• Opatrenia školy od 16. 9. 2020
   • Opatrenia školy od 16. 9. 2020

   • 14.09.2020 18:09
   • Opatrenia školy od 16. 9. 2020
    Aktualizácia opatrení v súvislosti s ochorením Covid-19

   • V súlade s odporúčaniami MŠVVaŠ SR sa v Spojenej škole sv. Františka z Assisi bude naďalej vykonávať ranný zdravotný filter (meranie teploty a dezinfekcia rúk žiakov vo vestibule oboch pracovísk školy):

    pracovisko Karloveská 32 v čase 7.40 – 8.10 h.

    pracovisko Veternicová 20 v čase 7.30 – 8.15 h.

    Podľa rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/15801:1-A1800 - ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka zákonným zástupcom počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní.

     

    Žiak/žiačka po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní viac ako tri dni naďalej predkladá písomné vyhlásenie o tom, že neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (prílohy):

    žiak/žiačka ZŠ:

    Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_o_bezinfekcnosti.docx

    žiak/žiačka gymnázia:

    Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_alebo_plnoleteho_ziaka_o_bezinfekcnosti.docx

     

    Všetky ostatné opatrenia z predchádzajúceho obdobia zostávajú na oboch pracoviskách školy naďalej v platnosti (Opatrenia školy v období 7. - 14. 9. 2020)

    Ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie uvedených opatrení.

    Vedenie školy

   • Naspäť na zoznam článkov