• Platba za záujmové krúžky

    • Ročný poplatok za záujmový krúžok je 45 € za každé dieťa (9 mesiacov po 5,- €), pri lezeckom krúžku 90,- eur (9 mesiacov po 10,- eur). 
     Pri deťoch, ktoré navštevujú záujmové krúžky, ale nie sú žiakmi našej školy, je ročný poplatok 90,- eur za záujmový krúžok, resp. 135,- eur pri lezeckom krúžku.

     Poplatok, prosím, uhraďte jednorazovo na celý školský rok jednou splátkou vo výške 45,- €, resp. 90,- eur.
     Termín na úhradu: 24. 10. 2020 (ale nie skôr, ako je isté, že záujmový krúžok bude otvorený, a teda Vaše dieťa ho bude navštevovať)
     Uhradiť je možné len bezhotovostným prevodom (nie vkladom) na účet školy.

     Údaje k platbe: 
     Účet: SK96 0200 0000 0017 7923 5851
     Variabilný symbol: jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho v edupage (cez web stránku školy, prihlásiť sa do Internetovej žiackej knižky svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Platby).
         
     Správa pre prijímateľa: meno a trieda žiaka + názov krúžku (veľmi dôležité, najmä ak je dieťa prihlásené na viacero krúžkov)