• Kariérny poradca

     • Termíny prijímacích skúšok na stredné školy

     •  

      Netalentové odbory

      1. termín prijímacích skúšok

      3. mája 2021, podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov  aj 4.mája 2021

      2. termín prijímacích skúšok

      10. mája 2021, podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov  aj 11. mája 2021

       

       

      Odbory vyžadujúce overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania 

      1. termín prijímacích skúšok

      5. mája 2021, podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov  aj
      6. a 7. mája 2021

      2. termín prijímacích skúšok

      12. mája 2021, podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov  aj 13. a 14. mája 2021

       

      Do 20. mája 2021 - rozhodnutie riaditeľa strednej školy o prijatí/neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania a zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania na webovom sídle strednej školy alebo na výveske školy.

       

      Do 20. mája 2021 - doručenie rozhodnutia riaditeľa strednej školy o prijatí/neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonnému zástupcovi žiaka cez EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu, poštou.

       

      Do 25. mája 2021 – zákonný zástupca doručí potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium strednej škole. Potvrdenie sa doručuje cez EduPage, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom emailu, poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

       

      Vzor potvrdenia o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenia o nenastúpení žiaka na štúdium.

       

      Do 6. júna 2021 – stredné školy zverejnia konanie 2. kola

      22.6.2021 – 2. kolo prijímacích skúšok (pre žiakov neprijatých v 1. kole)