• Kultúra, aktivita a služba

   • Tento extrakurikulárny program osobnostného rozvoja študenta je povinnou súčasťou Školského vzdelávacieho programu študentov nášho gymnázia.

    Jeho cieľom je pomôcť mladému človekovi dozrieť v oblastiach ako sú hodnoty, empatia i spolucítenie, zodpovednosť za seba a svoje okolie.

    Skratka KAS = K-ultúra, A-ktivita a S-lužba

    K> Či už je to vlastná kreativita, divadlo,
    hudba alebo výtvarné umenie,
    A> športový výkon, organizácia školských aktivít alebo iná jednorazová aktivita,
    S> služba okoliu, pomoc slabším skupinám obyvateľstva, organizovanie zbierok, opatrovanie detí alebo doučovanie...

  • ...vždy ide o KAS, rozvíjanie vlastnej osobnosti cez reagovanie na potreby druhých.

   Do programu sa zapájajú v prvom rade študenti 1. – 2. ročníka gymnázia, čiastočne aj študenti 3. ročníka gymnázia.

   Každý študent absolvuje za jeden školský rok 10 hodín činnosti v každej z kategórií kultúra (K), aktivita (A) a služba (S).

   Osobnostný rozvoj študenta prebieha na základe zapájania sa do KAS aktivít; môže ísť  tak o jednorazové akcie, ako aj o pravidelné, opakované aktivity. KAS má slúžiť nielen na doplnenie akademického vzdelania a rozvíjanie individuálnych záujmov a schopností študenta, ale aj ako podnet pre študentov na komunikáciu s rôznymi skupinami ľudí a pokus o preklenutie aspoň niektorých bariér v spoločnosti.

  • Naším cieľom je:

   • slúžiť rodine, farnosti, škole a prostrediu, kde mladý človek žije,
   • dať pocítiť mladým ľuďom, že spraviť niečo bez nároku na odmenu je zmysluplné,
   • dať príležitosť našim študentom naučiť sa zabúdať na seba a myslieť viacej na druhých,
   • pomôcť mladým ľuďom rozvíjať sa v oblastiach, ktoré im na prvý pohľad nie sú blízke, ale vytvárajú ich charakter,
   • podporovať rôznosť talentov našich študentov v rôznorodých formách služieb a aktivít,
   • nie určovať konkrétnu formu služby, ale pozvať študentov, aby boli vnímaví k okolitému svetu, a tak odpovedali na potreby dnešnej doby.

    

   Kontrola činnosti a odmena

   Aby o absolvovaní aktivít ostala našim študentom výraznejšia pamäťová stopa, vedú si tzv. KAS zápisník. Štvrťročne zdieľajú a konzultujú svoje zápisky s koordinátorom programu – v tomto školskom roku je ním pani učiteľka Zuzana Kopilová. Na konci cesty osobnostného rozvoja študenti dostanú certifikát o jej absolvovaní.

   Žiť pre seba aj pre druhých – toto je vízia programu KAS.