• Školský psychológ

     •  

      PREVENCIA

      • realizuje preventívne programy na rozvoj pozitívnych vlastností žiakov ako kooperácia, empatia,prosociálnosť
      • pracuje na rozvoji osobnosti žiakov
      • uskutočňuje prevenciu pred patologickým správaním žiakov (agresivita, šikana, kyberšikana a iné)

       

      PORADENSTVO A KONZULTÁCIE

      • poskytuje konzultáciu žiakom na riešenie najrôznejších problémov a tém, ktoré ich trápia
      • poskytuje psychologickú starostlivosť o žiakov,ktorí sa nachádzajú v krízových životných situáciách
      • uskutočňuje psychologickú starostlivosť o žiakov s problémami v učení, žiakov s poruchami

              správania a pozornosti, o nadaných a talentovaných žiakov

      • realizuje psychologické poradenstvo pri profesijnej orientácii, pri voľbe povolania
      • poskytuje konzultácie aj rodičom a učiteľom

       

      INTERVENCIA

      • vykonáva intervencie v akútnych prípadoch, ktoré sa v školskom prostredí vyskytnú napr. pri

              zistení šikanovania v škole, konfliktoch, narušených sociálnych vzťahoch a pod.
       

      DIAGNOSTIKA

      • vykonáva orientačnú diagnostiku napríklad na zistenie osobnostných čŕt žiakov, kariérových

              predpokladov, sociálnych vzťahov v triede a pod.