• Rodičovské združenie

     • Rodičovské združenie sv. František

       

      Názov:   Rodičovské združenie sv. František

      Sídlo:     Karloveská 32, 84104 Bratislava – Karlova Ves

      IČO:       308 58 411

      DIČ:       2022086561


      Dátum vzniku: 04.11.2005

                            Reg. MV SR pod č. VVS/1-900/90-26832


      Bankový účet:  Tatra banka a.s.

      IBAN:              SK05 1100 0000 0026 2607 8116


      Výkonný výbor OZ:  

      predseda: Andrej Burianek

      tajomník:  Fabiola Mokry

      hospodár: Miroslav Šimko

      členovia:   Peter Kuric

                      Jana Šestáková 


      Kontakt:  rrsvfrantisek@svfrantisek.sk


      Stanovy OZ:  Stanovy_RZ_sv_Frantisek.pdf