• Školský klub detí

      1. Je zameraná na oddychovú, rekreačnú, záujmovú a na prípravu na vyučovanie.
      2. Záujmová činnosť sa uskutočňuje v záujmových útvaroch príležitostného alebo dlhodobého charakteru, pričom sa umožňuje deťom účasť aj na ďalších formách záujmovej činnosti mimo školy.
      3. Rekreačná činnosť je prostriedkom k vyrovnávaniu jednostranného zaťaženie detí z vyučovania a je zameraná na pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu. Prebieha čo najviac mimo budovu školy, na školských ihriskách, na vychádzkach a takto sa dbá o dobrý telesný a duševný rozvoj detí.
      4. Príprava na vyučovanie prebieha v čase na to určenom. V kľudovom režime pod dozorom vychovávateliek / vychovávateľa si vypracúvajú úlohy. Deti, ktorých rodičia požiadali, aby počas ŠKD nevypracovávali úlohy, pokračujú v pravidelných aktivitách ŠKD.

      Príprava na vyučovanie prebieha aj na záverečnej službe v čase od 16,00-17,00 pre deti 2.-4. ročníka v triedach na to určených.

      1. V rámci ŠKD sa organizujú rôzne kultúrne, športové a spoločenské podujatia, ktorých sa deti zúčastňujú podľa záujmu. Vstupné hradia rodičia.
      2. Stravovanie – deti prichádzajú do jedálne spoločne v sprievode vychovávateľky /vychovávateľa, ktorý zabezpečuje organizáciu činnosti v jedálni. Dohliada na správne stolovanie, pohyb a správanie detí počas obedovej služby. Po naobedovaní deti z jedálne odchádzajú spoločne v sprievode vychovávateľky/vychovávateľa. Odhlasovanie a prihlasovanie detí na obed zabezpečujú rodičia / zákonní zástupcovia prostredníctvom Edupage.

      Na záujmovú a rekreačnú činnosť  môžeme využívať telocvičňu a iné objekty školy.