• Aktuality

   • Začiatok školského roka 2. septembra 2021
    • Začiatok školského roka 2. septembra 2021

    • 30.08.2021 18:17
    • Organizácia prvého školského dňa Spojenej školy sv. Františka z Assisi na pracoviskách Karloveská 32 a Veternicová 20 bude prebiehať v súlade s manuálom MŠVVaŠ SR Školský semafor v školskom roku 2020/2021 a tiež v súlade s platnými nariadeniami RÚVZ Bratislava IV. 
    • Na základe týchto usmernení vyplývajú nasledovné opatrenia:

      

     - Slávnostné sv. omše Veni Sancte sa uskutočnia o 8.30 hod. za účasti nových žiakov na každom stupni školy:

     - žiaci 1. ročníka ZŠ v Kostole narodenia Panny Márie (Dlhé diely),

     - žiaci 5. ročníka ZŠ a I. G v Kostole sv. Františka z Assisi (Karlova Ves).

      

     Žiaci 2. – 9. ročníka ZŠ a žiaci 2. – 4. ročníka gymnázia majú otvorenie školského roka vo svojich triedach o 8.30 hod.

      

     - Rodičia nevstupujú do vnútorných priestorov školy s výnimkou jedného rodiča, ktorý sprevádza do školy žiaka 1. ročníka ZŠ.

      

     - Pri vstupe do školy sa vykonáva tzv. ranný zdravotný filter (bude sa opakovať denne minimálne do 17. 09. 2021), t. j. meranie teploty a dezinfekcia rúk žiakov vo vestibule oboch pracovísk školy.

     - Z dôvodu ranného zdravotného filtra bude prebiehať v prvý školský deň nástup do školy na Karloveskej 32 v čase 7.40 – 8.30 hod. a na Veternicovej 20 od 7.00 – 8.30 hod. Prosíme, aby ste neodkladali príchod do školy na poslednú chvíľu, v triedach budú vykonávať dozor triedni učitelia už od 8.00 hod.

      

     - Prevádzka ŠKD začína od 2. septembra od 7.00 hod. do 17.30 hod.

     Žiaci, ktorí nepôjdu prvý školský deň do ŠKD a ani na obed, končia o 10.00 hod.

      

     Prosíme rodičov, aby pred nástupom svojho dieťaťa do školy vyplnili elektronický formulár Vyhlásenie o bezpríznakovosti (od 01. 09. 2021).

     V prípade technických problémov bude formulár k dispozícii aj na vrátnici každého pracoviska, kde ho rodič môže vyplniť a žiak/žiačka ho odovzdá v triede svojmu triednemu učiteľovi/triednej učiteľke.

      

     V školskom roku 2021/2022 bude začiatok vyučovania o 8.00 hod. na oboch pracoviskách.

      

     Obedy sa budú vydávať v školskej jedálni 2. septembra 2021 o 11. 30 hod. iba na pracovisku Veternicová 20, na pracovisku Karloveská 32 sa vydávať nebudú z organizačných dôvodov.

      

     Vedenie školy

    • Naspäť na zoznam článkov