• Školský klub detí

      1. Otvorenie budovy školy a tým samotného ŠKD je 7,00 h. 
      2. Za príchod dieťaťa do rannej služby zodpovedajú rodičia.
      3. Do rannej služby deti prichádzajú v čase od 7,00 h do 7,40 h. Svoj príchod zaevidujú prostredníctvom osobného čipu na vrátnici školy.
      4. Pri príchode do 7,40 h zvonia na zvonček (videovrátnik) ŠKD 1 deti 1. a 2.ročníka.
      5. Deti 3. a 4. ročníka na zvonček ŠKD 2.
      6. O 7,40 h deti z rannej služby odchádzajú  v sprievode vychovávateľky/vychovávateľa do tried.
      7. Vyučovanie začína o 8,00 h.
      8. Vstup do budovy je možný len cez vrátnicu školy.
      9. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu, záujmovú činnosť uvedie rodič v žiadosti o prijatie do ŠKD.
      10. Zmeny v dochádzke v ŠKD oznamuje rodič vždy písomnou formou vychovávateľke/vychovávateľovi. Uvoľnenie z ŠKD je možný len na základe písomnej žiadosti rodiča/právneho zástupcu dieťaťa a s uvedeným podpisom rodiča/právneho zástupcu dieťaťa. Na základe telefonického hovoru, SMS alebo emailu nie je možné dieťa z ŠKD uvoľniť.
      11. Dieťa si rodič môže vyzdvihnúť z ŠKD osobne s použitím zvončeka vo vestibule do príslušnej triedy/oddelenia hneď po naobedovaní, alebo podľa potreby.
      12.  Do 14,00 h sa deti zdržiavajú vo svojich oddeleniach spolu so svojou vychovávateľkou / vychovávateľom. Rodičia zvonia na svoje oddelenie.
      13.  Od 14,00 h do 15,00 h sú jednotlivé oddelenia ŠKD vonku v areáli školy. Rodičia si preberajú deti priamo od vychovávateľky / vychovávateľa.
      14.  V prípade opustenia areálu školy (návšteva výstavy, knižnice, vychádzka, návšteva kultúrneho podujatia, sezónnych aktivít v blízkom okolí – turistika, sánkovanie...) - oznámi túto aktivitu vychovávateľka/vychovávateľ písomnou formou - email rodičom tri dni vopred a prostredníctvom návratky – email si vyžiada písomný súhlas rodičov.
      15.  Od 15,00 h do 16,00 h sú deti opäť vo svojich oddeleniach. Rodičia  zvonia na svoje oddelenie.
      16.  Od 16,00 h deti prichádzajú v sprievode vychovávateľky/vychovávateľa do záverečnej služby.
      17. Záverečná služba je od 16,00 h do 17,30 h.
      18. Rodičia hlásia meno a triedu dieťaťa cez zvonček vo vestibule: zvonček – ŠKD1 – pre deti 1. a 2.ročníka, zvonček – ŠKD 2 – pre deti 3. a 4.ročníka.
      19. Od 17,00 h do 17,30 h rodičia hlásia meno a triedu dieťaťa len cez zvonček na vrátnici ŠKD