• Aktuality

   • Zápis do 1. ročníka ZŠ
    • Zápis do 1. ročníka ZŠ

    • 18.03.2023 20:19
    • Milí rodičia!
     Zápis budúcich prvákov pre školský rok 2023/2024 sa uskutoční 17. - 18. apríla 2023 (pondelok, utorok) od 14.30 - 17.30 hod. v priestoroch Spojenej školy sv. Františka z Assisi na Karloveskej 32 v Bratislave.

      
    • Pre zápis dieťaťa do prvého ročníka je potrebné:

     1. Vyplniť elektronickú prihlášku

     Elektronická prihláška - inštrukcie:

     • Elektronická prihláška do 1. ročníka ZŠ je aktívna na webovej stránke školy.

     Elektronická prihláška

     • Prihlášku vypisujte dôsledne s diakritikou, všetky potrebné dáta z prihlášky sa prenášajú do školského asc systému.
     • V prípade, ak už máte staršie dieťa na našej škole, uveďte rovnakú e-mailovú adresu, ktorú ste uvádzali pri staršom dieťati.
     • V prihláške uveďte primárny materinský jazyk: jazyk, ktorý si dieťa najlepšie osvojilo v ranom detstve a najčastejšie ním komunikuje v prostredí, v ktorom žije; iný materinský jazyk: jazyk, ktorý dieťa používa v prostredí, v ktorom žije, popri materinskom jazyku. Iný materinský jazyk je aplikovateľný hlavne pre dieťa, ktorého rodičia majú rôzne materinské jazyky.
     • Prosím uveďte, čí máte/nemáte záujem o anglický program pre svoje dieťa v prvom ročníku ZŠ.

      

     1. Zápis na presný čas- inštrukcie
     • Po vyplnení elektronickej prihlášky a po jej akceptovaní administrátorom Vám bude na mail, ktorý ste uviedli v elektronickej prihláške odoslaný presný termín a čas zápisu.
     • Na zápis sa dostavia obaja zákonní zástupcovia spolu s dieťaťom.
     • V prípade neúčasti jedného zo zákonných zástupcov je potrebné priniesť vypísané splnomocnenie.

     Splnomocnenie

     Na zápis je potrebné priniesť:

     • občianske preukazy oboch zákonných zástupcov,
     • prefotený rodný list dieťaťa,
     • splnomocnenie v prípade neúčasti jedného zo zákonných zástupcov,
     • doklady z prípadného vyšetrenia dieťaťa v CPP.

      

     Ďalšie informácie:

     • Zapisujú sa deti, ktoré do 31. augusta 2023 dovŕšia vek 6 rokov.
     • Na zápis do prvého ročníka musia prísť aj tie deti, ktoré v minulom školskom roku pokračovali v predprimárnom vzdelávaní. (bývalý „odklad“ školskej dochádzky).
     • Na plnenie povinnej školskej dochádzky možno výnimočne prijať aj dieťa, ktoré k 31. augustu 2023 nedovŕšilo vek 6 rokov, ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi školy pri zápise súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

      

     Dieťa je oficiálne zapísané na štúdium na základnej škole až po vydaní a podpísaní rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy.

     Anglický program v prvom ročníku ZŠ

     V spolupráci s jazykovou školou Elitenglish sme v školskom roku 2021/2022 úspešne odštartovali anglický program v prvých ročníkoch základnej školy. V budúcom školskom roku 2023/2024 plánujeme v spolupráci naďalej pokračovať a v prípade záujmu rodičov vytvoriť anglické triedy v prvých ročníkoch.

     Obsahovou náplňou anglického programu v prvom ročníku je výučba predmetov v anglickom jazyku so zahraničnými lektormi s dotáciou 6 hodín do týždňa.

     Konkrétne ide o predmety: 2 hodiny anglického jazyka, 1 hodina matematiky, 1 hodina výtvarnej výchovy, 2 hodiny v popoludňajšom čase v školskom klube detí: 1 hodina predmet Music and Drama (MAD) a 1 hodina predmet Science.

     Na hodinách s anglickým lektorom je vždy prítomná aj triedna učiteľka, ktorá v prípade potreby pomáha žiakom pri vyučovacom procese.

     Program je spoplatňovaný.

     V prípade záujmu označte v elektronickej prihláške možnosť „Áno“ v políčku „Záujem o anglický program“

     Svoje ďalšie otázky týkajúce sa anglického programu píšte na: svfrantisek@elitenglish.sk

      

    • Naspäť na zoznam článkov