• Rada školy

     •  

      ŠTATÚT RADY ŠKOLY

       

      Článok 1

      Základné ustanovenia

      Rada školy pri Spojenej škole sv. Františka z Assisi so sídlom Karloveská 32, 841 04 Bratislava (ďalej len "rada školy") ustanovená podľa zákona 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky 291/2004 Z z. v znení vyhlášky 230/2009 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. Na základe § 9 uvedenej vyhlášky vydáva rada školy tento štatút.

       

      Článok 2

      Pôsobnosť a poslanie rady školy

      Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy: záujmy žiakov a ich zákonných zástupcov, zamestnancov školy, zriaďovateľa a širšej komunity v oblasti výchovy a vzdelávania v snahe presadzovať ako základ kultúry školy demokratické princípy, participáciu, transparentnosť, otvorenosť, autoevaluáciu a verejnú kontrolu.

       

      Článok 3

      Činnosť rady školy

      1. Rada školy sa vyjadruje predovšetkým ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa týkajú školy predovšetkým v rozsahu stanovenom v nasledovných ods. 2 a 3, pričom jej základná úloha je skôr podpora pri nastavovaní a skvalitňovaní systémových procesov v škole, vytváraní verejného tlaku a kontroly ich riešenia. Nezasahuje do bežného chodu školy a riešení čiastkových problémov.
      2. Riaditeľ školy predkladá podľa § 5 ods. 7 zákona 596/2003 Z. z. rade školy na vyjadrenie:
      1. návrhy na počty prijímaných žiakov a návrhy na počty tried (do 31.5),
      2. návrh na zavedenie študijných alebo učebných odborov a ich zameraní (do 15.2),
      3. návrh školského vzdelávacieho programu a výchovného programu (priebežne, do 31.5),
      4. návrh rozpočtu (spravidla do 15.10),
      5. návrh na vykonávanie podnikateľskej činnosti školy (priebežne),
      6. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach (do 15.10),
      7. správu o výsledkoch hospodárenia školy (spravidla do 15.2),
      8. koncepčný zámer rozvoja školy rozpracovaný najmenej na dva roky a každoročne jeho vyhodnotenie (priebežne, do 15.10),
      9. informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu (priebežne, do 15.10).
      1. Rada školy podľa § 24 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z.:
      1. uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa; činnosť rady školy počas výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa školy bližšie upravuje článok 9,
      2. navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa;
      3. predkladá návrh na odvolanie riaditeľa s odôvodnením, alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa;
      4. vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy,
      5. vyjadruje sa k návrhu na zrušenie školy.

       

      Článok 4

      Zloženie rady školy a spôsob voľby členov

      1. Rada školy má 11 riadnych členov: 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov, 1 zástupca nepedagogických zamestnancom, 3 zástupcovia rodičov, 4 zástupcovia zriaďovateľa a 1 zástupca študentov. Len na výberovom konaní na riaditeľa sa stávajú dočasne členmi aj zástupcovia AŠÚ.
      2. Voľby za členov do rady školy sa uskutočňujú tajným hlasovaním na zhromaždeniach jednotlivých skupín, ktorých zástupcovia tvoria radu školy; zástupcovia zriaďovateľa sú delegovaní AŠÚ. Voľby je možné konať aj elektronickým hlasovaním.
      3. Členovia rady školy sú volení na štvorročné funkčné obdobie; aj opakovane. Členom rady školy nemôže byť riaditeľ školy ani jeho zástupca. Členstvo v rade školy je čestné.
      4. Členstvo v rade školy zaniká:
      1. uplynutím 4-ročného funkčného obdobia člena rady školy,
      2. ukončením vzťahu k škole (ukončenie pracovnoprávneho vzťahu zamestnanca školy, ukončenie štúdia dieťaťa/žiaka zvoleného rodiča na danej škole),
      3. začatím pracovného pomeru so školou v prípade rodiča, ktorý je v rade školy za rodičov; vymenovaním za riaditeľa školy alebo vykonávaním funkcie zástupcu riaditeľa školy,
      4. vzdaním sa členstva písomne na email alebo adresu rady školy, členstvo zaniká dňom doručenia, ak nie je určené v doručenom texte ináč,
      5. odvolaním delegovaného člena nadpolovičnou väčšinou jeho voličov napr. na podnet rady školy, že sa neospravedlnene nezúčastňuje zasadnutí alebo si neplnení povinnosti vyplývajúce z členstva v rade školy; odvolanie musí byť písomné s priloženými podpismi alebo na zhromaždení voličov; členstvo zaniká dňom odvolania,
      6. smrťou člena alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, obmedzením alebo pozbavením člena spôsobilosti na právne úkony, právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin.
      1. Členstvo v orgánoch školskej samosprávy sa pozastavuje dňom doručenia prihlášky člena orgánu školskej samosprávy alebo jemu blízkej osoby do výberového konania na funkciu riaditeľa školy. Členstvo sa pozastavuje až do skončenia výberového konania. Pre tento účel sa nedopĺňa chýbajúci člen rady školy, ak ináč nerozhodne rada školy nadpolovičnou väčšinou všetkých členov.
      2. V prípade zániku členstva pred uplynutím funkčného obdobia rady školy vyzve predseda neodkladne ďalšieho zvoleného zástupcu v poradí podľa posledných volieb alebo v prípade zástupcu zriaďovateľa vyzve zriaďovateľa o nominovanie ďalšieho člena. V prípade pochybností môže rada školy so súhlasom nadpolovičnej väčšiny všetkých členov rady školy alebo na podnet tretiny voličov príslušnej skupiny, v ktorej členstvo ich zástupcu zaniklo, iniciovať aj doplňujúce voľby. Tie sa uskutočnia najneskôr do 30 dní od zániku členstva. Nový delegovaný člen sa stáva riadnou súčasťou rady školy po písomnom oznámení, že prijíma členstvo; v prípade novej voľby na druhý deň po nej.
      3. V čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu sa uplatňuje aj ods. § 38b zákona 596/2003 o predĺžení mandátu a rokovaní rady školy.

       

      Článok 5

      Rokovací poriadok rady školy

      1. Novozvolená rada školy na svojom ustanovujúcom zasadnutí zvolí zo svojich členov predsedu a podpredsedu rady školy nadpolovičnou väčšinou všetkých členov podľa Metodického pokynu zriaďovateľa. V strednej škole nemôže byť predsedom študent.
      2. Predsedu a podpredsedu rady školy volia a odvolávajú členovia rady školy nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov rady školy; v prípade zániku alebo vzdania sa členstva či funkcie predsedu alebo podpredsedu rady školy sa opätovne táto funkcia volí a to nadpolovičnou väčšinou všetkých členov, pričom zasadnutie k voľbe nového predsedu iniciuje podpredseda, alebo v jeho neprítomnosti zriaďovateľ. Predseda sa vzdáva funkcie alebo oznamuje jej zánik podpredsedovi rady školy i zriaďovateľovi.
      3. Zasadnutie rady školy zvoláva jej predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Rada školy je uznášaniaschopná ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na platné uznesenie rady školy je potrebný nadpolovičný počet hlasov prítomných členov, ak nie je stanovené inak.
      4. Rada školy sa schádza minimálne 3-krát do roka (spravidla v týždni po 15.2, po 15.6. a po 15.10.) na riadnom zasadnutí, alebo mimoriadne, ak o to požiada predseda alebo najmenej tretina členov rady školy do 15 dní od doručenia žiadosti. O mimoriadne zvolanie rady školy môže požiadať aj riaditeľ školy, pätina zamestnancov školy, rodičov alebo členov zastupiteľstva, vedúci školskej komisie alebo vedúci oddelenia školstva.
      5. Zasadnutie rady školy sa môže v odôvodnených prípadoch uskutočniť aj cez videokonferenciu tak, aby sa zároveň zachovala možnosť verejného priameho prenosu, o čom rada školy dostatočne včas verejne informuje.
      6. Riaditeľ školy nesmie viesť, iniciovať, riadiť alebo akokoľvek zasahovať do činnosti rady školy. Ak je to potrebné, zúčastňuje sa na základe pozvania predsedom alebo členmi rady školy vo vymedzených a určených bodoch zasadnutia, kde odpovedá na otázky a podnety členov rady školy. Prítomná verejnosť nezasahuje bez udelenia slova predsedom rady školy do diania zasadnutia.
      7. Zasadnutie každej rady školy je verejné. V prípade, že sa očakáva väčšia účasť, predseda rady školy zabezpečí väčšiu miestnosť alebo online prenos zasadnutia. Pozastavenie verejnosti zasadnutia alebo jeho časti možno iba vo veľmi výnimočných prípadoch so súhlasom dvojtretinovej väčšiny všetkých členov, pričom takéto rozhodnutie musí byť aj verejne v zápisnici odôvodnené.
      8. Zápisnicu z rady školy vyhotovuje poverený člen rady školy alebo nadpolovičnou väčšinou prítomných členov poverený a poučený nečlen. Z každého zasadnutia rady školy sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpisuje predseda alebo podpredseda rady školy. V prípade doručenia nesúhlasu so zápisnicou sa tento podnet buď zapracuje a zápisnica sa opraví, alebo sa takýto podnet bezodkladne k zápisnici doloží ako príloha.
      9. Zápisnice zo zasadnutí a ostatné písomné materiály, ktoré boli predmetom rokovania rady školy alebo podnety zo skupín voličov, sú uložené v archíve rady školy, a to počas funkčného obdobia rady školy, ako aj po skončení jej funkčného obdobia odovzdanému proti podpisu vždy novému predsedovi rady školy. Archív rady školy zabezpečí riaditeľ školy, nachádza sa v zabezpečenej skrini v škole s jedinečným prístupom pre predsedu rady školy a na vyžiadanie aj pre člena rady školy. Vypracovanie a sprístupnenie zápisnice zo zasadnutia rady školy zabezpečí predseda rady školy alebo ním poverená osoba v termíne najneskôr do 15 dní od uskutočnenia zasadnutia.
      10. Samotný štatút, plán zasadnutí, mená a kontakty členov rady školy, všetky zápisnice aj s prílohami, podnetmi a stanoviskami pri zachovaní zákona o ochrane osobných údajov sú k dispozícii na verejne prístupnom mieste.
      11. Materiály, ktoré majú byť predmetom rokovania rady školy posiela predseda rady školy všetkým členom v dostatočnom časovom predstihu.
      12. Rada školy môže prijímať uznesenia na základe hlasovania „per rollam“ alebo realizovať elektronické pripomienkovanie; hlasovanie „per rollam“ je hlasovaním mimo zasadnutia, a to formou elektronickej pošty, hlavne v situáciách, kedy je potrebné rozhodnúť  bez zbytočného odkladu. Hlasovanie „per rollam“ sa vyhlasuje na návrh predsedu alebo aspoň dvoch členov rady školy. Predseda rady školy zašle všetkým členom rady školy na nimi poskytnuté a autorizované e-mailové adresy návrh uznesenia alebo dokumentu s minimálnou lehotou 5 pracovných dní. Členovia rady školy o návrhu uznesenia do uvedeného termínu podľa pokynov hlasujú alebo zasielajú pripomienky. Ak sa člen rady školy nevyjadrí v uvedenej lehote, platí, že „súhlasí s návrhom uznesenia alebo nemá pripomienky”. O priebehu a výsledku hlasovania „per rollam“ po skončení hlasovania neodkladne informuje členov predseda, pričom takéto hlasovanie sa rovnako zverejňuje.

       

      Článok 6

      Hospodárenie rady školy

      Na základe § 24 ods. 14 zákona 596/2003 Z. z. môže rada školy nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov na svojom zasadnutí požiadať riaditeľa školy o finančné krytie na nevyhnutné náklady pre svoje fungovanie a činnosť. Komunikáciu s riaditeľom školy v tejto veci zabezpečuje jej predseda. Rada školy nemá vlastný majetok.

       

      Článok 7

      Práva a povinnosti člena rady školy

      1. Člen rady školy má právo:
      1. voliť a byť volený,
      2. byť v dostatočnom predstihu písomne informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania rady školy a slobodne sa k nim vyjadrovať,
      3. v prípade choroby alebo z vážnych dôvodov zúčastňovať sa aj online, hlasovať na diaľku alebo na základe splnomocnenia,
      4. predkladať na rokovanie rady školy vlastné námety a materiály, podnety od skupín, ktoré zastupuje.
      1. Člen rady školy je povinný:
      1. zúčastňovať sa zasadnutí rady školy. Opakovaná neúčasť na zasadnutiach, nedostatok transparentnej komunikácie so skupinou, ktorú zastupuje, sa môže hodnotiť ako nezáujem o prácu v rade školy či neplnenie povinností vyplývajúcich z členstva v rade školy, na základe čoho rada školy môže informovať príslušnú skupinu a vyzvať ju k odvolaniu člena,
      2. oboznámiť sa s materiálmi, ktoré má rada školy prerokovávať, ale aj podanými podnetmi,
      3. neodkladne oznámiť pozastavenie alebo ukončenie členstva v rade školy predsedovi alebo, v prípade predsedu, podpredsedovi,
      4. zabezpečiť ochranu najlepšieho záujmu maloletých detí, osobných údajov či dobrého mena účastníkov vzdelávania, dobrého mena školy a postupovať s vysokým štandardom          všeobecných etických noriem.
       

       

      Článok 8

      Práva a povinnosti predsedu a podpredsedu rady školy

      1. Predseda rady školy je štatutárnym orgánom, ktorý maximálne transparentne riadi činnosť rady školy a koná v jej mene, pričom sa zodpovedá za svoju činnosť rade školy.
      2. Predseda rady školy zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia rady školy, dohliada na plnenie uznesení rady školy, komunikáciu s riaditeľom školy.
      3. On alebo ním poverená osoba zabezpečí vyhotovenie zápisnice zo zasadnutia rady školy, uloženie príslušných písomností do archívu a neodkladné zverejnenie. Archív originálnych dokumentov vedie rada školy podľa zákona o archivácii.
      4. Predseda rady školy je súčasne predsedom výberovej komisie pri výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa školy.
      5. V prípade, že predseda rady školy nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle tohto štatútu, preberá ich podpredseda, pričom predseda mu poskytne potrebnú súčinnosť.

       

      Článok 9

      Povinnosti rady školy pri výberovom konaní na obsadenie funkcie riaditeľa školy

      1. Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa školy sa realizuje podľa zákona 596/2003 a podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme. Výberovou komisiou na výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy je rada školy.
      2. Členovia rady školy sú povinní pri práci s osobnými údajmi uchádzačov dodržiavať najmä zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Návrh koncepcie rozvoja školy kandidátov sa nepovažuje za osobný údaj.
      3. Organizačné zabezpečenie výberového konania a posúdenie kvalifikačných predpokladov kandidátov na vymenovanie riaditeľa zabezpečuje zriaďovateľ v súčinnosti s predsedom rady školy.
      4. Po uzavretí prijímania prihlášok do vyhláseného výberového konania sa predseda rady školy zúčastní otvárania prijatých obálok, kde je skontrolované splnenie zákonných  kritérií. Z otvárania obálok sa vyhotoví zápisnica, ktorá obsahuje mená uchádzačov, zoznam predložených dokladov, informáciu o chýbajúcich dokladoch, poučení o ochrane osobných údajov prítomných. V prípade chýbajúcich dokladov vyzve kandidáta na doplnenie zriaďovateľ.
      5. Uchádzačov pozve predseda rady školy na výberové konanie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny výberového konania a informáciu zverejní aj na webovej stránke školy. V tom istom čase zabezpečí aj pozvanie zástupcu AŠÚ.
      6. Koncepcie rozvoja školy a životopisy, na ktoré zriaďovateľ získal súhlas so zverejnením, sa verejne sprístupnia na webovom sídle školy aspoň 20 dní pred výberovým konaním tak, aby sa s ňou mohli oboznámiť jednotliví aktéri vzdelávania, vyjadriť a zaslať pripomienky, otázky, ktoré potom volení zástupcovia v rade školy predkladajú na výberovom konaní.
      7. Predseda rady školy zabezpečí, aby všetci členovia rady školy vrátane zástupcu AŠÚ dostali včas všetky podklady k výberovému konaniu, návrh priebehu výberového konania, informácie o kandidátoch, ako aj oboznámenie sa s podnetmi, ktoré jednotliví zástupcovia získali od svojich skupín alebo verejnosti.
      8. Výberového konania sa môžu zúčastniť len uchádzači uvedení v zápisnici z otvárania obálok, ktorí splnili vyhlásené kritériá.
      9. Na platné uznesenie rady školy vo veci návrhu menovania riaditeľa do funkcie je potrebný nadpolovičný počet hlasov všetkých jej členov (vrátane zástupcov AŠÚ, pri počte 13 členov rady školy je to minimálne 7 hlasov).
      10. Jeden rovnopis zápisnice z výberového konania zostáva u predsedu rady školy, druhý doručí predseda zriaďovateľovi a pri zachovaní zákona 18/2018 sa rovnako zverejní zápisnica na webovom sídle školy. Návrh na vymenovanie riaditeľa podáva rada školy na základe výberového konania bezodkladne, najneskôr do dvoch mesiacov od jeho vyhlásenia.
      11. Predseda rady školy výsledky bezodkladne zverejní na verejne dostupnom mieste a písomne oznámi uchádzačom výsledok výberového konania najneskôr do desiatich dní od jeho skončenia.

       

      Článok 10

      Vzťahy k orgánom miestnej štátnej správy

      1. Rada školy úzko spolupracuje predovšetkým s riaditeľom a zriaďovateľom školy na rozvoji školy a slúži ako nevyhnutný konzultant pri všetkých dôležitých rozhodnutiach o smerovaní školy. Pravidelné spojenie udržuje so zástupcami zamestnancov, rodičovským združením, žiackou školskou radou.
      2. Ktokoľvek môže podať rade školy podnet predovšetkým vo veciach týkajúcich sa koncepčných dokumentov, procesov, stratégii a smerovaní školy. Rada školy všetky podnety eviduje, prerokúva a archivuje. Rada školy zároveň plne rešpektuje kompetencie riaditeľa školy a nezasahuje do fungovania školy, dožaduje sa skôr verejného vysvetlenia postupov, ak nie sú v najlepšom záujme školy alebo jednotlivých skupín zastúpených v rade školy. V prípade, že podaný podnet obsahuje osobné údaje, zabezpečí ich ochranu v súlade so zákonom 18/2018; takéto údaje v texte vymaže alebo opatrí skratkou.
      3. Kľúčovým partnerom rady školy pri riešení podnetov je riaditeľ školy, ktorého rada školy vyzve k stanovisku, alebo s ním uvedený problém konzultuje. Vo výnimočnej situácii, keď by bola odôvodnená obava z marenia ďalšieho preskúmania podnetu, môže rada školy konať aj samostatne.
      4. Ak uvedená problematika zodpovedá pracovno-právnym vzťahom na pracovisku posúva rada školy podnet v poradí: zástupcom zamestnancov, zriaďovateľovi, okresnému úradu, Ministerstvu školstva alebo Inšpektorátu práce.
      5. V prípade porušenia ľudských práv, nerovnakého prístupu, šikanovaniu, mobingu, bossingu, staffingu posúva rada školy podnet podľa príslušnosti riaditeľovi, zriaďovateľovi, Slovenskému národnému stredisku pre ľudské práva, ombudsmanovi, Ministerstvu školstva, Inšpektorátu práce alebo v závažnejších prípadoch podáva aj trestné oznámenie.
      6. Ak sa problém týka úrovne pedagogického riadenia, úrovne výchovy a vzdelávania alebo materiálno-technických podmienok, rada školy posúva podnet riaditeľovi školy, zriaďovateľovi, okresnému úradu alebo priamo Štátnej školskej inšpekcii, či Ministerstvu školstva za účelom prešetrenia veci.
      7. Ak sa problém týka finančných záležitostí, ich neefektívneho a nehospodárneho nakladania, posúva rada školy podnet zriaďovateľovi (mestskému zastupiteľstvu), Ministerstvu školstva alebo aj Najvyššiemu kontrolnému úradu či podaním trestného oznámenia.
      8. Rada školy sa v prípade presunu podnetu iným orgánom zároveň dožaduje, aby bola o výsledku prešetrenia informovaná so zachovaním ochrany osobných údajov, nakoľko v prípade závažných pochybení to môže byť dôvod na návrh na odvolanie riaditeľa.
      9. V prípade, že ide o všeobecný problém, ktorý sa týka väčšej záujmovej skupiny aktérov školy, môže sa rada školy iniciatívne dožadovať aj anonymného prieskumu v danom problémy, aby získala čo najobjektívnejšie podklady.

       

      Článok 11

      Záverečné ustanovenia

      Znenie štatútu môže byť upravené, zmenené a doplnené po schválení nadpolovičnou väčšinou všetkých členov rady školy. Tento štatút Rady školy bol prerokovaný a schválený na riadnom zasadnutí rady školy a nadobúda účinnosť dňom podpisu.

       

       

       

       

      V Bratislave dňa 25.4.2022                                               _________________________

      podpis predsedu rady školy

      Ing. Mgr. Viera Šut á