• Školský klub detí

     •  

      Školský poriadok

       

      Školského klubu detí

      na školský rok 2022/2023

       

      1.Charakteristika ŠKD

       

           Školský klub detí, ďalej ŠKD, podľa Zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zabezpečuje pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole, nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania.

           Školský klub detí pracuje podľa Výchovného programu, ktorý vypracovala vedúca ŠKD, schvaľuje a vydáva riaditeľka školy.

       

      2. Riadenie a organizácia ŠKD

       

      1. V školskom roku 2022/2023 ŠKD ako organizačná zložka Spojenej školy sv. Františka z Assisi je na elokovanom pracovisku na Veternicovej 20 (V20).
      2. Predmetom činnosti ŠKD je výchovno-vzdelávacia činnosť detí zameraná na činnosť oddychovú a relaxačnú, pobyt vonku, záujmové činnosti a príprava na vyučovanie.
      3. Výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD organizuje vedúca vychovávateľka ŠKD. Vedúca vychovávateľka ŠKD je vedúcim pedagogickým zamestnancom a členkou vedenia školy.
      4. Vychovávateľky/vychovávateľ ŠKD sú pedagogickí zamestnanci školy. Zároveň sú členmi metodického združenia (ďalej MZ) ŠKD, ktorého činnosť vedie vedúca MZ ŠKD.
      5. Riaditeľka určí počet oddelení ŠKD podľa počtu prihlásených detí.
      6. Školský klub detí sa člení na oddelenia podľa veku detí, pričom ich počet v oddelení je spravidla zhodný s počtom žiakov v príslušnej triede podľa § 114 ods. 2 najviac však 26.
      7. Počet detí v oddeleniach pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je rovnaký ako v triedach, v ktorých sa vzdelávajú.

       

      3. Režim dňa v ŠKD

       

      1. ŠKD je v prevádzke spravidla po celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 7,00 – 17,30 hodiny.
      2. Počas školských prázdnin je ŠKD v prevádzke, ak sa prihlási najmenej 12 detí.
      3. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD.             

       

      Režim dňa V20: - 07.00 – 08.00 – príchod detí, ranná služba

                           - 11.40 – 14.00 – obed podľa rozpisu, oddychová a relaxačná činnosť

                                 - 14.00 – 15.30 – pobyt vonku, rekreačná činnosť vrátane tematických             

                                                             oblastí výchovy

                                 - po pobyte vonku – hygiena, olovrant

                                 - 15.30 – 16.00 – príprava na vyučovanie

                                 - 16.00 – 17.30 – záverečná

       

      ŠKD je organizovaný v učebniach, na školskom dvore, v jedálni. Denné aktivity zabezpečujú vyvážené striedanie činností – psychohygienu, dodržiavajú zásady zdravej životosprávy, vytvárajú časový priestor pre hru a utvrdenie učiva hravou a nenásilnou formou. Denné aktivity sa prispôsobuje záujmom a potrebám detí.

       

      4. Zaraďovanie detí do ŠDK

       

      1. Umiestnenie dieťaťa v ŠKD je podmienené podaním písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa do ŠKD jeho rodičom alebo zákonným zástupcom. Deti 1. ročníka sú prijímané do ŠKD na základe žiadosti vždy k prvému dňu príslušného školského roku alebo v deň nástupu. 
      2. Súbežnou podmienkou je písomné vyjadrenie riaditeľky školy o prijatí dieťaťa do ŠKD a úhrada zriaďovateľom školy schváleného príspevku rodiča na náklady ŠKD.
      3. Finančný príspevok uhrádza rodič alebo zákonný zástupca bankovým prevodom na účet školy. Platba musí byť uhradená do 15. 10. v danom školskom roku buď formou jednorazovej platby, alebo formou dvoch platieb za každý polrok v danom školskom roku.
      4. Rozhodnutie o vrátení platby pri predčasnom ukončení dochádzky dieťaťa do ŠKD je v kompetencii riaditeľky školy. Rozhodnutiu predchádza podanie žiadosti rodičom alebo zákonným zástupcom písomnou formou.
      5. Dieťa môže byť prihlásené alebo odhlásené z ŠKD rodičom alebo zákonným zástupcom len písomnou formou. Na prihlásenie alebo odhlásenie dieťaťa sa vyžaduje zhoda oboch rodičov/zákonných zástupcov. V prípade súdom upravenej zverenej starostlivosti o dieťa sa každý prípad posudzuje individuálne.
      6. O zaradení dieťaťa rozhoduje riaditeľka školy. O vyradení dieťaťa rozhoduje riaditeľka školy po prerokovaní s vedúcou ŠKD.
      7. Každé dieťa prijaté do ŠKD má zavedený Osobný spis dieťaťa v školskom klube detí, v ktorom sú okrem jeho osobných údajov uvedené informácie o predpokladanom rozsahu denného pobytu dieťaťa v ŠKD, krúžkovej činnosti a spôsobu odchodu dieťaťa z ŠKD počas školského roka.
      8. Ak dieťa odchádza samostatne z ŠKD je potrebný písomný informovaný súhlas resp. písomné jednorazové oznámenie rodiča alebo zákonného zástupcu. Telefónne oznámenia o odchode dieťaťa sa neakceptujú.
      9. Deti sa zaraďujú do oddelení ŠKD podľa veku, s prihliadnutím na organizačné možnosti ŠKD. Oddelenie ŠKD nemusí byť totožné s triedou dieťaťa.

       

      5. Dochádzka detí do ŠKD

       

      1. Otvorenie budovy školy a tým samotného ŠKD je o 7,00 hod. Za príchod dieťaťa do rannej služby zodpovedajú rodičia. Po 7.40 hod. deti odchádzajú do tried (V20).
      2. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu, záujmovú činnosť uvedie rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa v žiadosti o prijatie do ŠKD.
      3. Dieťa si rodič môže vyzdvihnúť z ŠKD osobne hneď po naobedovaní, alebo podľa potreby. Po odovzdaní dieťaťa rodičovi alebo zákonnému zástupcovi, tento preberá plnú zodpovednosť za jeho bezpečnosť až do opustenia školy.
      4. Zmeny v dochádzke v ŠKD (neprítomnosť v ŠKD, zmena rozsahu a spôsobu dochádzky, odchodu, zmena osoby, ktorá za dieťa preberá zodpovednosť) oznamuje rodič alebo zákonný zástupca vždy písomnou formou vychovávateľovi/ke aspoň deň vopred. Vo výnimočných prípadoch prostredníctvom elektronickej pošty.
      5. Zmena osoby, ktorá je rodičom alebo zákonným zástupcom poverená preberať dieťa, sa oznamuje formou splnomocnenia. Musí obsahovať meno a priezvisko, číslo občianskeho preukazu, podpis rodiča alebo zákonného zástupcu dieťaťa a dátum. Túto zmenu je vychovávateľ/ka povinná okamžite zaevidovať v osobnom spise dieťaťa.
      6. Dieťa môže rodič odhlásiť v priebehu školského roka z ŠKD najneskôr tri dni pred ukončením mesiaca.

       

      6. Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť

       

      1. Za bezpečnosť žiakov počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľ/ka.
      2. Vychovávateľ/ka zabezpečuje presun detí pri spoločnom prechode do jedálne, na školský dvor, do svojho oddelenia.
      3. Ak sú vytvorené oddelenia z viacerých tried, zabezpečuje prechod detí triedny učiteľ.
      4. Pri hrách a iných činnostiach vychovávateľ/ka vždy poučí deti o bezpečnosti.
      5. Činnosť, ktorá je organizovaná mimo objekt školy, môže vychovávateľ/ka mať najviac 26 detí.
      6. Plánovanú aktivitu, mimo areál školy, musí vychovávateľ/ka oznámiť prostredníctvom vyplneného Organizačného zabezpečenia akcie 48 hodín pred jej uskutočnením vedeniu školy a vedúcej ŠKD. Priložiť písomný súhlas rodiča (zákonného zástupcu) s prítomnosťou dieťaťa na akcii.
      7. V prípade úrazu vychovávateľ/ka poskytne prvú pomoc, oznámi udalosť rodičom, vedeniu školy a spíše záznam.
      8. Dieťa musí mať osobné veci, ako sú ošatenie, prezuvky, telocvičný úbor označené.
      9. Nosenie drahých, nebezpečných predmetov a predmetov nesúvisiacich s výchovno-vzdelávacou činnosťou do ŠKD je zakázané.
      10. Straty osobných vecí poistených detí vybavuje vychovávateľ/ka spolu s rodičmi.
      11. Z miesta podujatia organizovaného ŠKD môže byť dieťa uvoľnené len na základe písomného súhlasu rodiča.
      12. Ak vychovávateľ/ka zistí u dieťaťa nevoľnosť, teplotu, upovedomí o tom telefonicky rodičov.
      13. V prípade úrazu je dostupnosť prvej pomoci v rámci obce, poliklinika je v dostupnosti 15 minút
      14. Lekárnička prvej pomoci je umiestnená v kabinete ŠKD, v zborovni školy a v kabinete TVŠ.
      15. S cieľom zabezpečiť plnenie úloh v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní sú platné na škole normy, smernice a dokumenty, ktoré ukladajú všetkým zamestnancom školy po ich preštudovaní povinnosť plnenia, ako aj oboznamovaciu povinnosť smerom k deťom a rodičovskej verejnosti.
      16. Okrem týchto predpisov sa všetci zamestnanci a deti v ŠKD riadia týmto školským poriadkom a vnútorným poriadkom ŠKD a ďalšími pokynmi vedúcej ŠKD a vychovávateliek ŠKD voči deťom; internými predpismi školy a príslušnou legislatívou.

       

      7 . Práva a povinnosti dieťaťa a jeho zákonného zástupcu

       

      1. Oboznámiť sa a dodržiavať Školský poriadok školy a ŠKD
      2. Poskytnúť vychovávateľovi/ke pred nástupom dieťaťa do ŠKD jeho osobné údaje, informácie o rodičoch/zákonných zástupcoch a uhradiť stanovený poplatok. V prípade zmeny dohodnutého termínu odchodu zo školy predložiť doklad o zmene podpísaný rodičom/zákonným zástupcom. Písomne vyznačiť spôsob odchodu dieťaťa, či bude chodiť samostatne, alebo aj v sprievode inej oprávnenej osoby ako je rodič/zákonný zástupca. Ak bude dieťa odchádzať samostatne, je potrebné uviesť presný čas odchodu z ŠKD. Rovnako je nevyhnutné vopred písomne oznámiť každý mimoriadny odchod dieťaťa z ŠKD. Na telefonické požiadanie nesmie byť dieťa z ŠKD uvoľnené. Sprostredkované odkazy cez mobilné telefóny detí nebudú akceptované. Rodič je povinný upozorniť na prípadné osoby, ktoré nesmú vyzdvihnúť dieťa z ŠKD. Rodičia čakajú svoje deti vo vestibule školy. Rodičia si môžu vyzdvihnúť svoje dieťa kedykoľvek počas výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD. Deje sa tak prostredníctvom domáceho telefónu, ktorý má zvončeky pri vrátnici a telefónny prijímač v každej triede – v oddelení.
      3. Dieťa má právo na individuálny prístup rešpektujúci jeho vek, záujmy, schopnosti a možnosti, nadanie a jeho zdravotný stav v súlade s rešpektovaním Práv a povinností dieťaťa, žiaka, rodiča/zákonného zástupcu a školy. Rodič/zákonný zástupca je povinný oboznámiť vychovávateľa/ku o zdravotnom stave dieťaťa, vrátane krátkodobých zdravotných oslabení. Ak dieťa ochorie počas dňa v ŠKD, rodič/zákonný zástupca si ho vyzdvihne z ŠKD v čo najkratšej dobe po prevzatí oznámenia o jeho zlom zdravotnom stave.
      4. Rodič/zákonný zástupca informuje vychovávateľa/ku písomne o zdravotných oslabeniach dieťaťa, ako aj o špeciálnych stravovacích potrebách dieťaťa, ktoré môžu mať vplyv na pobyt jeho dieťaťa v ŠKD. Infekčne choré dieťa nesmie byť privedené do ŠKD.
      5. Rodič/zákonný zástupca informuje vychovávateľa/ku písomne o účasti dieťaťa v záujmových krúžkoch organizovaných v budove školy, na ktoré je potrebné jeho uvoľnenie z ŠKD. Taktiež v prípade, že ide o činnosti organizované mimo školu, musí byť vyžiadanie o uvoľnenie dieťaťa na takéto činnosti dohodnuté písomne s podpisom rodiča.
      6. Nerešpektovanie pokynov vychovávateľa/ky zo strany dieťaťa, agresívne správanie sa voči deťom prítomných v oddelení, v ŠKD, alebo konanie, ktorým môže ohrozovať vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť detí prítomných v oddelení, v ŠKD, alebo pedagóga, môže mať za následok vylúčenie dieťaťa z niektorých činností v ŠKD alebo z ŠKD, najmä ak by tým mala byť zaistená jeho bezpečnosť alebo bezpečnosť detí prítomných v oddelení, v ŠKD. O vylúčení dieťaťa z ŠKD rozhodne riaditeľ školy po predchádzajúcej konzultácii v pedagogickej rade. Umiestnenie dieťaťa v ŠKD nie je nárokované.
      7. Rodič/zákonný zástupca dieťaťa zodpovedá za škody, ktoré jeho dieťa spôsobilo zjavným porušením alebo ignorovaním školského poriadku, hrubým porušením disciplíny, alebo nerešpektovaním usmernení vydaných vychovávateľom/kou ŠKD.
      8. Rodič/zákonný zástupca dieťaťa má svojim konaním podporovať jednotu výchovného pôsobenia školy a rodiny. Súčasťou tohto úsilia je účasť na spolupráci so školou a zariadením ŠKD, jeho účasť na zasadnutiach triednych aktívoch rodičovského združenia – TARZ a pravidelné informovanie sa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch dieťaťa.

       

      8 . Povinnosti vychovávateľa/ky ŠKD

       

      1. Vychovávateľ/ka pracuje podľa vopred schváleného rozvrhu služieb a pracovného úväzku podľa pracovnej zmluvy.
      2. Zúčastňuje sa na zasadnutiach Metodického združenia (MZ) ŠKD a pracovných porád v ŠKD. Plní si úlohy vyplývajúce z Plánu práce ŠKD a Plánu práce MZ. Pri vypracovávaní Plánu práce pre svoje oddelenie vychádza z Plánu práce pre celé ŠKD a MZ a z Výchovného programu.
      3. Vypisuje Osobný spis dieťaťa pre každé dieťa, ktoré je zaradené do jej oddelenia. Následne ho dopĺňa o potrebné informácie, ktoré dostane od rodiča/zákonného zástupcu na začiatku školského roka aj počas neho. Je zodpovedná za správnosť uvedených údajov.
      4. Uskutočňuje činnosti z Plánu výchovno-vzdelávacej práce pre svoje oddelenie, ktoré si každá vychovávateľka vypracuje samostatne a z neho si plánuje činnosť v Rozvrhu týždennej činnosti. Rozvrh týždennej činnosti predkladá vedúcej ŠKD na odsúhlasenie, každý piatok pred nastupujúcim pracovným týždňom. Je nápomocná pri spoločných aktivitách a flexibilná pri nepredvídaných zmenách v činnosti ŠKD.
      5. Vychovávateľ/ka vždy sprevádza deti pri presunoch na jednotlivé činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacou prácou v ŠKD v organizovanom tvare.
      6. Deti na obed odvádza v organizovanom tvare. Príchod do školskej jedálne a stavovanie detí zabezpečí tak, že dodržiava harmonogram obedov. Bez dohľadu nesmie ponechať ani deti, ktoré sa nestravujú v školskej jedálni, alebo majú pod jej dohľadom vyčkať na inú činnosť. Dbá, aby deti pred obedom dodržiavali hygienické zásady. Vstup rodičov/zákonných zástupcov je do školskej jedálne zakázaný.
      7. Počas obeda pomáha deťom a vedie ich ku kultúrnemu stolovaniu. Vykonáva aktívny dozor nad deťmi. Dbá na poriadok, ticho a disciplínu pri stolovaní. V prípade znečistenia podlahy alebo stolov upozorní na neprijateľný stav príslušnú pracovníčku školskej jedálne. Kontroluje primeranosť vydávaných porcií. Dbá na to, aby deti obed skonzumovali podľa ich momentálnych možností a podľa pokynov od rodičov/zákonných zástupcov. V prípade špeciálnych stravovacích potrieb dieťaťa sú vychovávateľky/teľ povinné informovať všetkých svojich kolegov o tejto skutočnosti. Po ukončení obeda zabezpečí, aby si deti odniesli riad, zasunuli stoličky a zanechali na mieste poriadok. Zabezpečí ich organizovaný presun na miesto ďalšej činnosti.
      8. Po prestravovaní detí pokračuje vo výchovno-vzdelávacej činnosti podľa schváleného rozvrhu týždennej činnosti pre svoje oddelenie, Celá činnosť je cieľavedomá, plánovitá a to i pri spontánnej hre detí a organizuje ju tak, aby zabezpečila dostatočný čas na odbúranie jednostranného zaťaženia detí z vyučovania.
      9. Počas pobytu vonku je vychovávateľka pri deťoch svojho oddelenia tak, aby mala deti pod dozorom a neunikali jej pozornosti. Deti pred pobytom vonku oboznámi, kde sa budú zdržiavať na školskom dvore, akú činnosť budú vykonávať a dôsledne ich poučí o bezpečnosti pri pobyte vonku a činnostiach s tým súvisiacimi. Následne kladením otázok si spätnou väzbou overí prostredníctvom odpovedí detí či a ako porozumeli činnosti, ktorú budú vykonávať a či dostatočne porozumeli pokynom a usmerneniam, ktoré im podala vychovávateľka na vykonávanie činnosti. Až po takomto overení pristúpi k činnosti.
      10. Počas celého pobytu dieťaťa v ŠKD nesie za dieťa priamu zodpovednosť. Toto ustanovenie sa vzťahuje i na škody, ktoré dieťa spôsobí počas činnosti v ŠKD. Zodpovednosti sa zbaví v prípade, že dieťa spôsobilo škodu napriek usmerneniu vychovávateľa/ky alebo zjavným porušením školského poriadku, alebo ak konanie dieťaťa nemohla priamo ovplyvniť. V takýchto prípadoch nesie zodpovednosť za konanie dieťaťa a jeho dôsledky jeho rodič/zákonný zástupca.
      11. Vychovávateľ/ka ŠKD je pedagogickým zamestnancom školy a plní ďalšie úlohy pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacej činnosti školy podľa pokynov vedúcich pedagogických zamestnancov, napr. pedagogický dozor, suplovanie, didaktická úprava priestorov a pod.

       

      9 . Príspevok na úhradu za pobyt detí v ŠKD

       

      1. Príspevok na dieťa za pobyt v ŠKD je určený riaditeľkou školy a schválený zriaďovateľom školy.
      2. Realizuje sa prostredníctvom bankového prevodu.
      3. Uhrádza sa za obdobie september – január, február – jún v školskom roku, alebo jednorazovo za celý školský rok.
      4. Príspevok uhrádza rodič/zákonný zástupca.
      5. Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
      6. Ak rodič/zákonný zástupca odhlási dieťa z ŠKD počas školského roka, nemá nárok na vrátenie poplatku.
      7. O výnimkách príspevku na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD rozhoduje riaditeľka školy.

       

      10 . Opatrenia vo výchove

       

      Podľa § 58 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno udeliť žiakovi pochvalu alebo pokarhanie. Vychovávateľ môže triednemu učiteľovi dať návrh na udelenie pochvaly alebo pokarhania dieťaťu.

      Dodržiavanie školského poriadku ŠKD je záväzné pre všetky deti zapísané do ŠKD. Za jeho porušenie nesie každé dieťa a jeho zákonný zástupca zodpovednosť.

      Sankcie za porušovanie školského poriadku:

       

      1. Písomné napomenutie vychovávateľom za:
      • porušovanie školského poriadku ŠKD aj po verbálnych upozorneniach,
      • nerešpektovanie pokynov vychovávateľa,
      • hrubé alebo vulgárne správanie voči iným deťom,
      • verbálne obťažovanie, šikanovanie.

       

      1. Pokarhanie riaditeľom školy za:
      • závažné porušenie školského poriadku ŠKD,
      • úmyselné poškodenie školského majetku,
      • hrubé alebo vulgárne správanie voči zamestnancom školy,
      • činnosť a postoje narúšajúce bezpečnú a programovú aktivitu ŠKD,
      • pretrvávajúce problémy po písomnom napomenutí vychovávateľom.

       

       

      1. Vylúčenie z ŠKD:
      • opakované alebo veľmi závažné porušenie školského poriadku ŠKD a BOZP,
      • konanie, ktoré ohrozuje vlastnú bezpečnosť, bezpečnosť ostatných detí alebo zamestnancov školy,
      • pretrvávajúce opakované problémy po písomnom pokarhaní riaditeľom školy.

       

      11 . Dokumentácia ŠKD

       

      1. Dokumentácia ŠKD je určená zákonom NR SR číslo 188/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, ďalšie podrobnosti určuje Vyhláška MŠ SR číslo 306/2009 Z.z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.
      2. Za vedenie dokumentácie v oddelení zodpovedá vychovávateľka, za dokumentáciu ŠKD je zodpovedná vedúca vychovávateľka ŠKD.

       

      12 . Záverečné ustanovenia

       

      1. Tento školský poriadok ŠKD je súčasťou interných predpisov Spojenej školy sv. Františka z Assisi. Na činnosť ŠKD sa vzťahuje v primeranej miere Školský poriadok pre ZŠ SpŠ sv. Františka z Assisi.
      2. Tento školský poriadok ŠKD platí od 1. 9. 2022 a týmto sa ruší školský poriadok ŠKD platný od školského roka 2021/2022.

       

       

       

      V Bratislave 31. 08. 2022

                                                                                                    

                                                                                          

       

      Vypracovala: Viera Dvorčáková, vedúca ŠKD

       

       

      Schválila: PaedDr. Marta Sendeková, PhD., riaditeľka školy