• Platby

     • Platba za záujmové krúžky

     • Ročný poplatok za záujmový krúžok je 45 € za každé dieťa (9 mesiacov po 5,- €).

      Pri deťoch, ktoré navštevujú záujmové krúžky, ale nie sú žiakmi našej školy, je ročný poplatok 90,- eur za záujmový krúžok.

      Poplatok, prosím, uhraďte jednorazovo na celý školský rok jednou splátkou vo výške 45,-.€, resp. 90,- eur

      Termín na úhradu: 31.10.2021 (ale nie skôr, ako je isté, že záujmový krúžok bude otvorený a teda Vaše dieťa ho bude navštevovať)
      Uhradiť je možné len bezhotovostným prevodom (nie vkladom) na účet školy.

      Údaje k platbe:

      Účet: SK96 0200 0000 0017 7923 5851

      Variabilný symbol: jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho v edupage (cez web stránku školy, prihlásiť sa do Internetovej žiackej knižky svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Platby).

      Správa pre prijímateľa: meno a trieda žiaka + názov krúžku (veľmi dôležité, najmä ak je dieťa prihlásené na viacero krúžkov)