• Týždeň so sv. Františkom
     • Týždeň so sv. Františkom

     • 5. 10. - 9. 10. 2020

      Pri príležitosti sviatku patróna našej školy sme pre našich žiakov pripravili jednoduché aktivity, ktoré súvisia so spoznávaním života sv. Františka z Assisi. Úlohou žiakov bude v jednotlivých ročníkoch splniť jednoduchú úlohu v rámci vybraného predmetu.
    • Staň sa študentom Akadémie veľkých diel
     • Staň sa študentom Akadémie veľkých diel

     • Aj v tomto školskom roku ponúkame študentom gymnázia možnosť špeciálneho vzdelávania v klube Akadémie veľkých diel. Je to voľnočasový program pre stredoškolákov zameraný na rozvoj charakteru, kritického myslenia, čítania s porozumením a sústredenosti. Jeho náplňou je  25 seminárov v skupine 7 - 15 študentov počas celého školského roka. Každé stretnutie je diskusiou o jednom veľkom diele z oblasti literatúry, filmu, hudby a výtvarného umenia. Študenti získajú množstvo materiálov a prístup do online knižnice s dielami autorov, ktorí zásadným spôsobom formovali našu európsku kultúru. Program pripravilo Kolégium Antona Neuwirtha a nasleduje princípy klasického a charakterového vzdelávania používané na najlepších svetových univerzitách. Prihlasovanie do programu prebieha do 25. 9. 2020.
      Viac informácií nájdete na https://www.akademiavelkychdiel.sk/.
    • Opatrenia školy v období 7.-14.9.2020
     • Opatrenia školy v období 7.-14.9.2020

     • Aktualizácia opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19

      Na základe Špeciálneho usmernenia počas obdobia pri otvorení školského roku 2020/2021 MŠVVaŠ SR sa aj v nasledujúcom období 7.-14.9.2020 v Spojenej škole sv. Františka z Assisi bude vykonávať ranný zdravotný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk žiakov vo vestibule oboch pracovísk školy):

      pracovisko Karloveská 32 v čase 7.40 – 8.10 h.

      pracovisko Veternicová 20 v čase 7.30 – 8.15 h.

      V prípade namerania teploty nad 37 °C sa zopakuje meranie ešte dvakrát v intervale 5 minút. Ak po treťom meraní bude teplota vyššia ako 37,2 °C, žiak/žiačka bude umiestnený/á do izolačnej miestnosti (pracovisko Karloveská 32). Následne sa upovedomí zákonný zástupca žiaka, ktorý si musí dieťa bezodkladne vyzdvihnúť. Na pracovisko Veternicová 20 sprevádza dieťa do školy rodič/zákonný zástupca, ktorý počká na výsledok merania teploty. V prípade zvýšenej teploty si dieťa bezodkladne zoberie so sebou.

      Žiak/žiačka po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (prílohy):

      žiak/žiačka ZŠ:

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx

      žiak/žiačka gymnázia:

      Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_alebo_plnoleteho_ziaka_o_bezinfekcnosti.docx


      Každý žiak/žiačka musí mať so sebou dve rúška (jedno náhradné).

      Od 7.9.2020 už bude vyučovanie prebiehať podľa trvalých rozvrhov tried.

      V tomto období žiaci nesmú navštevovať počas vyučovania školský bufet v areáli pracoviska Karloveská 32.

      Hneď po skončení vyučovania, resp. po obede, žiaci musia opustiť areál školy. Po obede sa nesmú zdržovať ani vo vestibule jedálne. Rodičia čakajúci na svoje dieťa po skončení vyučovania nesmú vstupovať do budovy školy ani do priestorov školskej jedálne na pracovisku Karloveská 32.

      Rodičia pri preberaní detí z ŠKD na pracovisku Veternicová 20 vstupujú do vestibulu po jednom, zazvonia na príslušné oddelenie, nahlásia meno a priezvisko dieťaťa a čakajú na príchod svojho dieťaťa vonku v areáli školy. Harmonogram obedov bude zverejnený na bráne budovy.

      Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie uvedených opatrení.

      Vedenie školy