• Platby

     • Platby za školské podujatia a školské pomôcky

     • (napr. škola v prírode, lyžiarsky výcvik, pracovné zošity, atď.)

      Všetky platby uhrádzajte podľa pokynov triednych, resp. zodpovedných učiteľov. Pokiaľ máte inštrukciu platiť na účet, tak postupujte takto:
      Údaje k platbe: 
      Účet: SK96 0200 0000 0017 7923 5851
      Variabilný symbol: jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho v edupage (cez web stránku školy, prihlásiť sa do Internetovej žiackej knižky svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Platby).
          
      Správa pre prijímateľa: meno a trieda žiaka + účel platby (názov podujatia, pracovné zošity atď.)