• Školský klub detí

      1. V školskom roku 2022/2023 organizujeme Školský klub detí pri Spojenej škole sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, na elokovanom pracovisku na Základnej škole Veternicova 20 (V20).
      2. ŠKD je v prevádzke spravidla po celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 7,00 – 17,30 hodiny.
      3. Počas školských prázdnin je ŠKD v prevádzke ak sa prihlási najmenej 12 detí.
      4. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku ŠKD             

       

      Režim dňa:

      7,00  –  8,00 –  ranná služba, príchod detí

      11,40 – 14,00 – obed podľa rozpisu, oddychová a relaxačná činnosť

      14,00 – 15,30 – pobyt vonku, rekreačná činnosť vrátane tematických oblastí výchovy, po pobyte vonku hygiena, olovrant

      15,30 – 16,00 – príprava na vyučovanie

      16,00 – 17,30 – záverečná služba, odchod detí