• Oznam o prevádzke ŠKD na elokovanom pracovisku na Veternicovej 20 od 21. 10. 2020

    Prevádzka ŠKD bude od 7.00 do 17.30 hod.

    Ranná služba ŠKD od 7.00 do 8.15 hod.

    1. a 2. ročník - zvoniť na ŠKD 1

    3. a 4. ročník - zvoniť na ŠKD 2

    Pobyt detí v rannej službe bude v rúšku.

    • Harmonogram obedov

    • Deň

     Čas

     Trieda

     Poznámka

     Pondelok

     po 4. h.

     12:00-12:30

     4.C

     4.D

     2.C

     3.B

      

     Pokračuje vyučovanie do 14:05

     Pokračuje vyučovanie do 14:05

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

      

     12:30-13:00

     1.A

     1.B

     1.C

      

      

      

     po 5. h.

     13:00-13:30

     4.A

     4.B

     2.A

     3.A

      

      

      

      

     13,30-14,00

     2.B

     3.C

      

     Utorok

     po 4. h.

     12:00- 12:30

     3.B

     3.C

     4.C

     4.D

     Pokračuje vyučovanie do 14:05

     Pokračuje vyučovanie do 14:05

     Pokračuje vyučovanie do 14:05

     Pokračuje vyučovanie do 14:05

      

     12:30-13:00

     2.C

      

     po 5. h.

     13:00-13:30

     3.A

     4.B

     4.A

     2.A

     Pokračuje vyučovanie do 14:15

     Pokračuje vyučovanie do 14:15

     Pokračuje vyučovanie do 14:15

      

     13:30-14:00

     1.A

     1.B

     1.C

     2.B

      

     Streda

     po 4. h.

     12:00-12:30

     2.B

     2.C

     4.A

     4.B

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

     Pokračuje vyučovanie do 14:05

     Pokračuje vyučovanie do 14:05

      

     12:30-13:00

     3.C

      

     po 5. h.

     13:00-13:30

     2.A

     3.B

     4.C

     4.D

      

      

      

     13:30-14:00

     1.A

     1.B

     1.C

     3.A

      

     Štvrtok

     po 4. h.

     12:00-12:30

     2.C

     3.B

     3.C

     4.D

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

     Pokračuje vyučovanie do 14:05

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

      

     12:30-13:00

     2.B

      

     po 5. h.

     13:00-13:30

     2.A

     3.A

     4.B

     4.C

      

      

      

      

      

     13:30-14:00

     1.A

     1.B

     1.C

     4.A

      

     Piatok

     po 4. h.

     12:00-12:30

     2.B

     3.A

     4.B

     4.C

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

     Pokračuje vyučovanie do 13:15

      

     12:30-13:00

     1.A

     1.B

     1.C

      

     po 5. h.

     13:00-13:30

     2.C

     4.A

     3.C

      

      

     13:30-14:00

     3.B

     4.D

      

      

     • Oddelenia ŠKD

     • 1. oddelenie    1.A    Viera Dvorčáková
      2. oddelenie    1.B    Katarína Kiškováčová
      3. oddelenie    1.C    Bc. Mária Nováková
      4. oddelenie    2.A    Mgr. Katarína Bojkovská
      5. oddelenie    2.B    Mgr. Lucia Grossová
      6. oddelenie    2.C    Ing. Jana Miglierini
      7. oddelenie    3.A    Eva Horná
      8. oddelenie    3.B    Mgr. Mária Sojková
      9. oddelenie    3.C    Lenka Stanová Podstavková
      10. oddelenie    4.A + 4.B    Mgr. Oľga Mutňanská
      11. oddelenie    4.C + 4.B    Mgr. Dominika Vargová
      12. oddelenie    4.D + 4.B    Bc. Adam Kordoš

   • Plán práce pre ŠKD na školský rok 2020/2021

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Vysvetlivky: SVOV       spoločensko-vedná oblasť výchovy

                          SVOV –N  náboženská oblasť výchovy

                          PTOV        pracovno-technická oblasť výchovy

                          TVOV       telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy  (TVOV-Z, TVOV-Š)

                          EVOV       esteticko-výchovná oblasť výchovy

                          PEOV        prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy

     


     

    Mesiac

    Téma

    Obsah

    Výchovné možnosti

    September

    Naše pravidlá

     

     

     

     

    Sv. Michal–patrón farnosti, 

     

    Hody – ľudové tradície v Karlovej Vsi

     

    Moja škola

     

    Plody z polí a záhrad

     

    Pohybové kolektívne hry

     

    Gospelové piesne

     

    Hliadky zelene

    Zoznámenie sa s pravidlami v triede, šatni, jedálni, na ihrisku poučenie o bezpečnosti pri hrách, prevencia šikanovania

    Spoznávanie anjelov, osobnostný rast

    Vytváranie vzťahu k regionálnym ľudovým tradíciám

    Vytvorenie modelu, tvorba projektu

    Zdravá výživa, zdravý životný štýl

    Rozvíjanie pohybových schopností, zdravý životný štýl

    Nacvičenie detských omšových piesní, prezentácia

    Upratovanie školského dvora, environmentálna výchova

    SVOV

     

     

     

     

    SVOV-N

     

    SVOV

     

     

    PTOV

     

    PTOV

     

    TVOV

     

    EVOV

     

    PEOV

    Október

    Svätý František – patrón školy

     

    Spoznávanie okolia školy

     

     

    Práca s prírodninami

     

    Šarkaniáda

     

    Maľujeme zvieratká a prírodu

    Radosť so sv. Františkom

    Spoznávanie osoby svätého Františka, osobnostný a sociálny rozvoj

    Prezentácia modelu okolia školy, prezentačné zručnosti a pravidlá cestnej premávky

    Výroba z prírodných a netradičných materiálov

    Súťaže a hry spojené s prezentáciou šarkanov

    Prezentácia zručnosti detí,

     

    Jesenná vychádzka spojená s pozorovaním prírody, environmentálna a dopravná výchova

    SVOV-N

     

     

    SVOV

     

     

    PTOV

     

    TVOV

     

    EVOV

     

    PEOV

    November

    Sviatok všetkých svätých

     

     

    Starostlivosť o zdravie

     

    Bazár vianočných darčekov

     

     

     

    Pohybové a športové hry

     

    Jesenná čitáreň

     

    Vianočný bazár

     

    Znečisťovanie ovzdušia

    Čítanie o živote svätých, osobnostný rozvoj, čitateľská gramotnosť

    Rozhovor o zdravom životnom štýle, drogová prevencia

    Práca s papierom, rozvoj manuálnych zručností a fantázie, finančná gramotnosť

    Súťaže a hry, osobnostný a sociálny rozvoj

    Čítanie obľúbených kníh, čitateľská gramotnosť

    Prezentácia tvorivosti detí, finančná gramotnosť

    Práca s encyklopédiou, environmentálna výchova

    SVOV-N

     

     

    SVOV

     

    PTOV

     

     

     

    TVOV

     

    EVOV

     

    EVOV

     

     PEOV            

    December

    Advent

     

     

    Vianočné zvyky

     

    Vianoce v škole

     

    Pohybové a štafetové hry

     

     

    Vianočné besiedky

    Zvieratá v zime

    Čítanie textov s adventným obsahom, sociálny rozvoj, čitateľská gramotnosť

    Vytváranie vzťahu k ľudovým tradíciám, regionálna výchova

    Výroba vianočných darčekov,  prezentácia a tvorba projektu

    Rozvíjanie všestranných pohybových schopností, zdravý životný štýl,

    Prezentácia a tvorba projektu

    Ochrana zvierat a vtáctva, environmentálna výchova

    SVOV-N

     

     

    SVOV

     

    PTOV

     

    TVOV

     

     

    EVOV

    PEOV

    Január

    Traja králi-

     

    Naše pravidlá

     

     

    Darčeky pre potešenie

     

    Zimné športy

     

     

    Tvorenie z papiera

     

    Kŕmenie vtáctva

    Rozprávanie o darovaní multikultúrna výchova

    Pravidlá v oddelení – sebahodnotenie, osobnostný rast, ľudské a detské práva

    Príprava darčekov na zápis prvákov, prezentačné zručnosti

    Spoločné sánkovanie, kĺzanie, pohybová kultúra, ochrana zdravia, dopravná výchova

    Práca  s papierom, prezentačné zručnosti

    Pozorovanie v prírode, environmentálna výchova

    SVOV-N

     

    SVOV

     

     

    PTOV

     

    TVOV

     

     

    EVOV

     

    PEOV

    Február

    Karneval - Fašiangy

     

     

     

     

     

    Život svätých

     

    Stavanie v snehu

     

    Hry na snehu

     

    Fašiangové piesne rôznych krajín

    Príroda v zime

    Prezentácia masiek spojená s rozvojom spoločenského a kultúrneho správania, zameraná na ľudové tradície a zvyky, osobnostný rozvoj a tradičná ľudová kultúra

    Spoznávanie života svätcov, osobnostný a sociálny rozvoj

    Súťaž v tvorivosti, prezentačné zručnosti

    Pohybové hry zamerané na otužovanie, ochrana zdravia

    Počúvanie a spievanie piesní, multikultúrna výchova

    Pozorovanie zmien v prírode, environmentálna výchova

    SVOV

     

     

     

     

     

    SVOV-N

     

    PTOV

     

    TVOV

     

    EVOV

     

    PEOV

     

    Marec

    Veľkonočné sviatky a zvyky

     

     

    Krížová cesta – pôstne obdobie

    Jarné kvety

     

    Súťaživé hry

     

    Mám básničku na jazýčku

     

    Jarná čitáreň

     

    Hliadky zelene

    Vytváranie vzťahu k ľudovým tradíciám, regionálna výchova a ľudová kultúra

    Príprava na Veľkú noc, osobnostný a sociálny rozvoj

    Skladačky, vystrihovačky, prezentačné zručnosti

    Hry podľa výberu detí, ochrana zdravia 

    Recitačná súťaž, prezentačné a mediálne zručnosti

    Čítanie obľúbených kníh, čitateľská gramotnosť,

    Upratovanie školského dvora, environmentálna výchova

    SVOV

     

     

    SVOV-N

     

    PTOV

     

    TVOV

     

    EVOV

     

    EVOV

     

    PEOV

    Apríl

    Náboženský kvíz

     

    Veľká noc

     

     

    Montážne práce

     

    EKO – hry v prírode

     

     

    Rozkvitnutá príroda

     

    Deň Zeme

    Vedomostná súťaž, osobnostný rozvoj

    Čítanie textov s veľkonočným obsahom, tradičná ľudová kultúra, čitateľská gramotnosť

    Stavebnice, lego, seva, kocky, prezentačné zručnosti

    Hry a súťaže s eko obsahom, environmentálna a dopravná výchova

    Koláž z prírodných materiálov, prezentačná výchova

    Ochrana prírody a životného prostredia – plagát, tvorba projektu, mediálna výchova

    SVOV-N

     

    SVOV

     

     

    PTOV

     

    TVOV

     

     

    EVOV

     

    PEOV

    Máj

    Besiedka venovaná rodičom

     

    Panna Mária – naša matka

    Darček pre mamu a otca

     

     

    Turnaj loptových hier

     

    Skôr než príde záchranár

     

     

    Kreslenie na chodník

     

    Hliadky zelene

    Vystúpenie detí – výchova k rodičovstvu, prezentácia

    Mariánska úcta, multikultúrna

    Príprava drobných výrobkov, prezentačné zručnosti, výchova k rodičovstvu

    Súťaž zmiešaných družstiev, osobnostný a sociálny rozvoj Prvá pomoc, prezentácia práce záchranára – ochrana života a zdravia

    Súťaž a prezentácia detí, mediálna výchova

    Upratovanie školského dvora, environmentálna výchova

    SVOV

     

    SVOV-N

    PTOV

     

     

    TVOV

     

    TVOV

     

     

    EVOV

     

    PEOV

    Jún

    Dominanty Karlovej Vsi

     

    Na prázdniny s Ježišom

     

    Opravy hračiek

     

    Môj detský deň

     

    Letná čitáreň

     

    Pozorovanie prírody v lesoparku

    Spoznávanie našej obce, regionálna výchova

    Pravidlá správania sa mladého kresťana, multikultúrna

    Montážne a demontážne práce, finančná gramotnosť

    Zábavné súťaže a hry detí, ľudské a detské práva

    Čítanie obľúbených kníh, čitateľská gramotnosť,

    Doplnenie poznatkov o prírode, dopravná a environmentálna výchova

    SVOV

     

    SVOV-N

     

    PTOV

     

    TVOV

     

    EVOV

     

    PEOV

     

    Prierezové témy:

     

    Implementované do plánu práce pre ŠKD na šk. rok 2020/2021

    Ročník

    1. Multikultúrna výchova

    1., 2., 3., 4.

    1. Mediálna výchova

    1., 2., 3., 4.

    1. Osobnostný a sociálny rozvoj

    1., 2., 3., 4.

    1. Environmentálna výchova

    1., 2., 3., 4.

    1. Dopravná výchova

    1., 2., 3., 4.

    1. Ochrana života a zdravia

    1., 2., 3., 4.

    1. Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra

    1., 2., 3., 4.

    1. Tvorba projektu a prezentačné zručnosti

    1., 2., 3., 4.

    1. Finančná gramotnosť

    1., 2., 3., 4.

    1. Čitateľská gramotnosť

    1., 2., 3., 4.

    1. Výchova k manželstvu a rodičovstvu

    1., 2., 3., 4.

     

     

     

    • Krúžková činnosť v rámci ŠKD

    • Vychovávatelia v našom ŠKD majú v svojich oddeleniach krúžkovú činnosť, ktorá je súčasťou ich aktivít počas celého týždňa a školského roka v rámci tematických oblastí výchovy. Deti sa plynule a kontinuálne zúčastňujú tejto krúžkovej činnosti v rámci svojho oddelenia.

      

     Ing. Jana Miglierini – Detská tvorivosť

     Lenka Stanová Podstavková – Spoločenské hry

     Viera Dvorčáková – Tvorivá dramatika

     Mgr. Mária Sojková – Konštrukčné hry

     Katarína Kiškováčová – Loptové hry

     Eva Horná – Logické hry

     Mgr. Lucia Grossová – Kráľovstvo kníh

     Bc. Mária Nováková – Pohybové hry 

     Mgr. Dominika Vargová – Šikovné ruky

     Mgr. Katarína Bojkovská – Pohybové hry

     Bc. Adam Kordoš – Družina Dominika Sávia

     Mgr. Oľga Mutňanská – Radostne a tvorivo