• Aktuality

   • Medzinárodné meranie ICCS
    • Medzinárodné meranie ICCS

    • 25.05.2022 14:16
    • 27. apríl 2022 bol dňom, kedy vedenie školy sv. Františka z Assisi zvolilo pre medzinárodné meranie občianskej pripravenosti žiakov 8. ročníka.
    • Medzinárodné meranie ICCS (International Civics Citizen Struktion)

     občianskej pripravenosti 2022

     Podľa oznámenia NÚCEM, výberu škôl a tried Slovenska sa ho zúčastnili žiaci 8.A a 8.C našej školy. Najprv sa na meranie pripravili podľa normovaných inštrukcií na hodine občianskej náuky s pani učiteľkou Dydňanskou a obe triedy absolvovali občianske meranie ICCS 2022 elektronicky. Rovnaké testovanie prebehlo v medzinárodnom meradle v iných krajinách u rovesníkov. Na vypracovaní štúdie sa podieľali medzinárodné organizácie z Nemecka, Austrálie v konzultácii s univerzitou v Taliansku, v Ríme a v konzultácii s Holandskom.

     Predmetom zisťovania tretieho cyklu štúdie boli aj súčasné výzvy pre vzdelávanie k občianstvu v spoločenských kontextoch krajín, problémy súvisiace s nárastom populizmu a s autoritatívnymi praktikami niektorých vlád. Tiež aj problémy viažuce sa ku klimatickým zmenám a ochrane prírody, ako aj zisťovanie, ako sú mladí ľudia pripravení na ich úlohu byť aktívnym občanom. Štúdia skúma tak národný, ako aj regionálny kontext (EÚ) a zbiera informácie o špecifikách občianskeho vzdelávania a občianskej výchovy (politických, kultúrnych a výchovných súvislostiach v každej účastníckej krajine). Sleduje aj vyučovacie postupy v triede, riadenie školy, školskú klímu a iné faktory, ktoré majú vzťah k vedomostiam a postojom žiakov v oblasti občianskej výchovy a občianstva. Žiaci získali zaujímavú skúsenosť. Z merania je avizovaná v dohľadnom čase záverečná správa za krajinu. Ďakujem kolegom, pani učiteľke Melušovej a pánovi učiteľovi Huntatovi za profesionálnu administráciu a pani učiteľke Lúčnej za bezproblémový priebeh elektronického testovania v učebniach.

     Jana Dydňanská

    • Naspäť na zoznam článkov