• Špeciálny pedagóg

     •  

      Ponúkame:

      • rozvoj komunikačných a jazykových schopností
      • rozvíjanie sluchovej diferenciácie, pamäte a zlepšovanie sluchového vnímania
      • skvalitňovanie techniky čítania, čítania s porozumením, nácvik stratégií práce s textom
      • naučiť žiakov stratégie osvojovania si pravopisných pravidiel, aplikovať ich v písaní, pracovať s pravidlami slovenského pravopisu primerane vývinovej úrovni
      • rozvíjať jazykový cit, syntaktické a morfologické pravidlá a dokázať ich aplikovať
      • rozvíjať slovnú zásobu
      • logopedické cvičenia
      • rozvíjame matematické schopnosti (číselné predstavy, matematické operácie, premeny jednotiek, slovné úlohy)
      • pomáhame nájsť čo najjednoduchší spôsob ako naučiť žiaka ,,memorovanie,, (násobilka, vybrané slová)
      • relaxačné metódy (pobyt v areáli školy, relaxačnú hudbu)
      • rozvíjame pocit úspešnosti, motivujeme žiaka k úspechom
      • rozvíjame kognitívne percepčné funkcie tela
      • rozvíjame jemnú a hrubú motoriku a grafomotoriku, koordináciu tela
      • ponúkame ,,fitnes mozgu,, pre rozvoj pamäti
      • počas veľkých písomných prác z jednotlivých predmetov - písanie mimo triedy
      • výrobu pomôcok
      • priestorovú orientáciu (v čase a v priestore)
      • komunikáciu s rodičmi, pedagógmi, psychológmi  a inými odborníkmi, spolupracuje s CPPPaP