• Špeciálny pedagóg

     •  

      Naša úloha:

      • priamo sa podieľa na výchove a vzdelávaní žiakov so ŠVVP, ktorí sú na škole individuálne začlenení
      • uskutočňuje  individuálne špeciálno-pedagogické cvičenia zamerané na zmiernenie negatívneho vplyvu vývinových porúch učenia na rozvoj žiaka vo výchovnom – vyučovacom procese
      • v spolupráci s triednym učiteľom, psychológom a vyučujúcimi sa podieľa na vypracovávaní individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu pre začlenených žiakov
      • sleduje psychický vývin žiaka so ŠVVP a sociálne vzťahy v triede a podľa potreby v spolupráci s ostatnými členmi realizačného tímu (s učiteľmi, so školským psychológom, výchovným poradcom, asistentom učiteľa) uskutočňuje potrebné intervencie
      • poskytuje zákonným zástupcom žiakov a pedagógom konzultačné a poradenské služby
      • v spolupráci s triednym učiteľom sa podieľa na hodnotení a klasifikácii žiakov, pričom vychádza z Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami na ZŠ
      • spolupracuje s poradenskými inštitúciami – s centrami špeciálno-pedagogického poradenstva, s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a detským integračným centrom