• Školský psychológ


     • Školský psychológ je interný odborný zamestnanec školy, ktorý sa spolupodieľa na vytváraní
      bezpečného, zdravého a podporného prostredia žiakov.


      Hlavnú náplň práce školských psychológov by sme mohli zhrnúť ako starostlivosť o duševné zdravie
      celého školského zariadenia- starajú sa o duševné zdravie žiakov, ale taktiež učiteľov, rodičov a iných
      zamestnancov školy.


      Spolupráca so školským psychológom je založená na dobrovoľnosti. Psychológ pri svojej práci
      dodržiava etický kódex, ako aj princíp mlčanlivosti.


      Úzko spolupracuje s kolegami v školskom podpornom tíme, s centrom pedagogicko-psychologického
      poradenstva a prevencie, v prípade potreby s ďalšími odborníkmi.


      Činnosť školského psychológa je bližšie vyšpecifikovaná v Zákone 138/2019 Z.Z.