• Platby za školské podujatia a školské pomôcky

    • (napr. škola v prírode, lyžiarsky výcvik, pracovné zošity, atď.)

     Všetky platby uhrádzajte podľa pokynov triednych, resp. zodpovedných učiteľov. Pokiaľ máte inštrukciu platiť na účet, tak postupujte takto:
     Údaje k platbe: 
     Účet: SK96 0200 0000 0017 7923 5851
     Variabilný symbol: jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho v edupage (cez web stránku školy, prihlásiť sa do Internetovej žiackej knižky svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Platby).
         
     Správa pre prijímateľa: meno a trieda žiaka + účel platby (názov podujatia, pracovné zošity atď.)