• Názov:   Rodičovské združenie sv. František

     Sídlo:     Karloveská 32, 84104 Bratislava – Karlova Ves

     IČO:       308 58 411

     DIČ:       2022086561


     Dátum vzniku: 04.11.2005

     Reg. MV SR pod č. VVS/1-900/90-26832


     Bankový účet:  Tatra banka a.s.

     IBAN:                 SK05 1100 0000 0026 2607 8116


     Výkonný výbor OZ:  

     predseda: Andrej Burianek
     tajomník:  Fabiola Mokry
     hospodár: Vladislav Čiernik
     členovia:   Kamila Dudášová
                        Miroslav Šimko

     Kontakt:  rrsvfrantisek@svfrantisek.sk


     Stanovy OZ:  Stanovy_RZ_sv_Frantisek.pdf