• Aktuality

   • Príhovor riaditeľky školy
    • Príhovor riaditeľky školy

    • 02.09.2021 07:38
    •  
    • Milí žiaci, milí učitelia, vážení rodičia a priatelia školy!

      

     Dnešný deň, začiatok nového školského roka 2021/2022, je mimoriadne dôležitým momentom v živote detí, mládeže, rodičov a učiteľov, ktorí ho prežívajú s očakávaním.

     Známe udalosti súvisiace so šírením pandémie narušili zaužívané návyky, ktorými sa riadil priebeh školského roka. Všetky zložky školy zrazu museli čeliť neočakávanej a nepredvídateľnej situácii. V tomto náročnom období sa intenzívnejšie rozvinula forma vzdelávacieho prepojenia s rodinami, ktorá bola už v bežnom období veľmi žiadaná.

      

     Absencia školy po skúsenostiach niekoľkomesačnej prestávky zvýšila jej spoločenskú dôležitosť, nenahraditeľné miesto v oblasti vzdelávania a potvrdila prednosť vyučovania „tvárou v tvár“. Každodenný kontakt medzi učiteľom a žiakom sa zrazu stal veľmi dôležitou hodnotou, ktorej sa treba dožadovať s existenciálnym významom nevyhnutným pre odborný ale aj ľudský rozvoj detí a mládeže.

      

     V súčasnosti stále existujú neistoty vyplývajúce z rizika pandémie. Napriek tomu budeme zo všetkých síl hľadať komplexnú rovnováhu medzi bezpečnosťou, sociálno-emocionálnym blahom žiakov a zamestnancov školy, kvalitou vzdelávacieho procesu v duchu kresťanských hodnôt a právom na zdravie s vedomím, že právo na zdravie prevažuje nad všetkými ostatnými, pretože je prirodzene spojené s právom na život, ktoré je najvyššie dobro a Boží dar.

      

     Môžem vás ubezpečiť, že napriek ťažkostiam, s ktorými sa všetci stretneme, škola vynaloží maximálne úsilie, aby chránila bezpečnosť a tiež právo na vzdelávanie každého dieťaťa. Chceme uplatňovať školský model spolupráce so všetkými vzdelávacími inštitúciami pôsobiacimi v našej oblasti ale v aj s vami – rodičmi.

      

     Jedno známe africké príslovie hovorí: „Aby ste vychovali dieťa, potrebujete celú dedinu“. Samotná škola nestačí, potrebuje pomoc rodičov. Preto osobitne pozdravujem rodiny, ktoré zohrávajú zásadnú úlohu v raste svojich detí.

     Milí rodičia,

     viem, že robíte veľa pre to, aby ste svojím deťom dali to najlepšie. Ďakujem za vašu dôveru, že ste nám zverili vaše deti, a teším sa na spoluprácu s vami, pretože iba vytvorením silnej vzdelávacej komunity budeme schopní pomôcť deťom v ich procese rastu.

      

     Milí učitelia,

     vy ste tí, ktorí budete „v prvej línii“ denného kontaktu s deťmi a budete vykonávať tú najzodpovednejšiu prácu. Vopred ďakujem za vaše odhodlanie a schopnosť vytvárať priaznivú atmosféru pre vzdelávanie a výchovu detí ku kresťanským hodnotám aj v nečakaných situáciách, ďakujem za vašu vysokú odbornú kvalitu, ktorou viete nájsť a podporiť talenty každého žiaka.

      

     Taktiež chcem vyjadriť svoje úprimné prianie nepedagogickým pracovníkom pre ich úspešnú prácu, pričom zdôrazňujem dôležitosť administratívneho riadenia a zásadný prínos všetkých profesií na našej škole.

      

     Všetko dobré prajem aj členom Rady školy a Rady rodičov,

     veľa síl a múdrosti pri spoločnom hľadaní čo najlepších riešení pre správne fungovanie školy. Verím, že všetci sme povolaní prispieť na výchovno-vzdelávacej ceste našich detí a to je možné uskutočniť v pozitívnej atmosfére, plnej spolupráce, dôvery a odhodlania, ktoré vždy smerujú k najvyššiemu Dobru.

      

     Na záver patrí môj úprimný pozdrav všetkým naším žiakom, obzvlášť tým najmenším – prvákom –, ktorí dnes prvý krát prekročia brány našej školy.

     Milí žiaci,

     nech je pre vás tento deň krásnym zážitkom a začiatkom jedinečného a neopakovateľného dobrodružstva. Považujte školu za svoj druhý domov, aktívne sa zapojte do školského života, buďte dobrí kamaráti, spolupracujte, rešpektujte sa, nevzdávajte sa v náročných situáciách a vzájomne si pomáhajte.

      

     Milí gymnazisti,

     žite v škole s nadšením a zvedavosťou, aby z vás vyrástli osobnosti schopné vybudovať a realizovať svoj vlastný životný projekt.

     Nestrácajte čas, ale ho využite čo najlepšie a naplno, pretože vám ponúka priestor na rast v poznávaní a na budovanie vzťahov.

     Škola závisí aj od vás, buďte protagonistami dobrodružstva poznania. Budúcnosť je vo vašich rukách a treba ju budovať so záväzkom a zodpovednosťou, ale aj s nadšením, ktoré charakterizuje váš vek. Vždy majte nádej a odvahu pre veľké ciele!

      

      

     Prajem všetkým požehnaný školský rok.

      

     V Bratislave 1. septembra 2021

      

     PaedDr. Marta Sendeková, PhD.

     riaditeľka

    • Naspäť na zoznam článkov