• Aktuality

   • Príhovor riaditeľky školy
    • Príhovor riaditeľky školy

    • 30.06.2022 08:01
    • „Výroky Pánove sú pravdivé

     a všetky spravodlivé.

     Vzácnejšie sú než zlato,

     než veľký drahokam ...“

     Žalm 19, 10-11

      

      

     Milí kolegovia, milí žiaci,

     milí rodičia a priatelia školy!

      

     Opäť sa končí ďalší jedinečný školský rok 2021/2022, ktorý bol náročný, nepredvídateľný, ale priniesol tiež nové výzvy, na ktoré sme odpovedali so zodpovednosťou a pracovitosťou.

     Rovnako aj tento rok bol charakterizovaný „neviditeľným nepriateľom“, ktorý otestoval naše istoty a presvedčenia. Ocitli sme sa opäť vo vlastných príbytkoch a komunikovali sme s vonkajším svetom prostredníctvom elektronických prostriedkov, čo bolo niekedy náročné, ale spoločne sme to zvládli. Všetci učitelia sme sa snažili, aby ste vy – žiaci – cítili našu podporu a blízkosť. Uvedomovali sme si potrebu udržiavať aktívny výchovno-vzdelávací vzťah počas etáp dištančnej výučby, ktorý charakterizuje našu školu. Spätným pohľadom sa stále dajú niektoré veci zlepšiť, ale prvoradým cieľom bolo zabezpečiť pre všetkých žiakov čo najlepší prístup k vedomostiam. Učitelia pracovali s veľkou profesionalitou a zanietením. Väčšina z vás, dievčatá a chlapci, dokázala počas online výučby naplno využiť možnosti, ktoré škola ponúkala po vedomostnej, ale aj ľudskej stránke.

      

     Úprimne ďakujem všetkým učiteľom, odborným pracovníkom a pedagogickým asistentom za ich neúnavnú prácu, kreativitu a ducha služby, s ktorým zabezpečovali vyučovanie pre všetkých žiakov bez prerušenia medzi obdobiami online a prezenčného vyučovania.

      

     Srdečná vďaka patrí všetkým administratívnym pracovníkom, nepedagogickým zamestnancom a technickým pracovníkom, ktorí boli neustále k dispozícii a starali sa o bezpečnú prevádzku školy.

      

     Veľká vďaka patrí členom vedenia školy, ktorí neúnavne, aj v období víkendov, promptne reagovali na časté zmeny, aby zabezpečili personálno-organizačný chod školy v neustále meniacom sa spôsobe výučby.

      

     Úprimne ďakujem rodičom a priateľom školy, ktorí podporovali vzdelávaciu cestu svojich detí v spolupráci s nami. V neposlednom rade patrí poďakovanie členom Rady školy, Výkonného výboru Rodičovského združenia a všetkým triednym dôverníkom, ktorí aktívne pracovali, podporovali nás konkrétnymi skutkami a prispeli dobrými radami a podnetmi.

      

     V neposlednom rade ďakujem duchovnému správcovi pátrovi Luciánovi a bratom minoritom – pátrovi Petrovi a pátrovi Jaroslavovi –, ktorí boli pre nás duchovnou oporou, vždy našli vhodné slovko povzbudenia a slovo Pravdy, ktoré v náročných chvíľach bolo pre nás ozaj „vzácnejšie než zlato, než veľký drahokam ...“.

      

     Posledná a láskavá myšlienka patrí žiakom, ktorí sa s nami tento rok rozlúčili, a teda našim maturantom a žiakom 9. ročníka. Pamätajte, že vždy vás budeme podporovať a tešiť sa z vašich úspechov na nových miestach. Pozdravujem vás s vierou, že sa „nestratíte“. Stále nás môžete prísť navštíviť a podeliť sa so svojimi radosťami aj námahou.

      

     Všetkým prajem požehnaný čas prázdnin, aby sme načerpali nové fyzické aj duchovné sily a potom sa znova stretli, pretože spoločne sa kráča ľahšie.

      

      

     V Bratislave 30. júna 2022

      

     PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

     riaditeľka

    • Naspäť na zoznam článkov