• Špeciálny pedagóg

     •  

      V roku 2013 som založila na škole sv. Františka z Assisi ,, špeciálnu pedagogiku,, a začala som sa venovať poruchám učenia, kde som uplatňovala pedagogické a praktické skúsenosti z praxe.

      Na základe požiadaviek školy a s nárastom počtu žiakov s poruchami učenia sa škola v roku 2020 rozrástla o ďalšieho školského špeciálneho pedagóga pre prvý stupeň, Mgr. Luciu Grossovú. V súčasnosti tvoríme inkluzívny tím, ktorý pozostáva zo psychológov a pedagogických asistentov.

      Snahou bolo neustále sa zdokonaľovať pri tvorbe materiálov, vlastnoručne vyrobených pomôcok, neustále sa vzdelávame v oblasti nových metód. Absolvujeme vzdelávanie online RAABE. V súčasnosti spolupracujeme aj pri pracovných listoch a zošitoch pre ZŠ (ORBIS PICTUS), aby žiaci pochopili zadanie jednotlivých úloh.

      • Naším cieľom je priblížiť sa potrebám žiakov, aby žiak zažil pocit úspechu.
      • Naši žiaci na základe informovaného súhlasu rodičov prichádzajú do učebne špeciálneho pedagóga na individuálne konzultácie podľa vopred stanoveného rozvrhu v rozpätí 1 až 2 vyučovacích hodín týždenne.
      • Na hodine sa venujeme rozvíjaniu kognitívnej funkcie, ktorú predchádzajúce diagnostické vyšetrenia odhalili ako problémovú.
      • Časť hodiny využívame aj na objasnenie edukačného obsahu, ktorý sa pri aplikácii bežných pedagogických metód zo strany vyučujúceho dieťaťu nepodarilo pochopiť.
      • Špeciálny pedagóg nevyučuje, nedoučuje!

       

      Žiaka nezaťažujeme a pomocou hier, pc, jednotlivých programov s chválenými MŠVVaŠ rozvíjame kognitívne funkcie.