• Špeciálny pedagóg

     •  

      Čo je individuálne začlenenie?

      Znamená včlenenie, zaradenie žiaka so ŠVVP do bežnej triedy na základnej škole. Môže sa uskutočniť až po psychologickom, resp. špeciálno-pedagogickom vyšetrení v školských poradenských zariadeniach, kde na základe výsledkov odborníci navrhnú začlenenie.

      Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov žiaka o individuálne začlenenie, písomného vyjadrenia poradenského zariadenia  a súhlasu riaditeľa školy je žiak evidovaný ako  individuálne začlenený. Následne sa s diagnózou a prognózou žiaka oboznámia všetci kompetentní vyučujúci. Úlohou triednych učiteľov a špeciálneho pedagóga je vypracovať pre žiaka Individuálny vzdelávací program, podľa ktorého je žiak vzdelávaný. Hodnotenie individuálne začlenených žiakov je v súlade s Metodickými pokynmi, ktoré vydalo Ministerstvo školstva SR.