• Platby

     • Platba za Školský klub detí

     • Ročný poplatok za školský klub je 300 € za každé dieťa.

      Poplatok môžete uhradiť jednorazovo na celý školský rok jednou splátkou vo výške 300,- €, príp. v 2 rovnakých splátkach za jednotlivé polroky vo výške 150,- €. 
      Termín na úhradu: 15. 10. 2021, resp. 15. 02. 2022 (platba za 2. polrok, pokiaľ platíte polročne)
      Uhradiť je možné len bezhotovostným prevodom (nie vkladom) na účet školy.

      Údaje k platbe: 
      Účet: SK96 0200 0000 0017 7923 5851
      Variabilný symbol: jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho v edupage (cez web stránku školy, prihlásiť sa do Internetovej žiackej knižky svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Platby).
          
      Správa pre prijímateľa: meno a trieda žiaka + ŠKD
      Všetky odlišnosti a špecifické situácie sa riešia individuálne.