• Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny

     • Milí žiaci a milí rodičia,

      v čase od 21. 12. 2020 do 08. 01. 2021 budú vianočné prázdniny. Želám Vám, aby ste tieto dní voľna prežili v zdraví, v pokoji a v radosti v kruhu Vašich najdrahších, odpočinuli si. Ale zároveň Vám odporúčam, aby ste si tiež vyhradili potrebný čas na upevnenie učiva.
      Verím, že sa čoskoro budeme môcť osobne stretnúť a spoločne sa podeliť o zážitky z celého obdobia dištančnej výučby, ktoré je pre nás všetkých každodennou výzvou, ako čo najlepšie využiť tento čas pre naše obohatenie.

      Tešíme sa na Vás!

      PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

      riaditeľka

    • Vianočná hviezda
     • Vianočná hviezda

     • Nielen mudrci hľadali hviezdu, ale aj my druháci... Vinšujeme Vám chvíle šťastia nielen v čas vianočný, nech aj Vás sprevádza hviezda jasná a každý deň máte radostný.
    • Vianočná pošta
     • Vianočná pošta

     • Deti z 10. oddelenia ŠKD sa zapojili do celoslovenskej akcie s názvom "Vianočná pošta". 10 neznámym starkým z domovov dôchodcov napísali a poslali vianočné pozdravy, aby im spríjemnili vianočné sviatky. Pretože radosť rozdávaním rastie.
    • Deti pre Bratislavu - úspešný projekt
     • Deti pre Bratislavu - úspešný projekt

     • Žiaci našej školy sa zapojili do projektu "Deti pre Bratislavu", kde sa im podarilo pre našu školu získať 2 500 € na vybudovanie náučného chodníka v areáli školy na Karlovekej 32. Svoje nápady prezentovali online za účasti primátora mesta Bratislavy, správcov projektu a ostatných škol mesta Bratislavy.
    • Projektové vyučovanie v 3.A
     • Projektové vyučovanie v 3.A

     • Nedávno sme so žiakmi 3. ročníka preberali na hodinách SJL Povesť a na hodine vlastivedy Povesti z obce, v ktorej bývam. Prepojenie týchto tém žiakom poslúžilo na tvorivé stvárnenie miestnej povesti Stolček. Žiaci vytvárali komiks, pričom pracovali v skupinách a prostredníctvom projektovej činnosti sa naučili mnoho nových pojmov z daných predmetov.

    • Oznam
     • Oznam

     • Vážení rodičia,

      dovoľte mi oznámiť Vám, že na našej škole sa neotvorí prezenčná forma výučby žiakov 2. stupňa a gymnázia pred Vianocami. Vedenie školy zodpovedne zvážilo toto rozhodnutie.

      Taktiež sme rešpektovali aj výsledky prieskumu medzi rodičmi, z ktorého vyplynulo, že iba 28% rodičov súhlasí s otvorením školy pre žiakov pred Vianocami za stanovených podmienok.

      S pozdravom

      PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

      riaditeľka

    • Prevencia v štvrtých ročníkoch ZŠ
     • Prevencia v štvrtých ročníkoch ZŠ

     • V dňoch 01. – 08. 12. 2020 sa konali v štvrtých ročníkoch ZŠ skupinové stretnutia na podporu a posilnenie rovesníckych vzťahov. Stretnutia viedla školská psychologička Mgr. Eva Poláková v spolupráci s triednymi učiteľkami. Priebeh stretnutia sa niesol v duchu motta: „Požiadať o pomoc nie je žalovanie“.

    • Čestné uznanie na medzinárodnej výtvarnej súťaži Lidice
     • Čestné uznanie na medzinárodnej výtvarnej súťaži Lidice

     • Aj tento rok sme sa zapojili do 48. ročníka tretej najväčšej výtvarnej súťaže pre deti na svete MDVV LIDICE.

      Srdečne blahoželáme k získaniu čestného uznania Táničke Ondrejkovej, žiačke 6.A. Ocenenia odovzdáva prvá dáma ČR na veľvyslanectve v Bratislave, tento rok sa však kvôli mimoriadnej situácii stretnutie s ocenenými nemohlo uskutočniť. Výstava prác sa nachádza v Lidickej galérii do 31.1.2021.