• Nórsky projekt

     •                                                   

       

      Názov projektu:

      Sun in the network - Climate education and adaptation measures at school

      Slnko v sieti - Klimatické vzdelávanie a adaptačné opatrenia v škole

      Názov programu:

      „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

      Obsah projektu:

      Projekt Slnko v sieti získal grant z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska v sume
      43 550 € prostredníctvom Grantov EHP. Projekt bol spolufinancovaný z prostriedkov štátneho
      rozpočtu Slovenskej republiky.

      The project Sun in the network benefits from a 43 550 € grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants. The project has been co-financed from the State Budget of the Slovak Republic.

      Zmierňovanie klímy je pre našu školu prioritou z dôvodu, že ovzdušie je tu ovplyvnené hlavne prehrievaním budovy z jej vonkajšieho prostredia. Klimatické zmeny pociťujú žiaci nielen vonku, ale aj vo vnútri školy. Asfaltové parkovisko, dláždený školský dvor a terasa na budove školy, vysoká hladina oxidu uhličitého je dôvodom, prečo chceme zmeniť okolie našej školy a premeniť ho na zelenú, vegetačnú plochu.

      Prínos vegetačnej plochy nebude len pre žiakov, ale aj pre obyvateľov žijúcich v blízkosti školy. Karlovú Ves  ako mestskú časť Bratislavy trápi vysoká hladina oxidu uhličitého a v lete vysoké horúčavy, čo je spôsobené nedostatkom zelených plôch. Preto si myslíme že využiť možnosť na revitalizáciu betónovej plochy  je nevyhnutná. Vegetácia na terase zlepší miestnu klímu odparovaním vlhkosti, pohlcovaním prachu a filtrovaním oxidu uhličitého z ovzdušia.

      Z prvých krokov k zmierňovaniu a zmene klímy je dostatočná osveta a vzdelávanie v tejto oblasti.

      Preto v rámci nášho projektu budú začlenené témy o klimatických problémoch do tematicko-výchovnovzdelávacích plánov. Žiaci sa v rámci predmetov prirodzene a nenásilne dozvedia o klimatických zmenách našej Zeme. Na základe takto získaných vedomostí sa budú vedieť zachovať a kriticky reagovať na tento globálny problém. S touto témou sa sekundárne stretnú aj rodičia, ktorí budú o implementácii týchto tém do tematicko-výchovnovzdelávacích plánov informovaní cez webovú stránku školy, alebo priamo od svojich detí.

      Témy o zmene klímy a jej zmierňovaní sa nenásilnou formou implementujú do tematicko-výchovnovzdelávacích plánov prostredníctvom inovatívnych vyučovacích metód akými sú napr. projektové vyučovanie, zážitkové učenie, kooperatívne vyučovanie, rovesnícke vzdelávanie a iné. Budú vypracované nové obsahy hodín s týmito inovatívnymi metódami vyučovania, pracovné listy, navrhnuté aktivity týkajúce sa problematiky klímy.

      Vzdelávať verejnosť akou sú rodičia žiakov, príbuzní, známi ale aj obyvatelia Karlovej Vsi budeme hlavne formou osvetových aktivít, propagačných materiálov, ktoré im ponúkneme. Touto formou vzdelávania ich chceme donútiť zamyslieť sa nad problémom klimatických zmien. Vysvetlíme im príčiny dopadov dnešných zmien klímy a príkladmi adaptačných opatrení poukážeme na spôsob ako pomôcť nie len krajine, životnému prostrediu, ale v neposlednom rade aj samým sebe. Vzdelávanie bude prebiehať formou konferencií (úvodná a záverečná) prednášok, panelových diskusií, či workshopov na dané témy.

      Miestna organizácia ENVIROSVET ako partner projektu bude so školou spolupracovať pri tvorbe opatrení na zdvihnutie environmentálneho povedomia a realizácii mäkkých opatrení projektu. Ďaľšími spolupracujucími subjektami budú organizácie, ktoré sa zaoberajú ochranou životného prostredia a to sú: ŽIVICA,DAPHNE a SAŽP s ich programom „Ekostopa“.

      Ekopedagogická plocha, ktorá zabezpečí žiakom praktické vzdelávanie vo vzťahu ku klíme bude budovaná za pomoci odborníkov(statik, projektant, záhradný architekt). Na jej tvorbe sa budú podieľať dobrovoľníci z partnerských organizácií ale aj žiaci a učitelia školy.

      Terasa školy na 1.poschodí školy je priestor, kde by sme chceli vybudovať vegetačný-zelený priestor. Súčasťou tohto priestoru bude vybudovanie konštrukcie pre popínavé rastliny, ktoré sa budú ťahať do výšky okien tried na 1.poschodí. Zelená terasa za oknami tried bude vytvárať priaznivé estetické prostredie pre žiakov školy. Z okien tried sa budú pozerať na príjemnú zelenú plochu a nie na betónové budovy z okolia školy.  Tento priestor budú žiaci školy využívať aj ako zelenú ekopedagogickú plochu. Budú si tu môcť prakticky vyskúšať starostlivosť o zelené rastliny, naučiť sa o tom aké sú dôležité pre zvieratá v okolí ale aj to, ako prispievajú k zmenám klímy. Bude tu vybudovaný hmyzí hotel, vtáčie búdky a aj malé napájadlo pre vtáky. Vytvorenia zelenej plochy v areáli našej školy bude zahŕňať aj vybudovanie zeleného chodníka pri vstupe do budovy školy. Ide o premenu betónovej plochy na zelenú vegetačnú časť školského dvora. Tento chodník bude obsahovať náučné tabule s informáciami o rastlinách a ich dôležitosti pri zmierňovaní klimatických zmien. Súčasťou chodníka bude aj vytvorenie malej vertikálnej zelene, ktorú by sme chceli vytvoriť  na stene budovy pri chodníku.

      „Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk."

      "If you want to know more about programmes and projects financed by the EEA and Norway Grants in Slovakia, visit www.eeagrants.sk or www.norwaygrants.sk."

      Základné informácie o Grantoch EHP a/alebo Nórskych grantoch:

      Granty EHP predstavujú príspevok Islandu, Lichtenštajnska a Nórska k zelenej, konkurencieschopnej a inkluzívnej Európe.

      Majú dva hlavné ciele: znižovanie ekonomických a spoločenských rozdielov v Európe a posilňovanie vzájomných vzťahov medzi prispievateľskými krajinami a 15 krajinami EÚ v strednej a východnej Európe a v Pobaltí.

      Tri prispievateľské štáty úzko spolupracujú s EÚ prostredníctvom Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako donori postupne v rokoch 1994 až 2014 poskytli prostredníctvom grantových schém 3,3 miliardy eur. Granty EHP a Nórske granty na obdobie 2014 – 2021 dosahujú 2,8 miliardy eur. Obdobia sú:

      1. Inovácie, výskum, vzdelávanie
      a konkurencieschopnosť
      2. Sociálna inklúzia, zamestnanosť mladých
      a odstraňovanie chudoby
      3. Životné prostredie, energia, zmena klímy
      a nízko uhlíkové hospodárstvo
      4. Kultúra, občianska spoločnosť, dobré
      spravovanie a základné práva
      5. Spravodlivosť a vnútorné záležitosti

      Oprávnenosť čerpať tieto granty odráža kritériá stanovené pre Kohézny fond EÚ, ktorý je určený pre členské štáty s hrubým národným produktom (HNP) na obyvateľa nižším než 90% priemeru EÚ.

      Granty EHP a Nórska pozostávajú z dvoch finančných mechanizmov. Granty EHP sú financované spoločne Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom, ktorých príspevky
      sa odvíjajú od ich HDP. Nórske granty sú financované výlučne Nórskom.

      Všetky projekty sú vo výške 15% spolufinancované zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

       

      The EEA and Norway Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe.

      There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics.

      The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA and Norway Grants amount to €2.8 billion.


      The priorities for this period are:
      1. Innovation, Research, Education and
      Competitiveness
      2. Social Inclusion, Youth Employment and
      Poverty Reduction
      3. Environment, Energy, Climate Change and
      Low Carbon Economy
      4. Culture, Civil Society, Good Governance and
      Fundamental Rights
      5. Justice and Home Affairs

      Eligibility for the Grants mirror the criteria set for the EU Cohesion Fund aimed at member countries where the Gross National Income (GNI) per inhabitant is less than 90% of the EU average.

      The EEA and Norway Grants scheme consists of two financial mechanisms. The EEA Grants are jointly financed by Iceland, Liechtenstein and Norway, whose contributions are based on their GDP. Norway Grants are financed solely by Norway.

      All projects are co-financed by the State Budget of the Slovak Republic in the amount of 15%.

    • Počet návštev: 181