• Opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od 16. 09. 2020
   • Opatrenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od 16. 09. 2020

   • 17.09.2020 15:36
   • Aktualizácia opatrení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s ochorením Covid-19 od 16. 09. 2020
     
   • MŠVVaŠ SR  dňa 16. 9. 2020  aktualizovalo odporúčané opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19:

    Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 

     

    Na základe týchto odporúčaní sa v Spojenej škole sv. Františka z Assisi bude vykonávať ranný zdravotný filter minimálne do konca septembra 2020 (meranie teploty a dezinfekcia rúk žiakov vo vestibule oboch pracovísk školy):

    pracovisko Karloveská 32  v čase 7.40 – 8.10 h.

    pracovisko Veternicová 20 v čase 7.30 – 8.15 h.

     

    Zákonný zástupca predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako 3 po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (aktualizované prílohy). Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

    V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informujte príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladné nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.

     

    žiak/žiačka ZŠ:

    Vyhlásenie zákonného zástupcu

    žiak/žiačka gymnázia:

    Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti

     

    Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.

    Každý žiak/žiačka musí mať so sebou dve rúška (jedno náhradné).

     

    Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 30. 9. 2020 nevyužívajú. Telesná výchova sa realizuje jedine v exteriéri.

     

    Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby:

    Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti

     

    Vedenie školy

     

   • Naspäť na zoznam článkov