• Platba za Školský klub detí

    • Ročný poplatok za školský klub je 200 € za každé dieťa.

     Poplatok môžete uhradiť jednorazovo na celý školský rok jednou splátkou vo výške 200,- €, príp. v 2 rovnakých splátkach za jednotlivé polroky vo výške 100,- €. 
     Termín na úhradu: 15. 10. 2020, resp. 15. 02. 2021 (platba za 2. polrok, pokiaľ platíte polročne)
     Uhradiť je možné len bezhotovostným prevodom (nie vkladom) na účet školy.

     Údaje k platbe: 
     Účet: SK96 0200 0000 0017 7923 5851
     Variabilný symbol: jedinečné číslo pridelené každému dieťaťu – platí pre všetky platby, ktoré uhrádzate za Vaše dieťa - nájdete ho v edupage (cez web stránku školy, prihlásiť sa do Internetovej žiackej knižky svfrantisek.edupage.org / Komunikácia / Platby).
         
     Správa pre prijímateľa: meno a trieda žiaka + ŠKD
     Všetky odlišnosti a špecifické situácie sa riešia individuálne.