• Semináre

     • Semináre pre 3. a 4. ročník v školskom roku 2020/2021

     •  

      Predmet: Seminár z biológie (SEB)

      Vyučujúci: Mgr. Katarína Babinská

      Obsah: Seminár z biológie navštevujú študenti tretieho a štvrtého ročníka gymnázia, ktorí majú záujem maturovať z vyučovacieho predmetu biológia. Cieľové požiadavky vymedzujú vedomosti a zručnosti, ktoré majú žiaci počas štúdia nadobudnúť a preukázať na maturitnej skúške.

      Cieľové požiadavky: (https://www.statpedu.sk/files/sk/svp/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/cp_biologia_2019.pdf).

      Študenti sa v treťom ročníku venujú témam: biológia ako veda, všeobecné vlastnosti živých sústav a biológia bunky, nebunkové, prokaryotické a jednobunkové eukaryotické organizmy, biológia rastlín, huby a lišajníky. Zároveň začínajú pracovať na záverečnej práci, ktorá je súčasťou maturitnej skúšky. Semináre sú doplnené aj o laboratórne cvičenia. Obsah seminára v štvrtom ročníku je zameraný na prehĺbenie poznatkov v oblastiach: biológia živočíchov a človeka, genetika a ekológia.

      Cieľom seminára je kvalitne pripraviť študentov na maturitnú skúšku z biológie a tiež na štúdium odborov ako je medicína, genetika, poľnohospodárstvo, psychológia, fyzioterapia a pod.

       

      Predmet: Seminár z dejepisu (SED)

      Vyučujúci: PaedDr. Alžbeta Straková

      Obsah: Seminár je určený študentom tretieho (2 hodiny týždenne) a štvrtého ročníka gymnázia (4 hodiny týždenne), ktorí chcú maturovať z dejepisu alebo budú dejepisné znalosti potrebovať pri štúdiu na vysokých školách (filozofickej a právnickej fakulte alebo odboroch spoločenskovedného charakteru).

      Vzdelávacou oblasťou predmetu je Človek a spoločnosť. Seminár je zameraný na doplnenie a rozšírenie vedomostí získaných v predchádzajúcich rokoch štúdia. Študenti sa môžu naučiť pracovať s historickými prameňmi, diskutovať o nastolených problémoch v historických súvislostiach, vytvárať si vlastný názor a argumentovať.

      Výkladové hodiny sú prepojené s diskusiou, tvoria sa projekty a prezentácie, bežné  je premietanie výučbových programov a dokumentárnych filmov.

      Súčasťou je príprava seminárnych prác a prezentácií podľa zvolených tém.

      Predmet je klasifikovaný známkou podľa kritérií, ktoré boli schválené predmetovou komisiou.

       

      Predmet: Seminár z fyziky (SEF)

      Vyučujúci: RNDr. Jana Ertlová

      Obsah: Obsah predmetu je zameraný na  rozšírenie učiva nad rámec látky, preberanej v základnom kurze fyziky. Rozsah preberaného učiva zodpovedá príprave na úspešné absolvovanie maturitnej skúšky  v súlade s Cieľovými požiadavkami na maturitnú skúšku. Dôraz je kladený na prehlbovanie a upevňovanie vedomostí a zručností (základné pojmy, definície, vzťahy, opis javov, riešenie jednoduchých úloh),  experimentálnu činnosť a  riešenie štruktúrovaných úloh. Zvládnutie rozsahu učiva poskytuje východisko pre úspešné štúdium odborov na vysokých školách, v ktorých je fyzika profilovým predmetom. Vzdelávanie je prostredníctvom medzi-predmetových vzťahov prepojené predovšetkým s matematikou a chémiou.

      Cieľové požiadavky:  https://www.statpedu.sk/sk/maturitne-skusky/platne-od-sk-r-2018/2019/

       

      Predmet: Seminár z geografie (SEG)

      Vyučujúci: RNDr. Soňa Čižnárová

      Obsah: Geografia patrí na maturitnej skúške do skupiny spoločenskovedných predmetov.

      Cieľom maturitnej skúšky z geografie je, aby žiaci po skončení geografického vzdelávania na strednej škole vedeli: správne interpretovať získané poznatky o fyzických a humánnych charakteristických črtách miest a používať vedomosti na definovanie a študovanie regiónov a ich zmien.

       Získavať informácie z geografických zdrojov (mapy, diagramy, grafy, letecké fotografie a pod.), analyzovať a hodnotiť ich. Zároveň, aby vedeli získané poznatky interpretovať formou geografických znázornení (máp, diagramov...). Vysvetliť javy prebiehajúce v prírode geografickými poznatkami. Zhodnotiť vplyv človeka na prírodu, ovplyvňovanie človeka prírodou, pričiniť sa o zachovanie trvalo udržateľného rozvoja. Komunikovať s ľuďmi na celom svete, vážiť si kultúru a tradície jednotlivých skupín obyvateľstva, zároveň si zachovávať vlastnú identitu. Aplikovať získané poznatky v bežnom živote.

       

      Predmet: Seminár z chémie (SEC)

      Vyučujúci: Mgr. Mária Adamová

      Obsah: Seminár z chémie navštevujú študenti tretieho a štvrtého ročníka gymnázia, ktorí majú záujem maturovať z vyučovacieho predmetu chémia. Cieľom seminára je kvalitne pripraviť študentov na maturitnú skúšku z chémie.

      Obsah seminára vychádza z Cieľových požiadaviek na vedomosti a zručnosti maturantov z chémie - v treťom ročníku si študenti prehĺbia poznatky  zo všeobecnej a anorganickej chémie a zrealizujú laboratórne cvičenia súvisiace s danými tematickými okruhmi. Konkrétne sa zaoberajú  štruktúrou látok, chemickou väzbou, chemickými reakciami, prehĺbia si poznatky o prvkoch a ich anorganických zlúčeninách. Vo štvrtom ročníku je tematickým obsahom seminára organická chémia a biochémia a súvisiace experimenty. V tomto ročníku sa študenti zaoberajú organickými látkami, látkami v živých organizmoch a základnými biochemickými dejmi.

      V rámci seminára si študenti prehĺbia poznatky získané na bežných hodinách chémie, nadobudnú a posilnia si zručnosti potrebné pre experimentálnu prácu v chemickom laboratóriu a  získajú skúsenosť s vysokoškolským pracoviskom - Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU. V rámci hodín seminára sú študenti vedení ku riešeniu problémových úloh, skupinovej práci, vypracúvajú seminárne práce, referáty, časť seminára tvorí i prezentácia vlastných výsledkov, prác a pozorovaní. 

       

      Predmet: Seminár z informatiky (SEN)

      Vyučujúci: Mgr. Dagmar Lúčna

      Obsah: Seminár z informatiky je zameraný na prípravu na maturitu z informatiky, pričom  veľký dôraz je kladený na programovanie. Programovanie tvorí až 70% z celkovej známky, preto sú tieto hodiny zamerané hlavne na praktické programovanie v jazyku Python. Učíme sa používať základné programátorské konštrukcie ako je priraďovací príkaz, podmienený príkaz, cyklus, pracujeme so súbormi a s udalosťami v grafickej ploche. Veľmi dobre sa oboznámime aj s funkciami v Exceli. Oboznámime sa aj s hardverom a s princípmi fungovania počítačových sietí. Ako seminárnu prácu si budete vedieť urobiť okienkovú aplikáciu alebo jednoduchú (prípadne komplikovanejšiu) grafickú hru. Budete zbehlí aj  v riešení praktických úloh (nielen) v Exceli.

       

      Predmet: Seminár z matematiky (SEM)

      Vyučujúci: Mgr. Zuzana Kopilová

      Obsah: Celý obsah semináru z matematiky je zameraný na opakovanie a rozšírenie teoretických vedomostí a zručností potrebných na úspešné absolvovanie maturitnej skúšky z matematiky v súlade s Požiadavkami na vedomosti a zručnosti maturantov z matematiky. Hlavným cieľom predmetu je príprava na externú a internú časť maturitnej skúšky z matematiky. Predmet sa sústreďuje na témy, ktoré nie sú náplňou Štátneho vzdelávacieho programu ale sú obsiahnuté v požiadavkách na maturitnú skúšku. Na hodinách si študenti prehĺbia spôsoby využitia získaných vedomostí a zručností pri riešení úloh a spoznajú súvislosti medzi rôznymi časťami matematiky. Zároveň seminár pomáha osvojiť si matematické poznatky potrebné pri štúdiu na vysokých školách technického, prírodovedného a ekonomického zamerania.

       

      Predmet: Seminár z nemeckého jazyka (SNJ)

      Vyučujúci: Mgr. sr. Klaudia Luptáková

      Obsah: Na seminári z nemeckého jazyka postupne preberáme a potom konverzujeme na maturitné témy, týkajúce sa bežného života človeka, opisujeme obrázky, hráme takzvané rolové hry - dialógy na rôzne témy, pracujeme s článkami rôzneho druhu, píšeme slohové práce.

       

      Predmet:  Spoločenskovedný seminár (SPS)

      Vyučujúci: Mgr. Anna Nemešová, PhD.

      Obsah: Voliteľný predmet Spoločenskovedný seminár obsahovo dopĺňa povinný predmet občianska náuka a spolu vytvárajú predpoklad pre získanie požadovaných vedomostí a zručností na absolvovanie maturitnej skúšky z občianskej náuky. Študenti si osvojujú prehľad vo vybraných obsahových okruhoch (filozofia, psychológia, sociológia, právo, politológia, ekonómia, svet práce) a rozvíjajú osobné občianske a právne povedomie. Počas štúdia  vypracovávajú seminárne práce, ktoré sú hodnotené a tvoria odborné portfólio každého študenta. Maturita z tohto predmetu je vhodná pre tých, ktorí plánujú vysokoškolské štúdium v oblasti spoločenských vied - právo, žurnalistika, politológia, medzinárodné vzťahy, psychológia, sociológia, ekonómia, manažment, marketing a podobne. 

       

      Predmet: Seminár z umenia a kultúry (SUKL)

      Vyučujúci: Mgr. Monika Povodová

      Obsah: Seminár je určený študentom tretieho (2 hodiny týždenne) a štvrtého ročníka gymnázia (4 hodiny týždenne), ktorí chcú maturovať z predmetu Umenie a kultúra.

      Rozsah a obsah je v súlade s Cieľovými požiadavkami na maturitnú skúšku a  zameraný na doplnenie a rozšírenie vedomostí z predmetu Umenie a kultúra, získaných v predchádzajúcich rokoch štúdia.

      Cieľom semináru je pripraviť študentov na maturitnú skúšku a naučiť ho orientovať sa vo svete kultúry a umenia.

      Výkladové hodiny sú vždy prepojené s diskusiou, prezentáciami, tvorivými aktivitami a  ukážkami z vybraných umeleckých diel. Dôraz je kladený na zážitok z umeleckého diela, ktorý sa študenti učia pomenovať a odborne vyjadriť.

      Súčasťou je príprava prezentácií, vlastných interpretácií diel a vypracovanie seminárnych prác.

      V bežnom režime (mimo pandémie) bola časť semináru vedená priamo v kultúrnych inštitúciách ako Slovenská národná galéria, Kunsthalle, Kino Lumiére, Galéria mesta Bratislava, Galéria Nedbalka a iné.

      Cieľom tejto formy bolo zabezpečiť živý dotyk študentov s umením a kontakt s aktuálnym dianím v oblasti kultúry.  Vzácnym obohatením boli besedy s odborníkmi a osobnosťami z umeleckej branže.