• Pracovné ponuky

     •  

       

      Spojená škola  sv. Františka z Assisi v Bratislave prijme do pracovného pomeru na plný úväzok  učiteľa/učiteľku pre I. stupeň ZŠ.

       

      Pracovná pozícia: učiteľa/učiteľku pre I. stupeň ZŠ

      Termín nástupu: 01. 09. 2022

      Platové podmienky: podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia vlády SR. č. 341/2004 Z. z.

       

      Požadované kvalifikačné predpoklady a predpoklady výkonu práce vo verejnom záujme:

      ·ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, v študijnom programe zameranom na primárne vzdelávanie podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. o odbornej a pedagogickej spôsobilosti pedagogických zamestnancov v znení neskorších predpisov,

      -   znalosť práce s PC, internet, mail, Word, Excel, Powerpoint,

      -   bezúhonnosť,

      -   zdravotná spôsobilosť,

      -   ovládanie štátneho jazyka,

      -   ovládanie anglického jazyka (B1/B),

      -   osobnostné a morálne predpoklady.

       

      Platové zaradenie a plat:

      ·v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od platovej triedy a počtu odpracovaných rokov.

       

      Zoznam požadovaných dokladov:

      -   písomná žiadosť o zamestnanie,

      -   profesijný životopis vo formáte Europass,

      -   kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

      -   písomný súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov za účelom výberového konania v súlade s ustanovením zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

       

      Žiadosti o prijatie do zamestnania spolu s požadovanými dokladmi doručte na emailovú adresu: riaditelka@svfrantisek.sk.

      Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady, budú pozvaní telefonicky na osobný pohovor.

       

      V Bratislave, 06. júna 2022

       

      PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

      riaditeľka školy