. oddelenie    2.A    Mgr. Katarína Bojkovská
    5. oddelenie    2.B    Mgr. Lucia Grossová
    6. oddelenie    2.C    Ing. Jana Miglierini
    7. oddelenie    3.A    Eva Horná
    8. oddelenie    3.B    Mgr. Mária Sojková
    9. oddelenie    3.C    Lenka Stanová Podstavková
    10. oddelenie    4.A + 4.B    Mgr. Oľga Mutňanská
    11. oddelenie    4.C + 4.B    Mgr. Dominika Vargová
    12. oddelenie    4.D + 4.B    Bc. Adam Kordoš

   • 3. Prevádzka ŠKD

    V školskom roku 2020/2021 organizujeme Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, na elokovanom pracovisku Veternicová 20 (V20).
    ŠKD je v prevádzke spravidla po celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 6.30 – 17.30 h.
    V tomto školskom roku je prevádzka ŠKD len do 17.30 h.

    Počas školských prázdnin je ŠKD v prevádzke, ak sa prihlási najmenej 12 detí.
    ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD


    Režim dňa:

    • 6.30 – 8.15 – príchod detí, ranná služba
    • 11.55 – 14.00 – obed podľa rozpisu, oddychová a relaxačná činnosť
    • 14.00 – 15.30 – pobyt vonku, rekreačná činnosť vrátane tematických oblastí výchovy, po pobyte vonku – hygiena, olovrant
    • 15.30 – 16.00 – príprava na vyučovanie
    • 16.00 – 17.30 – záverečná služba
   • 4. Zaraďovanie detí do oddelení

    1. Deti sa do ŠKD zaraďujú na základe písomne podanej Žiadosti o prijatie do ŠKD rodičmi alebo zákonnými zástupcami.
    2. Žiadosť sa podáva do 30. júna predchádzajúceho školského roka. U detí z prvého ročníky vždy na začiatku školského roka, najneskôr do 15. septembra príslušného školského roka.
    3. O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy.
    4. Do ŠKD sa zaraďujú deti 1. – 4. ročníka prihlásené na pravidelnú dochádzku, prednostne deti z nižších ročníkov.
    5. Do oddelení sa zaraďuje podľa veku a ročníka.
    6. Dieťa môže rodič odhlásiť v priebehu školského roka z ŠKD najneskôr tri dni pred ukončením mesiaca.
   • 5. Výchovno-vzdelávacia činnosť

    1. Je zameraná na oddychovú, rekreačnú, záujmovú činnosť a na prípravu na vyučovanie.
    2. Záujmová činnosť sa uskutočňuje v záujmových útvaroch príležitostného alebo dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje deťom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.
    3. Rekreačná činnosť je prostriedkom k vyrovnávaniu jednostranného zaťaženie detí z vyučovania a je zameraná na pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu. Prebieha čo najviac mimo budovu školy, na školských ihriskách, na vychádzkach, a takto sa dbá o dobrý telesný a duševný rozvoj detí.
    4. Príprava na vyučovanie prebieha v čase na to určenom. V kľudovom režime pod dozorom vychovávateliek/vychovávateľa si deti vypracúvajú úlohy. Deti, ktorých rodičia požiadali, aby počas ŠKD nevypracovávali úlohy, pokračujú v pravidelných aktivitách ŠKD. Príprava na vyučovanie prebieha aj na záverečnej službe v čase od 16.00 do 17.00 h. pre deti 2. – 4. ročníka v triedach na to určených.
    5. V rámci ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne, športové a spoločenské podujatia, ktorých sa deti zúčastňujú podľa záujmu. Vstupné hradia rodičia.
    6. Stravovanie – deti prichádzajú do jedálne spoločne v sprievode vychovávateľky/vychovávateľa, ktorá/-ý zabezpečuje organizáciu činnosti v jedálni. Dohliada na správne stolovanie, pohyb a správanie detí počas obedovej služby. Po naobedovaní deti z jedálne odchádzajú spoločne v sprievode vychovávateľky/vychovávateľa. Odhlasovanie a prihlasovanie detí na obed zabezpečujú rodičia/zákonní zástupcovia prostredníctvom edupage.
    7. Na záujmovú a rekreačnú činnosť sa môže využívať telocvičňa a iné objekty školy.
   • 6. Dochádzka detí do ŠKD

    1. Otvorenie budovy školy a tým samotného ŠKD je 6.30 h. 
    2. Za príchod dieťaťa do rannej služby zodpovedajú rodičia.
    3. Do rannej služby deti prichádzajú v čase od 6.30 h do 7.50 h. Svoj príchod zaevidujú prostredníctvom osobného čipu na vrátnici školy.
    4. Pri príchode do 7.30 h zvonia na zvonček (videovrátnik) ŠKD 1.
    5. Po 7.30 h zvonia deti 2., 3. a 4. ročníka na zvonček ŠKD 2, deti 1. ročníka na zvonček ŠKD 1.
    6. O 7.50 h deti z rannej služby odchádzajú v sprievode vychovávateľky/vychovávateľa do tried.
    7. Vyučovanie začína o 8.15 h.
    8. Vstup do budovy je možný len cez vrátnicu školy.
    9. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu, záujmovú činnosť uvedie rodič v žiadosti o prijatie do ŠKD.
    10. Zmeny v dochádzke v ŠKD oznamuje rodič vždy písomnou formou vychovávateľke/vychovávateľovi. Uvoľnenie z ŠKD je možné len na základe písomnej žiadosti rodiča/právneho zástupcu dieťaťa a s uvedeným podpisom rodiča/právneho zástupcu dieťaťa. Na základe telefonického hovoru, SMS alebo emailu nie je možné dieťa z ŠKD uvoľniť.
    11. Dieťa si rodič môže vyzdvihnúť z ŠKD osobne s použitím zvončeka vo vestibule do príslušnej triedy/oddelenia hneď po naobedovaní, alebo podľa potreby.
    12. Do 14.00 h sa deti zdržiavajú vo svojich oddeleniach spolu so svojou vychovávateľkou/vychovávateľom. Rodičia zvonia na svoje oddelenie.
    13. Od 14.00 h do 15.00 h sú jednotlivé oddelenia ŠKD vonku v areáli školy. Rodičia si preberajú deti priamo od vychovávateľky/vychovávateľa.
    14. V prípade opustenia areálu školy (návšteva výstavy, knižnice, vychádzka, návšteva kultúrneho podujatia, sezónnych aktivít v blízkom okolí – turistika, sánkovanie...), oznámi túto aktivitu vychovávateľka/vychovávateľ písomnou formou rodičom tri dni vopred a prostredníctvom návratky si vyžiada písomný súhlas rodičov.
    15. Od 15.00 h do 16.00 h sú deti opäť vo svojich oddeleniach. Rodičia zvonia na svoje oddelenie.
    16. Od 16.00 h deti prichádzajú v sprievode vychovávateľky/vychovávateľa do záverečnej služby.
    17. Záverečná služba je od 16.00 h do 17.30 h.
    18. Rodičia hlásia meno a triedu dieťaťa cez zvonček vo vestibule: zvonček ŠKD 1 – pre deti 1. ročníka, zvonček ŠKD 2 – pre deti 2., 3. a 4. ročníka.
    19. Od 17.00 h do 17.30 h rodičia hlásia meno a triedu dieťaťa len cez zvonček na vrátnici ŠKD 1.